Projekty

NeoLek

Laboratorium NeoLek - Doświadczalnej Onkologii i Innowacyjnych Technologii, wywodzi się z Zakładu Onkologii Doświadczalnej Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda, PAN we Wrocławiu. W zakładzie tym zespól prof ...
Czytaj więcej

Granty NCN

Grant NCN OPUS nr 2016/21/B/ST8/02099 (2017-2021) Tytuł projektu: Nowe materiały w postaci nanokrystalicznych cienkich warstw na bazie tytanu z różną zawartością miedzi, o kontrolowanych właściwościach bakteriobójczych i cytotoksycznych. Kierownik projektu: ...
Czytaj więcej

ACIPHAGE

Working together for a green, competitive and inclusive Europe Tytuł: Badania nad opracowaniem składu preparatu bakteriofagowego aktywnego wobec wielolekoopornych szczepów klinicznych Acinetobacter baumannii (ACIPHAGE) numer umowy: NOR/SGS/ACIPHAGE/0192/2020-00 Słowa kluczowe: bakteriofagi, ...
Czytaj więcej

ARTIQ

W dniu 17 czerwca 2021 dzięki inicjatywie dyrektora Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im L. Hirszfelda prof dr hab. Andrzeja Gamiana, Instytut został instytucją hostującą w programie ArtiQ – Centra doskonałości ...
Czytaj więcej

SPIN-TECH

Tytuł projektu: "Komercjalizacja wynalazków poprzez efektywne doradztwo". Projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu SPIN-TECH Konkurs I - ścieżka I PJB. Numer umowy: SPIN-TECH-K1/PJB1/8/26/NCBR/13 Okres realizacji projektu (faza A): ...
Czytaj więcej

Platforma PCM

Projekt POIG 2.3 Utworzenie interoperacyjnej elektronicznej platformy naukowej Polskiej Kolekcji Mikroorganizmów Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet II, Działanie 2.3, ...
Czytaj więcej
Fotografia z laboratorium

Eurostars – Klebsicure E!7563

Numer umowy: E7421/15/NCBR/2013 Okres realizacji: 01.08.2012 - 31.07.2015 Tytuł projektu: „Opracowanie strategii terapeutycznej opartej na biernej immunizacji przeciwciałami monoklonalnymi oraz strategii diagnostycznej skierowanej przeciwko ostrym infekcjom wywoływanym przez Klebsiella” Konsorcjum: Lider: Arsanis Biosciences ...
Czytaj więcej

Baza Informacji Naukowych Wspierających Innowacyjne Terapie

Rozstrzygnięcie postępowania nr 1/10/2018 Zapytanie ofertowe nr 1/10/2018 Zapytanie ofertowe Strona Projektu BINWIT Projekt "Baza Informacji Naukowych Wspierających Innowacyjne Terapie - BINWIT" jest finansowany z programu POPC: Program operacyjny: Program Operacyjny ...
Czytaj więcej

Erasmus Plus

Erasmus+ w IITD PAN – prezentacja Podział dofinansowania w Programie Erasmus+ 2018/2019 Karta Erasmusa IITD PAN – Erasmus Charter ECHE Celem Programu Erasmus+ jest wspieranie międzynarodowej współpracy szkół wyższych oraz instytutów naukowych poprzez ...
Czytaj więcej

 

Program PREWENCJA I LECZENIE: COVID-19

Tytuł projektu Rok przyznania
Badania nad uzyskaniem nowatorskiej szczepionki przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 odpowiedzialnemu za chorobę COVID-19
Projekt nr NCBiR SZPITALE-JEDNOIMIENNE/28/2020
Projekt: NCBiR SZPITALE-JEDNOIMIENNE/28/2020Tytuł: Badania nad uzyskaniem nowatorskiej szczepionki przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 odpowiedzialnemu za chorobę COVID-19

Termin realizacji: 02.11.2020 do 31.10.2021

Streszczenie: Celem projektu jest rozwój nowatorskiego, interdyscyplinarnego rozwiązania dla szczepionki opartego na rekombinowanych białkach wirusa, fragmentach tych białek jako epitopów immunoreaktywnych z surowicą ozdrowieńców, użyciu termostabilnego nanoadiuwantu w kontekście dobrze scharakteryzowanej platformy wytwarzania formulacji z antygenami szczepionkowymi dla donosowej drogi podawania szczepionki.Dzięki badaniom będzie możliwe rozwinięcie nowej szczepionki przeciw pandemicznej SARS-CoV-2 poprzez przeprowadzenie fazy badań przedklinicznych przygotowującej produkt do fazy badań klinicznych.

