Zasady zatrudniania na stanowiskach naukowych

I. Awans pracownika naukowego

I. 1. Awans pracownika zatrudnionego na stanowisku naukowym w IITD PAN nie wymaga przeprowadzenia konkursu.
I.2. Wniosek o awans pracownika naukowego opiniuje Rada Naukowa i w głosowaniu tajnym podejmuje uchwałę w sprawie zatrudnienia kandydata na wnioskowane stanowisko.
I.3. Uchwała Rady Naukowej przekazywana jest do Działu Kadr i Płac, który koordynuje dalszy tryb postępowania.

II. Pierwsze zatrudnienie na stanowisku naukowym

II.1. Pierwsze zatrudnienie pracownika na stanowisku naukowym wymaga przeprowadzenia otwartego konkursu zgodnie z obowiązującym „Regulaminem przeprowadzania konkursów na stanowiska naukowe i Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk” zgodnie z art.91 ust. 5 Ustawy o PAN z dnia 30 kwietnia 2010r.
II.2. Komisja rozstrzyga konkurs uchwałą.
II.3. Po przeprowadzeniu procedury konkursowej, Komisja przygotowuje i przedstawia Dyrektorowi Instytutu rekomendację o zatrudnienie wybranej osoby, albo nie zatrudniania żadnego z kandydatów.
II.4. Protokół z czynności Komisji przekazywany jest do Dyrektora, który podejmuje decyzję o zatrudnieniu.
II.5. Decyzja o zatrudnieniu przekazywana jest do Działu Kadr i Płac, który koordynuje dalszy tryb postępowania.
II.6. Art. 91 ust. 5 Ustawy o PAN nie stosuje się w przypadku zatrudnienia na czas określony pracownika naukowego:
1) skierowanego do pracy na podstawie umowy zawartej z zagraniczną instytucją naukową;
2) na okres realizacji projektu obejmującego badania naukowe lub prace rozwojowe, finansowanego w trybie konkursowym ze środków finansowych na szkolnictwo wyższe i naukę lub środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi;
3) na tym samym stanowisku, jeżeli poprzednia umowa o pracę była zawarta na czas nie krótszy niż trzy lata.
W takim przypadku stosuje się procedury zawarte w wytycznych do projektów, procedurę zatrudniania pracowników nienaukowych lub przepisy określone w innych dokumentach.