Erasmus+


Program Erasmus+

Celem Programu Erasmus+ jest wspieranie międzynarodowej współpracy szkół wyższych oraz instytutów naukowych poprzez wyjazdy studentów i doktorantów za granicę na część studiów i praktykę, promowanie mobilności pracowników oraz stwarzanie im możliwości udziału w projektach we współpracy z partnerami zagranicznymi.

Erasmus+ w Instytucie Hirszfelda

Instytut Hirszfelda otrzymał Kartę Erasmusa – Erasmus Chart of Higher Education (ECHE) na lata 2015-2020 I 2021-2017 wraz z kodem PL WROCLAW29.

O wyjazd w ramach Programu Erasmus+ może ubiegać się każdy doktorant i pracownik Instytutu.

Do jakich krajów można wyjechać w programie Erasmus+?

wszystkie państwa członkowskie UE w pełni uczestniczą we wszystkich akcjach programu Erasmus+

– z programem związane są państwa trzecie: członkowie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) będący członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG): Norwegia, Islandia i Liechtenstein;

– kraje przystępujące, kraje kandydujące i potencjalne kraje kandydujące: Republika Macedonii Północnej, Republika Turcji i Republika Serbii;

– w niektórych działaniach uczestniczą także państwa niestowarzyszone, ujęte w regionach (1-14), w tym z regionu 14 (Szwajcaria, Wielka Brytania, Wyspy Owcze)

Kraje uprawnione | Erasmus+ (europa.eu)

Więcej informacji na temat zasad uczestnictwa w programie:

Sektory – Narodowa Agencja Erasmus+ (erasmusplus.org.pl)

Erasmus+ – European Commission (europa.eu)

Do jakiej instytucji/uczelni można wyjechać?

Mobilności E+ doktorantów i pracowników mogą odbywać się na wyższych uczelniach, w instytucjach badawczych i w przedsiębiorstwach. W każdym przypadku należy wcześniej nawiązać kontakt z taką instytucją i przedstawić wspólnie uzgodniony plan praktyki lub szkolenia.

Jak wziąć udział w programie?

Doktoranci

Doktoranci mogą ubiegać się o dwa rodzaje wyjazdów:

  • na szkolenie/praktykę (STT) – do zagranicznej uczelni wyższej, instytutu badawczego, przedsiębiorstwa, organizacji lub instytucji współpracującej z Instytutem Hirszfelda (wyjazdy długoterminowe 2-3 miesiące lub krótkoterminowe 5-30 dni). Przed wyjazdem na należy uzgodnić ze stroną zapraszającą porozumienie o przebiegu praktyki (Learning Agreement for Traineeship). Ze strony Instytutu dokument podpisuje koordynator E+.
  • na studia (SMS) – mobilności trwające co najmniej 3 i maksymalnie 6 miesięcy). Przed wyjazdem należy uzgodnić porozumienie o programie studiów (Learning agreement for studies). Jest to umowa między studentem, instytucją przyjmującą i instytucją macierzystą, określająca program zajęć, w których student ma uczestniczyć w uczelni przyjmującej oraz liczbę punktów ECTS za każdy przedmiot. Ze strony Instytutu Hirszfelda dokument podpisuje Kierownik Studiów Doktoranckich i koordynator E+.

Pracownicy

O wyjazd w programie Erasmus+ mogą się ubiegać wszyscy pracownicy Instytutu, zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilno-prawnej. Wyjazd odbywa się w ramach urlopu naukowego/szkoleniowego.

Pracownicy mogą ubiegać się o dwa rodzaje wyjazdów:

  • w celach szkoleniowych – wyjazdy służą doskonaleniu umiejętności i kwalifikacji niezbędnych w pracy. Oferta adresowana jest do naukowców i pracowników administracji. Podstawą ubiegania się o wyjazd jest plan szkolenia (Staff Mobility for Training – Mobility Agreement) przygotowany przez pracownika. Plan ten musi zostać zaakceptowany przez instytucję macierzystą i instytucję goszczącą.
  • w celu prowadzenia zajęć dydaktycznychw wyższej uczelni, posiadającej Kartę Erasmusa. W czasie wyjazdu należy przeprowadzić min. 8 godzin zajęć dydaktycznych w tygodniu. Przed wyjazdem należy ustalić porozumienie o programie nauczania. (Staff Mobility for Teaching – Mobility Agreement), który musi zatwierdzić instytucja macierzysta i goszcząca.

Wnioski o mobilności E+ są składane do instytutowej Komisji ds. Programu Erasmus+ i przez nią rozpatrywane. Od decyzji przysługuje odwołanie do Dyrektora Instytutu.

Stypendium E+

Stypendium E+ wypłacane z budżetu programu Erasmus+ pozwala na pokrycie części kosztów związanych z podróżą i utrzymaniem za granicą. Wysokość kwoty przeznaczonej na wyjazd zależy od długości pobytu i jest obliczana na podstawie określonych dziennych lub miesięcznych stawek odnoszących się do kosztów utrzymania w poszczególnych krajach, ustalanych przez Narodową Agencję Programu Erasmus+.

Szczegóły: 2023-ka131-zasady-alokacji.pdf (erasmusplus.org.pl)

Prawa i obowiązki stypendysty E+

Wykaz podstawowych praw i obowiązków doktorantów uczestniczących w mobilnościach E+ zawiera Karta Studenta Erasmusa.

Każdy stypendysta E+ jest zobowiązany ubezpieczyć się przed wyjazdem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz uzyskać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne. Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana przez NFZ, która obowiązuje tylko w krajach Unii Europejskiej i obejmuje tylko część świadczeń związanych z leczeniem. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach NFZ. Studenci wyjeżdżający zachowują prawo do pobierania stypendiów przyznanych w kraju.

W czasie studiów doktoranckich można wyjechać na jeden semestr studiów i jeden raz na praktykę. Instytutowa Komisja ds. Programu E+ może zmieniać to zalecenie w indywidualnych przypadkach.