Wartość projektu: 3 978 750,00 zł.

Członkowie Konsorcjum:Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L. Hirszfelda Polskiej Akademii NaukWojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego z siedzibą we WrocławiuProjekt uzyskał dofinansowanie w ramach naboru „Wsparcie szpitali jednoimiennych w walce z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz leczeniu COVID-19”

Projekt jest współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

2020

 

Program TANGO IV

Tytuł projektu Rok przyznania
Innowacyjny produkt leczniczy przeciwko Clostridioides difficile oparty o przeciwciała IgY
Projekt nr NCBiR TANGO-IV-A/0003/2019-00
Projekt: NCBiR TANGO-IV-A/0003/2019-00Tytuł:

Innowacyjny produkt leczniczy przeciwko Clostridioides difficile oparty o przeciwciała IgYTermin realizacji: 1.10.2020 – 31.12.2021

Streszczenie: Projekt dotyczy opracowania polskiego, innowacyjnego rozwiązania w leczeniu zakażeń wywołanych szczepami Clostridioides difficile i mieści się w dziedzinie nauki wiodącej dla rozwoju społecznego i gospodarczego Polski, a także wpisuje się w założenia Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków i rekomendacje Unii Europejskiej. Głównym rezultatem projektu będzie preparat do leczenia zakażeń oparty na kurzych przeciwciałach IgY skierowanych przeciwko epitopom bakterii Clostridioides diffiicle.Efektem końcowym realizacji projektu będzie doustna formulacja złożona z ochronnych przeciwciał IgY gotowa do użycia w testach klinicznych, które mogą zostać przeprowadzone w przyszłości we współpracy z partnerem biznesowym. W ramach opisywanego projektu zostaną zabezpieczone prawa do powyższego produktu, zostanie określone zapotrzebowanie rynkowe na dany produkt i dalsza strategia jego rozwoju.

Wartość projektu: 249 119,13 PLN

2020

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Tytuł projektu Rok przyznania
Bio-nanosatelita wykorzystujący zminiaturyzowane instrumenty lab-on-chip oraz metodologia prowadzenia badań bio-medycznych z jego wykorzystaniem w warunkach mikrograwitacji
Działanie 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” Projekt nr POIR.04.01.01-00-0010/19-00

Projekt POIR.04.01.01-00-0010/19-00, tytuł projektu: Bio-nanosatelita wykorzystujący zminiaturyzowane instrumenty lab-on-chip oraz metodologia prowadzenia badań bio-medycznych z jego wykorzystaniem w warunkach mikrograwitacji

w ramach: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Konkurs 1/4.1.1/2019 – Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Dolnośląskim „Dolnośląska strefa technologii biomedycznych” Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Poddziałanie 4.1.1. Strategiczne programy badawcze dla gospodarki

czas realizacji projektu: 01.10.2019-30.03.2021

konsorcjum realizujące:

SatRevolution S.A. – Lider

Politechnika Wrocławska

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN – Laboratorium Doświadczalnej Terapii Przeciwnowotworowej oraz Laboratorium Immunologii Rozrodu

Cel projektu:

