Zaliczenie roku


Zaliczenie roku na ocenę następuje na podstawie:

 1. Złożonego pod koniec każdego roku akademickiego (w terminie do 10 września) sprawozdania zawierającego:
  a) w formie opisowej – postępy w zakresie realizacji pracy doktorskiej,
  b) w postaci wykazu:
  – opublikowane i oddane do druku prace naukowe,
  – udział w zjazdach i sympozjach, z zaznaczeniem formy udziału,
  – wygłoszone wykłady i prelekcje,
  – udział w realizacji grantów,
  – odbyte kursy i szkolenia,
  c) inne informacje związane z odbywaniem studiów.
  Sprawozdanie musi być podpisane przez doktoranta oraz opiekuna naukowego wyrażającego swoim podpisem akceptację postępów w pracy badawczej.
 2. Złożonego pod koniec pierwszego roku studiów indywidualnego planu (programu) studiów opracowanego przez doktoranta i opiekuna naukowego, zawierającego:
  a) wstępnie określony temat pracy doktorskiej,
  b) plan prac badawczych,
  c) planowane terminy kolejnych etapów przewodu doktorskiego:
  – otwarcia przewodu doktorskiego,
  – egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej (filozofii) i języka angielskiego (rok 3 lub 4 studiów),
  – złożenia rozprawy doktorskiej,
  – egzaminu doktorskiego ze specjalności naukowej,
  – obrony rozprawy doktorskiej (ostatni semestr studiów).
  Indywidualny plan studiów musi być podpisany przez doktoranta oraz opiekuna naukowego.
 3. Realizacji w kolejnych latach etapów studiów ujętych w indywidualnym planie studiów.
 4. Aktywnej obecności na zajęciach objętych programem studiów wraz z uzyskaniem zaliczeń wpisanych do indeksu.