ACIPHAGE

 

Working together for a green, competitive and inclusive Europe

 

Tytuł: Badania nad opracowaniem składu preparatu bakteriofagowego aktywnego wobec wielolekoopornych szczepów klinicznych Acinetobacter baumannii (ACIPHAGE)

numer umowy: NOR/SGS/ACIPHAGE/0192/2020-00

Słowa kluczowe: bakteriofagi, Acinetobacter baumannii, terapia fagowa, wielolekooporność (MDR), krytyczny priorytet

Okres realizacji projektu: 01.06.2021- 31.05.2023

Badania finansowane z Funduszy Norweskich 2014 -2021 za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Łączna kwota dofinansowania: 800 000 zł (175816.45 €)

www.norwaygrants.org

Bakterie Acinetobacter baumannii znajdują się na liście dziesięciu najpoważniejszych zagrożeń dla zdrowia publicznego. Są szeroko rozpowszechnione w środowisku szpitalnym. Jako patogen oportunistyczny, wysoce zjadliwy i zdolny do wytwarzania biofilmów stwarzają  poważne trudności w eradykacji, zwłaszcza wśród pacjentów długo hospitalizowanych, w tym przebywających na oddziałach intensywnej terapii. A. baumannii może także stanowić jedną z przyczyn trudnych do wyleczenia infekcji dróg moczowych. Infekcje tego typu to ogromny problem społeczny, w znacznym stopniu obniżający jakość życia zwłaszcza wśród kobiet. Ze względu na to, że wśród szczepów A. baumannii obserwowana jest oporność na antybiotyki ostatniej szansy (karbapenemy i cefalosporyny III generacji) nie można ich uznać za skuteczny środek do leczenia zakażeń bakteryjnych wywołanych przez te patogeny, a tym samym istnieje ogromne zapotrzebowanie na skuteczny środek terapeutyczny.

Celem projektu jest wyizolowanie, scharakteryzowanie i przygotowanie składu koktajlu fagowego o szerokim spektrum, aktywnego wobec antybiotykoopornych szczepów A. baumannii wywołujących zakażenie dróg moczowych. W celu wyizolowania nowych fagów aktywnych przeciwko A. baumannii kolekcjonowane będą zarówno wielolekooporne szczepy szpitalne, jak i różne próbki (np. ścieki, woda). Nowo wyizolowane fagi zostaną szczegółowo scharakteryzowane (planowane jest badanie morfologii i ultrastruktury oraz taksonomii fagów, spektrum litycznego oraz ich stabilności w różnych warunkach przechowywania; w celu potwierdzenia litycznego charakteru fagów ich materiał genetyczny zostanie poddany sekwencjonowaniu). Ponadto, fagi dostępne i scharakteryzowane wcześniej, znajdujące się w kolekcji Laboratorium Bakteriofagowego wraz z nowo wyizolowanymi fagami w ramach projektu, zostaną wykorzystane do badań nad opracowaniem składu preparatu fagowego np. możliwej synergii fagów w potencjalnym preparacie docelowym. Zarówno różne warianty koktajli, jak i pojedyncze fagi zostaną wykorzystane do badania skuteczności fagów in vitro. Preparaty fagowe, które wykażą największą skuteczność w zwalczaniu biofilmu bakteryjnego zostaną wykorzystane do badań in vivo, które będą obejmowały określenie skuteczności  preparatów fagowych w wywołanym eksperymentalnie zakażeniu dróg moczowych u myszy (zakażonych opornymi na antybiotyki szczepami A. baumannii). Opracowanie preparatu aktywnego wobec wielolekoopornych szczepów A. baumannii w leczeniu infekcji dróg moczowych mogą przyczynić się zarówno do rozwoju fagoterapii, jak i do znalezienia skutecznego środka pozwalającego na walkę z ogromnym problemem zdrowotnym o dużym zasięgu społecznym, jakim są zakażenia dróg moczowych.