Celem projektu jest opracowanie tzw. bio-nanosatelity typu CubeSat do prowadzenia badań wpływu mikrograwitacji i promieniowania kosmicznego na właściwości żywych próbek biologicznych i określenia w sposób metrologiczny ich potencjału życiowego pod kątem degradacji, lekoodporności, czy oddziaływania zróżnicowanych substancji bio-chemicznych. Krytycznym elementem bio-nanosatelity będzie tzw. lab-payload, zawierający zminiaturyzowane i uniwersalne laboratorium zintegrowane, wytworzone w oparciu o wykorzystanie technik mikrosystemów analitycznych wchodzących w zakres tematyczny urządzeń lab-on-chip. Laboratorium, o którym tu mowa, pozwoli na wykreowanie odpowiedniego środowiska dla życia (optymalna temperatura, oświetlenie, przepływ gazów/cieczy, etc.) i prowadzenia długoterminowych badań wybranych próbek bio-medycznych w przestrzeni kosmicznej – komórek nowotworowych, limfocytów oraz grzybów. Zastosowana tu zostanie kompleksowa parametryzacja metrologiczna funkcji życiowych próbek bio-medycznych, co pozwoli na dokonanie pełnowartościowej analizy jakościowej oraz ilościowej zachowań mikroobiektów i ich ocenę morfometryczną, np. podziałów komórkowych, aktywności migracyjnej (ruchliwość, taksje, charakter ruchu), czy degradacji (zmiana kształtu, rozmiaru komórek). W tym celu wykorzystana zostanie informatyczna analiza danych, uzyskiwanych na podstawie akwizycji obrazów próbek bio-medycznych w układzie detekcji optycznej lab-payload. W ramach prac, przeprowadzony zostanie długoczasowy (ok. 2 tygodnie) bio-medyczny test kosmiczny związany z umieszczeniem bio-nanosatelity na niskiej orbicie okołoziemskiej (Low-Earth-Orbit – LEO) i równolegle – test referencyjny na Ziemi.

Planowane efekty:

Wyniki badań zostaną wykorzystane do opracowania uniwersalnego bio-nanosatelity umożliwiającego prowadzenie zróżnicowanych, dekretowanych przez odbiorcę badań. Rozwiązaniem tym mogą być zainteresowane firmy działające w obszarze przemysłu farmaceutycznego, biotechnologicznego, medycznego.

wartość projektu: 3 968 600,87 PLN

dofinansowanie:

SatRevolution: 1 158 924,39 PLN
PWr: 800 002,74 PLN
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu: 599 570,39 PLN
UPWr: 400 522,24 PLN
IITD PAN: 719 850,00 PLN

2019
Opracowanie i wdrożenie preparatu bakteriofagowego wykorzystywanego w leczeniu oraz profilaktyce zgnilców czerwiu pszczoły miodnej
Działanie 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Projekt nr POIR.04.01.04-00-0126/16

Projekt: POIR.04.01.04-00-0126/16

 

Tytuł: Opracowanie i wdrożenie preparatu bakteriofagowego wykorzystywanego w leczeniu oraz profilaktyce zgnilców czerwiu pszczoły miodnej
Akronim: API-FAG

Okres realizacji projektu: 01-03-2017- 30.09. 2019

Streszczenie projektu:

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie nowatorskiego preparatu bakteriofagowego przeznaczonego do profilaktyki i leczenia zgnilca amerykańskiego (złośliwego) oraz zgnilca europejskiego występujących u larw pszczół miodnych. Cel zostanie osiągnięty poprzez izolację swoistych bakteriofagów ze środowiska oraz próbek biologicznych, ich charakterystykę oraz opracowanie preparatu finalnego (zawierającego bakteriofagi) do stosowania w profilaktyce, jak i terapii. Idea projektu wychodzi naprzeciw jednemu z najpoważniejszych problemów zdrowotnych pszczół, który prowadzi do osłabienia żywotności rodzin pszczelich oraz  znacznych strat ekonomicznych w rolnictwie i sadownictwie. Realizowane badania związane są z utworzeniem unikalnej kolekcji fagów swoistych wobec Paenibacillus larvae oraz Melissococcus pluton – patogenów, które stanowią główny czynnik etiologiczny zgnilców. Materiał do izolacji bakteriofagów stanowią próbki biologiczne i środowiskowe (m.in. gleba, woda, wosk, pszczoły, miód, czerw) pozyskane z pasiek zainfekowanych patogenami zgnilca, jak i z dojrzałych pasiek, nie wykazujących zmian chorobowych. Opracowany produkt końcowy w formie preparatu do karmienia pszczół oraz oprysku pasiek będzie zawierał wybrane fagi lityczne o określonej stabilności w nośnikach o różnym składzie chemicznym, scharakteryzowane genetycznie, biologicznie oraz sklasyfikowane systematycznie na podstawie morfologii i ultrastruktury. Produkt końcowy zostanie przetestowany u rodzin zainfekowanych zgnilcem amerykańskim lub europejskim. Planuje się również zbadanie miodu pod kątem wykrywania pozostałości preparatu bakteriofagowego. Wdrożenie rezultatów odbędzie się poprzez udzielenie licencji przedsiębiorstwu, które zwiąże się z Wnioskodawcą zapisami umowy licencyjnej.

