Komisja SocjalnaAktualności

27.10.2023

Świadczenie pieniężne ”Mikołajek”

Informacja o przyznaniu świadczenia Wniosek Mikołajek – Emeryci IITD PAN

 


14.06.2023

Odpisy na  Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS)

okres obowiązywania:  od 1.01.2023 do 31.12.2023

Wysokość odpisu na ZFŚS w 2023 r. ustala się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2019 r. ogłoszonego przez Prezesa GUS. Tak wynika z art. 5l ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 998). Wynagrodzenie to wynosi 4.434,58 zł (Mon. Pol. z 2020 r. poz. 195).

Odpisy na ZFŚS w 2023 r. wynoszą:

Odpis obligatoryjny
na jednego zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach pracy 37,5% 1.662,97 zł
na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze – w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych 50% 2.217,29 zł
na jednego pracownika młodocianego:
– I rok nauki 5% 221,73 zł
– II rok nauki 6% 266,07 zł
– III rok nauki 7% 310,42 zł
Zwiększenia fakultatywne (uznaniowe)
na każdą osobę zatrudnioną, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności 6,25% 277,16 zł
na każdego emeryta i rencistę, nad którym zakład sprawuje opiekę 6,25% 277,16 zł
na każdą zatrudnioną osobę, pod warunkiem przeznaczenia całości tego zwiększenia na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego; dotyczy to pracodawców, którzy utworzyli zakładowy żłobek lub klub dziecięcy oraz przeznaczą na ten cel z odpisu podstawowego kwotę odpowiadającą 7,5 punktu procentowego tego odpisu 7,5% 332,59 zł

 

PODSTAWA PRAWNA: art. 5 i art. 5l ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 923 ze zm.).

 

Źródło: https://www.portalkadrowy.pl


21.11.2022

Dyrektor IITD oraz Komisja Socjalna przy IITD PAN w związku ze zbliżającymi się ,, Mikołajkami ” i Świętami Bożego Narodzenia przyznała Pracownikom i Emerytom Instytutu świadczenie pieniężne tzw. ,, Mikołajka “.

Zgodnie z przepisami wykonawczymi ZFŚS świadczenie zostanie wypłacone jak następuje :

* 800,00 zł – dla Pracowników / Emerytów , których dochód na osobę w Rodzinie wynosi poniżej 2 600,00 zł netto

* 650,00 zł – dla Pracowników / Emerytów , których dochód na osobę w Rodzinie wynosi powyżej 2 600,00 zł netto

Wypłata świadczenia PRACOWNIKOM nastąpi po pisemnym złożeniu oświadczenia o dochodach przez każdego Pracownika w Dziale Kadr i Płac na I piętrze w pokoju 147 ( termin do końca listopada 2022 )

Wypłata świadczenia EMERYTOM nastąpi po złożeniu przez Nich wniosku : drogą pocztową , drogą elektroniczną na adres : beata.hankiewicz@hirszfeld.pl lub osobiście u pani Beaty Hankiewicz w pokoju 130 na I piętrze Instytutu ( termin do końca listopada 2022 )

Oświadczenie dla Pracowników Wniosek dla Emerytów

11.05.2022

Szanowni Państwo,
w załączeniu pisma informujące o możliwości ubiegania się o dofinansowanie do wypoczynku letniego organizowanego we własnym zakresie w roku 2022 dla pracowników i emerytów IITD PAN.
Wysokość dopłat będzie zróżnicowana i zależna od średniego  dochodu miesięcznego, przypadającego na członka w Rodzinie /gospodarstwa domowego/ oraz od ilości złożonych wniosków.
W przypadku wątpliwości powstałych w czasie wyliczenia średniego dochodu miesięcznego, osobą wyznaczoną do pomocy jest pani Katarzyna Kogut – specjalista z Działu Kadr i Płac /pokój 147/

z wyrazami szacunku
Beata Hankiewicz

Sekretarz Komisji Socjalnej przy IITD PAN

Dofinansowanie do wypoczynku letniego – pracownicy Dofinansowanie do wypoczynku letniego – emeryci

03.01.2022

Fundusz socjalny – świadczenia wolne od PIT

 W związku z pandemią COVID-19 nadal obowiązuje podwyższony do 2000 zł limit świadczeń wolnych od podatku dochodowego, które są finansowane pracownikom ze środków ZFŚS.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 67 updof wolna od PIT jest wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zfśs, rzeczowych świadczeń oraz świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków funduszu łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 1000 zł. Jednak na mocy art. 52l updof limit ww. zwolnienia od 2020 do końca roku podatkowego następującego po roku, w którym zostanie odwołany stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, wynosi 2000 zł.


10.11.2021

Szanowni Państwo,

Dyrektor IITD PAN oraz Komisja Socjalna przy IITD PAN w związku ze zbliżającymi się Mikołajkami i Świętami Bożego Narodzenia przyznała Pracownikom i Emerytom Instytutu świadczenie pieniężne tzw. “Mikołajka”.

Zgodnie z przepisami wykonawczymi ZFŚS świadczenie zostanie wypłacone jak następuje:

  • 450,00 zł – dla Pracowników / Emerytów, których dochód na osobę w Rodzinie wynosi poniżej 2 600,00 zł netto
  • 410,00 zł – dla Pracowników / Emerytów, których dochód na osobę w Rodzinie wynosi powyżej 2 600,00 zł netto

Wypłata świadczenia PRACOWNIKOM nastąpi po pisemnym złożeniu oświadczenia o dochodach przez każdego Pracownika w Dziale Spraw Pracowniczych na I piętrze w pokoju 147 u pani Katarzyny Zięby (termin do końca listopada 2021) .

Wypłata świadczenia EMERYTOM nastąpi po pisemnym złożeniu oświadczenia o dochodach wraz z wypełnionym wnioskiem przez każdego Emeryta złożonym składają u pani Beaty Hankiewicz w pokoju 130 na pierwszym piętrze (termin do końca listopada 2021).

Oświadczenie i Informację o przyznaniu świadczenia znajdą Państwo w załącznikach do maila.

z poważaniem
prof. dr hab. Andrzej Gamian, Dyrektor IITD PAN
dr hab. n med. Edyta Pawlak, przewodnicząca Komisji Socjalnej

Oświadczenie Informacja o przyznaniu świadczenia Wniosek Mikołajek – Emeryci IITD PAN