Zasady zatrudniania na stanowiskach nienaukowych

Przygotowanie do rekrutacji

 1. Kierownik jednostki organizacyjnej występuje z wnioskiem do Dyrektora Instytutu o zatrudnienie pracownika niebędącego pracownikiem naukowym.
 2. Wniosek musi zawierać: uzasadnienie, opis stanowiska pracy z zakresem obowiązków i wskazanie źródła finansowania.
 3. Zaakceptowany wniosek wraz z opisem stanowiska przekazywany jest w formie elektronicznej do działu Kadr i Płac rekrutacja@hirszfeld.pl z dopiskiem w tytule: ogłoszenie o pracę na stanowisko…………………………….…….
 4. W przypadku nie wyrażenia zgody Dyrektor zwraca wniosek do wnioskodawcy.

Etapy rekrutacji

 1. Dział Kadr i Płac zamieszcza ogłoszenie o naborze na stronie IITD PAN w zakładce Praca, na innych platformach elektronicznych w zależności od potrzeb;
 2. Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych, głównie drogą mailową na adres: rekrutacja@hirszfeld.pl z dopiskiem w temacie : nazwa stanowiska i jednostki której dotyczy lub na adres kierownika jednostki organizacyjnej
 3. Powołanie przez Dyrektora w porozumieniu z kierownikiem jednostki organizacyjnej komisji rekrutacyjnej (co najmniej 3 osoby)
 4. Komisja rekrutacyjna przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne i sporządza protokół z przeprowadzonego naboru.
 5. Decyzja Dyrektora o zatrudnieniu.
 6. Przekazanie dokumentacji rekrutacyjnej do działu Kadr i Płac.
 7. Ogłoszenie o wynikach naboru na stronie IITD PAN.

Postępowanie z dokumentami aplikacyjnymi

 1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wybrany w procesie rekrutacji, są dołączane do jego akt osobowych.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostali wybrani w procesie rekrutacji są przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, a potem niszczone.

 

Załączniki:

 1. Opis stanowiska
 2. Powołanie komisji rekrutacyjnej
 3. Protokół z przeprowadzonej rekrutacji