Członkowie konsorcjum:

Lider konsorcjum: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. Ludwika Hirszfelda we Wrocławiu
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Pure Biologics sp. z o.o.
Bioscientia sp. z o.o.

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2017
Opracowanie zestawów laboratoryjnych do przesiewowego testowania związków chemicznych w rozwoju nowej klasy leków
Projekt: „Regionalne agendy naukowo-badawcze”, POIR.04.01.02-00-0147/16

Projekt: POIR.04.01.02-00-0147/16

Tytuł: Opracowanie zestawów laboratoryjnych do przesiewowego testowania związków chemicznych w rozwoju nowej klasy leków

Akronim: ProAssay

Termin realizacji: 01.01.2017-31.12.2019

Streszczenie: Ubikwitynacja jest fizjologicznym procesem, którego funkcją jest degradacja niepożądanych białek w komórce. Za przyłączanie cząsteczek ubikwityny do białek docelowych odpowiadają enzymy z rodzin ligazy ubikwityny E2 oraz E3. W ostatnim czasie wykazano, że białka E2 i E3 mogą zostać wykorzystane do „celowanej” ubikwitynacji wybranych białek za pomocą odpowiednio skonstruowanych linkerów tj. niskocząsteczkowych związków chemicznych tzw. PROTAC. Technologia ta otwiera szerokie możliwości tworzenia nowych leków opartych na niskocząsteczkowych związkach indukujących ubikwytynącję i degradację określonych niepożądanych białek np. wirusowych czy patogennych. Obecnie firmy farmaceutyczne inwestują znaczne środki w opracowanie nowych związków typu PROTAC. Zasadniczym problemem ograniczającym rozwój technologii indukowalnej degradacji białek jest dostęp do szybkich i wysokoprzepustowych testów umożliwiających detekcję związków typu PROTAC aktywnych in vitro. Niniejszy projekt ma na celu opracowanie wysokoprzepustowego, skalowalnego i czułego testu, który umożliwia natychmiastową detekcję aktywnych związków. Test ten oparty jest o znane i sprawdzone metody spektroskopowe, umożliwia łatwe dostosowanie do konkretnych potrzeb i odpowiada na zapotrzebowanie rynkowe sektora dużych firm farmaceutycznych.

Członkowie konsorcjum:

– Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. L.Hirszfelda we Wrocławiu

– Captor Therapeutics sp. z o.o.

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2016

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Tytuł projektu Rok przyznania
Nowatorskie opracowanie i wdrożenie do kliniki człowieka zabiegu regenerującego duże stawy (STAWREG)
Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa” Poddziałanie 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa– konkurs horyzontalny” Schemat 1.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R
Projekt RPDS.01.02.01-02-0177/17
Projekt RPDS.01.02.01-02-0177/17, tytuł projektu: Nowatorskie opracowanie i wdrożenie do kliniki człowieka zabiegu regenerującego duże stawy (STAWREG)
w ramach: Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa” Poddziałanie 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa– konkurs horyzontalny” Schemat 1.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R
czas realizacji projektu: 02.05.2018-26.10.2020konsorcjum realizujące:Cells Therapy – Terapia Komórkowa Sp. z o.o. – Lider
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN – Laboratorium Immunologii Klinicznej
Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców SzpikuCel projektu:Przedmiotem projektu jest opracowanie metody izolacji/wzbogacania preparatów pochodzenia szpikowego we frakcję jednojądrową i wdrożenie do praktyki klinicznej innowacyjnego sposobu leczenia schorzeń układu ruchu, w szczególności zmian zwyrodnieniowo-zniekształcających dużych stawów, z użyciem opracowanej metody wzbogacania preparatów komórek pochodzenia szpikowego we frakcję jednojądrową.Planowane efekty:Wynikiem projektu będzie opracowanie kompletnego zestawu do izolacji/wzbogacania preparatów pochodzenia szpikowego we frakcję jednojądrową z opisem wykorzystania medycznego do wdrożenia klinicznego.wartość projektu: 2,799,191.00 PLNdofinansowanie: 1,742,733.71 PLN
2018

