Instrukcje dla Autorów

Regulamin ogłaszania prac

1. „Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej” publikują prace przeglądowe w języku polskim i angielskim oraz prace oryginalne w języku angielskim z dziedziny medycyny doświadczalnej i nauk pokrewnych, ze szczególnym uwzględnieniem immunologii, onkologii, biologii komórki, mikrobiologii i genetyki. Prace przeglądowe powinny mieć charakter krytycznego przeglądu osiągnięć z danej dziedziny. Artykuły nadsyłane do publikacji nie mogą być wcześniej publikowane w formie drukowanej lub elektronicznej, zarówno w części jak i w całości. Prace zakwalifikowane do druku stają się własnością „Postępów Higieny i Medycyny Doświadczalnej”, do których prawa ma Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu.

2. Artykuły publikowane są w formie elektronicznej na stronie www.phmd.pl . Prace umieszczane są na stronie niezwłocznie po zaakceptowaniu do druku. Warunkiem publikacji jest wniesienie opłaty na konto wydawcy (płatne po akceptacji pracy do druku). Opłata za pracę wynosi 1100 zł + VAT. W przypadku publikacji angielskojęzycznych prace podlegają weryfikacji językowej wiążącej się z dodatkową opłatą.

3. Prace przedkładane do publikacji należy przesyłać drogą elektroniczną na adres phmd@iitd.pan.wroc.pl. Pracę można również dostarczyć na płytach CD lub DVD albo nośniku USB na adres redakcji. Przesłane nośniki nie będą zwracane. Dopuszczalne formaty plików:

a) dla tekstu: dowolna wersja edytora Microsoft Word (doc, docx), rich text format (rtf);
b) dla rycin: pliki w formacie PDF (preferowany), JPG lub TIF. Należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniej jakości ryciny.

Autor powinien dostarczyć całość materiału w wersji elektronicznej. Do pracy należy dołączyć wypełnione przez autora przedkładającego pracę do druku (formularz A w formacie DOC lub PDF) oraz przez wszystkich pozostałych autorów druki oświadczeń (formularz B w formacie DOC lub PDF) zawierające:

a) dane teleadresowe autora przedkładającego pracę do druku (adres pocztowy, adres e-mail, nr telefonu);
b) oświadczenie, że praca nie była dotychczas publikowana;
c) oświadczenie o konflikcie interesów;
d) numer zgody odpowiedniej komisji etycznej (jeżeli charakter pracy takiej zgody wymagał);
e) akceptację druku pracy przez kierownika zakładu, instytutu lub kliniki (w przypadku autorów niebędących samodzielnymi pracownikami naukowymi);
f) nazwiska i afiliacje trzech sugerowanych recenzentów; recenzent nie może być współautorem publikacji, ani mieć afiliacji w jednostce autora.

Zaistnienie konfliktu interesów nie wpływa na akceptację pracy do druku. Zostanie jednak zaznaczone w publikowanym tekście.

Data otrzymania kompletnych materiałów składających się na pracę jest uważana za datę wpłynięcia pracy do redakcji, o czym zawiadamiany jest autor. Każda praca jest recenzowana przez kolegium redakcyjne oraz niezależnych recenzentów powołanych przez redakcję.

4. Poszczególne elementy pracy powinny być umieszczone w następującej kolejności:

4.1. Praca przeglądowa (w języku polskim lub angielskim):

a) tytuł pracy w języku polskim i angielskim;
b) imię i nazwisko autora lub autorów (maksymalnie 4 autorów);
c) nazwy instytucji, z których praca pochodzi, adres autora odpowiedzialnego za korespondencję powinien być dokładnym adresem pocztowym oraz zawierać adres e-mailowy;
d) streszczenie pracy (od 200 do 250 słów);
e) słowa kluczowe;
f) spis skrótów i inne informacje (jeżeli zachodzi taka potrzeba);
g) zasadnicza treść pracy, podzielona na części odpowiedniej wielkości;
h) spis piśmiennictwa (do 120 pozycji);
i) praca przeglądowa w języku polskim musi zawierać tytuł, streszczenie i słowa kluczowe w języku angielskim.

