Regulamin wyróżniania rozpraw doktorskich


  1. Warunki poddania pod głosowanie wniosku o wyróżnienie:
    a) co najmniej połowa recenzentów przedstawiła wniosek o wyróżnienie lub wyraźnie stwierdziła, że uznaje pracę za wyróżniającą się lub godną nagrodzenia;
    b) co najmniej część wyników rozprawy doktorskiej została opublikowana w recenzowanym czasopiśmie lub stanowi przedmiot zgłoszenia patentowego;
    c) ocena z egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej wynosi co najmniej 4,5.
  2. Głosowanie nad wnioskiem o wyróżnienie przeprowadza Komisja Doktorska. Wniosek uważa się za przyjęty, jeśli w tajnym głosowaniu zostanie poparty większością co najmniej 2/3 ważnie oddanych głosów.
  3. Wyróżnienie nadaje Rada Naukowa w oparciu o pozytywną opinię Komisji Doktorskiej. Głosowanie odbywa się po wysłuchaniu sprawozdania z przebiegu obrony i przedstawieniu wyniku głosowania nad wnioskiem o wyróżnienie. Wymagana większość w głosowaniu tajnym wynosi ponad 1/2 ważnie oddanych głosów.