 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Tytuł projektu Rok przyznania
Baza Informacji Naukowych Wspierających Innowacyjne Terapie – BINWIT
Działanie: 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego
Poddziałanie: 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki
Numer naboru: POPC.02.03.01-IP.01-00-006/17
Numer naboru: POPC.02.03.01-IP.01-00-006/17Tytuł projektu: Baza Informacji Naukowych Wspierających Innowacyjne TerapieAkronim: BINWIT

Nazwa beneficjenta:
 INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ IM. LUDWIKA HIRSZFELDA POLSKIEJ AKADEMII NAUK WE WROCŁAWIU

Okres realizacji projektu:
 01.08.2018 – 31.07.2021Streszczenie projektu:Celem projektu jest digitalizacja unikalnych zasobów naukowych IITD PAN oraz utworzenie platformy BINWIT, której wdrożenie umożliwi cyfrowe udostępnienie informacji o kolekcji bakteriofagów, ich sekwencji nukleotydowej oraz informacji o biologii komórek macierzystych o przełomowym znaczeniu dla zidentyfikowanej grupy interesariuszy. Projekt BINWIT został podzielony na 3 komplementarne, równolegle prowadzone zadania merytoryczne, których pełna realizacja pozwoli na zdigitalizowanie, zabezpieczenie i udostępnienie w wystandaryzowanej formie unikalnych wyników i danych badawczych uzyskanych przez wiodące zespoły naukowe IITD PAN:Zad.1 Przygotowanie i digitalizacja unikalnych zasobów naukowych IITD PAN
Zad.2 Utworzenie zintegrowanej platformy wyszukiwania i udostępniania zasobów naukowych BINWIT oraz migracja do systemu KRONIK@
Zad.3 Działania informacyjno-promocyjne.Odbiorcami projektu są:

 • Lekarze specjaliści medycyny regeneracyjnej, transplantacyjnej, estetycznej oraz lekarze zajmujący się się leczeniem zakażeń wywołanych przez antybiotykooporne bakterie.
 • Naukowcy i wykładowcy instytutów naukowych oraz badawczych i uniwersytetów medycznych
 • Studenci uczelni medycznych ,studenci kierunków związanych z mikrobiologią i biotechnologią (Life science)
 • Ponadśrodowiskowa grupa odbiorców poszukująca informacji naukowych o innowacyjnych terapiach (pacjenci z opornymi na antybiotykoterapię zakażeniami bakteryjnymi, pacjenci medycyny regeneracyjnej i estetycznej

Efektem projektu będzie powstanie pierwszej w Polsce bazy danych źródłowych o mezenchymalnych komórkach macierzystych i bakteriofagach terapeutycznych. Liczba udostępnianych zasobów naukowych w postaci plików to ok. 9000. Liczba ta obejmuje dane obrazowe, w tym obrazy obiektów o rozmiarach w zakresie nm, opisy do obrazów i analiz, informacje o sekwencjach nukleotydowych. Przedmiotowy projekt przyniesie również znaczne rezultaty dla rozwoju firm z szeroko pojętej branży medycznej i weterynaryjnej, zdrowia publicznego, farmacji czy żywnościowych co z kolei wpłynie pozytywnie na progres rodzimej gospodarki.