4.2. Praca oryginalna (w języku angielskim):

a) tytuł pracy w języku polskim i angielskim;
b) imię i nazwisko autora lub autorów;
c) przy nazwiskach autorów określenie wkładu zgodnie z kodem: A – projekt badań, B – wykonanie badań, C – analiza statystyczna, D – interpretacja danych, E – przygotowanie manuskryptu, F – przegląd piśmiennictwa, G – finansowanie badań;
d) nazwy instytucji, z których praca pochodzi, adres autora odpowiedzialnego za korespondencję powinien być dokładnym adresem pocztowym oraz zawierać adres e-mail;
e) streszczenie pracy (od 200 do 250 słów) z podziałem na części: wstęp, materiały i metody, wyniki, dyskusja;
f) słowa kluczowe;
g) spis skrótów i inne informacje (jeżeli zachodzi taka potrzeba);
h) zasadnicza treść pracy, podzielona na części: wstęp, materiały i metody, wyniki, dyskusja, podziękowania, spis piśmiennictwa (do 60 pozycji).

W tekście pracy należy zaznaczyć miejsca umieszczenia tabel i rycin.

Tabele, ponumerowane liczbami arabskimi, zaopatrzone w tytuły należy wykonać w oddzielnych plikach.

Rysunki, wykresy, fotografie (mogą być kolorowe) należy numerować jako ryciny i dołączyć do pracy w oddzielnych plikach. Opis rycin należy wykonać w odrębnym pliku. Jakość wykonania rycin powinna zapewnić czytelność po publikacji.

Jeżeli materiał ilustracyjny jest przedrukowywany z innych prac należy uzyskać zgodę na przedruk danej redakcji i dostarczyć naszej redakcji.

5. Sposób cytowania: odnośniki w tekście do spisu piśmiennictwa zaznacza się liczbami porządkowymi ujętymi w nawiasy kwadratowe. Piśmiennictwo (wyłącznie pozycje cytowane w tekście i nie mające charakteru podręczników) powinno być ułożone zgodnie z kolejnością alfabetyczną. Spis piśmiennictwa należy przedstawić w następujący sposób:

a) artykuł z czasopisma: nazwiska i pierwsze litery imion autorów, tytuł pracy, skrót tytułu czasopisma (wg „Index Medicus”), rok; tom: strona początkowa i końcowa np.: [1] Kilby J.M., Eron J.J.: Novel therapies based on mechanisms of HIV-1 cell entry. N. Engl. J. Med., 2003; 348: 2228-2238;
b) rozdział w książce: nazwiska i pierwsze litery imion autorów, tytuł pracy, tytuł książki, nazwiska i pierwsze litery imion redaktorów, nazwa i siedziba wydawnictwa, rok wydania, strona początkowa i końcowa pracy np.: [2] Rima B.K.: Mumps virus. W: Encyclopedia of Virology, t.2, red.: R.G. Webster, A. Granoff. Academic Press, London 1994, 876-883;
c) książka: nazwiska i pierwsze litery imion autorów, tytuł książki, nazwa i siedziba wydawnictwa, rok wydania np.: [3] Fuller G.M., Shields D.: Podstawy molekularne biologii komórki. Aspekty medyczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2000;
d) źródła internetowe: nazwiska i pierwsze litery imion autorów, tytuł opracowania, adres internetowy, data przejrzenia pliku. W przypadku anonimowego opracowania należy podać nazwę strony, adres internetowy i datę przejrzenia pliku np.: [4] Methicillin resistant Staphylococcus aureus. http://www.cdc.gov/ncidod/hip/Aresist/mrsafaq.htm (12.10.2003).

6. Autorzy otrzymują korektę drukarską i obowiązani są ją odesłać w ciągu trzech dni od daty jej otrzymania.

7. Autorzy mogą zamówić wykonanie nadbitek z prac opublikowanych w tomach 58 i następnych. Przy dużej liczbie zamówionych nadbitek (od 500 szt.) koszt druku będzie w każdym przypadku ustalany indywidualnie. Mniejsza liczba nadbitek będzie wykonywana metodą powielania laserowego w cenie uzależnionej od liczby stron z drukiem czarnym (1 zł za stronę) i kolorowym (4 zł za stronę).

8. Adres redakcji:

Redakcja „Postępów Higieny i Medycyny Doświadczalnej”
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
ul. R.Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel.: 71-3709946
e-mail: phmd@iitd.pan.wroc.pl