Procedury doktorskie


Procedury doktorskie rozpoczęte przed 30 kwietnia 2019 r. (przewody doktorskie) są kontynuowane na podstawie dotychczasowych przepisów: ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dn. 27.07.2005, ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dn. 14.03.2003 oraz rozporządzenie MNiSW z dn. 19.01.2018 w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.

Procedury doktorskie rozpoczęte po 1 października 2019 r. (postępowania w sprawie nadania stopnia doktora) są przeprowadzane w oparciu o ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dn. 20.07.2018 oraz ustawę Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dn. 03.07.2018.