2018

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Tytuł projektu Rok przyznania
BioTechNan – Program Interdyscyplinarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich KNOW z obszaru Biotechnologii i Nanotechnologii
Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Działanie: 3.2 Studia doktoranckie
BioTechNan – Program Interdyscyplinarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich KNOW z obszaru Biotechnologii i NanotechnologiiPolitechnikaWrocławska w partnerstwie z Instytutem Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetem Wrocławskim oraz Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu realizuje projekt pn.„BioTechNan – Program Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich KNOW z obszaru Biotechnologii i Nanotechnologii” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ( POWR.03.02.00-00-I037/16)Celem głównym projektu jest zwiększenie do marca 2023 r. jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich realizowanych z zakresu Biotechnologii i Nanotechnologii na Politechnice Wrocławskiej, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk poprzez utworzenie i realizację nowych Środowiskowych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w ramach partnerstwa KNOW, skierowanych do 30 doktorantów.Studia są prowadzone w jednostkach posiadających w latach 2014-2018 prestiżowy status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) w dziedzinach Nauk Biologicznych, Nauk Rolniczych i Nauk o Ziemi nadany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.Grupą docelową jest 30 doktorantów, którzy odbędą 4-letni cykl kształcenia na stacjonarnych środowiskowych studiach doktoranckich w zakresie bio- i nanotechnologii.Wsparciem w ramach projektu w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk objętych zostało 5 doktorantów:

 • Samodzielne Laboratorium Bakteriofagowe– 2 doktorantów
 • Laboratorium Doświadczalnej Terapii Przeciwnowotworowej – 2 doktorantów
 • Samodzielne Laboratorium Biologii Komórek Macierzystych i Nowotworowych – 1 doktorant

 

Okres realizacji projektu: 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2023 r.

Całkowita wartość projektu: 3 948 852,75 zł.

Wartość dofinansowania ze środków europejskich: 3 328 093,10 zł.

Wartość dofinansowania dla Instytutu Hirszfelda PAN: 585 275,00 zł

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 3.2 Studia doktoranckie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

2017

 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Tytuł projektu Rok przyznania
Opracowanie w toku zaawansowanych prac B+R metody podawania do kości komórek (1) krwiotwórczych razem z mezenchymalnymi komórkami podścieliska jako elementem osłonowym i (2) zabijających białaczkę
Projekt: INNOMED/I/1 /NCBR/2014
Projekt: INNOMED/I/1 /NCBR/2014Tytuł: Opracowanie w toku zaawansowanych prac B+R metody podawania do kości komórek (1) krwiotwórczych razem z mezenchymalnymi komórkami podścieliska jako elementem osłonowym i (2) zabijających białaczkęAkronim: CellsTherapyTermin realizacji: 01.01.2014- 31.12.2016Streszczenie: Celem projektu jest opracowanie w trakcie zaawansowanych badań przemysłowych w komórek zabijających komórki nowotworowe oraz stanowiących element i prac rozwojowych innowacyjnej skali świata metody podawania do kości krwiotwórczych, osłonowy komórek macierzystych mezenchymalnych. Przeprowadzona przez Konsorcjum analiza wskazuje, że efektem projektu będzie pierwsza taka metoda na świecie. Projekt jest realizowany przez Konsorcjum Naukowe w składzie: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk (LIDER) 2. Cells Therapy – Terapia Komórkowa Sp. z o.o. – członek Polskiej Platformy Technologicznej Innowacyjnej Medycyny. 3. Dolnośląskie Centrum Transplatacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku 4. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dawstwa Szpiku.Projekt należy do obszaru lecznicze i wyroby uwzględnieniem zastosowania w onkologii.Projekt uzyskał wsparcie finansowe z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2014
Utworzenie bazy danych immunogenetycznych polskiej populacji MultiGenBank
Działanie 2.3: Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki,
Poddziałanie 2.3.2: Projekty w zakresie rozwoju zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej Numer projektu: POIG.02.03.02-02-028/13
Numer projektu: POIG.02.03.02-02-028/13Tytuł projektu:  Utworzenie bazy danych immunogenetycznych polskiej populacji MultiGenBank Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.3: Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki, Poddziałanie 2.3.2: Projekty w zakresie rozwoju zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Dotacje na innowacje.
Inwestujemy w Waszą przyszłość.
2013

Utworzenie interoperacyjnej elektronicznej platformy naukowej Polskiej Kolekcji Mikroorganizmów
Działanie 2.3, Poddziałanie 2.3.2. Projekty w zakresie rozwoju zasobów informacyjnych
Projekt nr POIG.02.03.02-00-005/10

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet II, Działanie 2.3, Poddziałanie 2.3.2 . Projekty w zakresie rozwoju zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej.

Budżet projektu:
2 480 000,00 PLN
Udział środków UE:
2 108 000,00 PLN
Okres realizacji projektu:
01.04.2010 – 31.12.2014
Nr umowy o dofinansowanie:
POIG.02.03.02-00-005/10
Koordynator:  dr inż. Agnieszka Korzeniowska-Kowal 

 

2010

Uzyskanie ochrony patentowej w kraju i za granicą oraz komercjalizacja wynalazku dotyczącego metody kompetytywnej modyfikacji kapsydów bakteriofagowych oraz oczyszczania bakteriofagów z jej użyciem
Działanie: 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukoweProjekt nr POIG.01.03.02-02-052/10
Projekt nr POIG.01.03.02-02-052/10Tytuł projektu:

Uzyskanie ochrony patentowej w kraju i za granicą oraz komercjalizacja wynalazku dotyczącego metody kompetytywnej modyfikacji kapsydów bakteriofagowych oraz oczyszczania bakteriofagów z jej użyciem

Beneficjent:

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. Ludwika Hirszfelda we Wrocławiu, ul. Rudolfa Weigla 12, 53-114 Wrocław, tel.: 071 337-11-72; fax: 071 337-21-71

Nadrzędnym celem projektu jest zwiększenie potencjału i konkurencyjności polskiej nauki oraz budowanie związku pomiędzy działaniami badawczymi instytutów naukowych a sektorem gospodarczym, dzięki wprowadzaniu na rynek polski i rynki zagraniczne innowacyjnego rozwiązania z dziedziny biotechnologii i medycyny. Działania te mają przyczynić się do budowania gospodarki opartej na wiedzy.

Celem merytorycznym projektu jest uzyskanie ochrony patentowej w kraju i za granicą oraz wdrożenie wynalazku polegającego na opracowaniu zupełnie nowej metodyki modyfikowania kapsydów bakteriofagowych poprzez prezentację na ich powierzchni obcych peptydów lub białek, oraz wykorzystaniu tej metody w celu oczyszczania bakteriofagów. Istotną cechą techniki jest to, że umożliwia prezentację na kapsydzie fagowym wybranych motywów aktywnych lub specyficznym bez konieczności modyfikowania genomu bakteriofaga (bakteriofagi typu dzikiego, występujące naturalnie). Metoda ta może mieć zastosowanie w przygotowywaniu leczniczych preparatów fagowych używanych przeciwko lekoopornym zakażeniom bakteryjnym. Celem jest więc rozwój terapii bakteriofagowej w Polsce w oparciu o polskie badania naukowe, poprzez wzmocnienie działań grupy badawczej IITD PAN o charakterze aplikacyjnym i ukierunkowanym na wdrożenia. Wynalazek może mieć również zastosowanie w przygotowaniu preparatów bakteriofagowych w innych celach medycznych i badawczych, ponieważ technika modyfikacji fagowego kapsydu bez konieczności modyfikacji genomu fagowego może znaleźć szerokie zastosowanie w biotechnologii.

2010
Utworzenie Zintegrowanego Laboratorium NeoLek – Doświadczalnej Onkologii i Innowacyjnych Technologii
Działanie: 2.1. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym
2009
Optymalizacja charakterystyki i przygotowywania preparatów fagowych do celów terapeutycznych
Działanie: 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe
Projekt nr POIG.01.03.01-00-003/08
Projekt nr POIG.01.03.01-00-003/08Tytuł projektu:
Optymalizacja charakterystyki i przygotowania preparatów fagowych do celów terapeutycznychBeneficjent:
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. L. Hirszfelda we Wrocławiu, ul. R. Weigla 12, 53-114 Wrocław, tel.: 071 337-11-72; fax: 071 337-21-71

Członkowie konsorcjum

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. L. Hirszfelda we Wrocławiu:
ul. R. Weigla 12, 53-114 Wrocław, tel.: 071 337-11-72; fax: 071 337-21-71

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk:
ul. Pawińskiego 5a, 02-106 Warszawa tel.: 022-592-2145 (022-592-1300, 022-592-1303); fax: 022-658-4636

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zakład Immunologii Klinicznej, Instytut Transplantologii:
ul. Nowogrodzka 59, 02-006 Warszawa; tel.: 022 502-12-60; fax: 022 502-21-59

Schemat organizacyjny

2008

 

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej
Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Tytuł projektu Czas realizacji

Alergia pyłkowa i pokarmowa nie znają granic! Współpraca w badaniach i edukacji

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.
Projekt nr CZ.3.22/2.1.00/13.03892

Projekt nr CZ.3.22/2.1.00/13.03892

Tytuł projektu:

Alergia pyłkowa i pokarmowa nie znają granic! Współpraca w badaniach i edukacji

Głównym celem projektu jest zbadanie wpływu wybranych antygenów bakterii probiotycznych na rozwój i zapobieganie występowaniu chorób o podłożu alergicznym. Wspólne badania przyczynią się do lepszego poznania mechanizmu chorób i opracowania nowych metod terapeutycznych, a wyniki badań będą miały wpływ na poprawę zdrowia na obszarze wsparcia. Istotną częścią projektu jest organizacja warsztatów, seminariów i konferencji dla studentów oraz naukowców z obu stron granicy. Pragniemy również zainteresować wynikami naszych badań naukowych małe i średnie przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego i farmaceutycznego (MSP-PF) oraz izby gospodarcze z obszaru wsparcia.Wspólne prowadzenie badań oraz realizacja pozostałych działań projektu przyczyni się do pogłębienia współpracy pomiędzy instytucjami medycznymi z Polski i Czech.

Zaplanowane działania będą realizowane dzięki współpracy dwóch partnerów:

strony czeskiej – MIKROBIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i. (Instytut Mikrobiologii Czeskiej Akademii Nauk, publiczny instytut badawczy) Novy Hradek

strony polskiej – LABORATORIUM MIKROBIOLOGII LEKARSKIEJ, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej, Polska Akademia Nauk, Wrocław

2013-2015
Probiotyki: współpraca naukowa, transfer wiedzy i edukacja
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.
Projekt nr CZ.3.22/2.1.00/09.01574
2010-2013

 

Granty rozwojowe

Tytuł grantu Czas realizacji

Tytuł grantu Czas realizacji
Produkty lizy bakterii Gram ujemnych jako potencjalne preparaty przeciwnowotworowe. Charakterystyka chemiczna i biochemiczna oraz badanie aktywności biologicznych. Opracowanie technologii produkcji substancji czynnej
Grant Rozwojowy realizowany w ramach programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju we współpracy z firmą Finepharm SA w Jeleniej GórzeCzas realizacji: styczeń 2010 – grudzień 2012

Laboratoria Instytutu Immunologii uczestniczące w realizacji projektu:

 • Laboratorium Bakteriofagowe
 • Laboratorium Chemii Biomedycznej
 • Laboratorium Doświadczalnej Terapii Przeciwnowotworowej
 • Laboratorium Immunochemii Drobnoustrojów i Szczepionek

We współpracy z firmą Finepharm SA Jelenia Góra

Zespól kierowniczy:

 • prof. dr hab. inż. Janusz Boratyński
 • dr Krystyna Dąbrowska
 • prof. dr hab. Czesław Ługowski
 • dr Elżbieta Pajtasz-Piasecka
 • doc. dr hab. Joanna wietrzyk.
2010-2012