Erasmus Plus


Erasmus+ w IITD PAN – prezentacja
Podział dofinansowania w Programie Erasmus+ 2018/2019
Karta Erasmusa IITD PAN – Erasmus Charter ECHE

Celem Programu Erasmus+ jest wspieranie międzynarodowej współpracy szkół wyższych oraz instytutów naukowych poprzez wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, promowanie mobilności pracowników oraz stwarzanie im możliwości udziału w projektach we współpracy z partnerami zagranicznymi.

Erasmus+ w IITD PAN


Instytut otrzymał kartę Erasmusa (Erasmus Chart) na lata 2015-2020. W związku z tym o wyjazd w ramach Programu Erasmus+ może ubiegać się każdy uczestnik studiów doktoranckich i pracownik Instytutu bez względu na wiek.

Do jakich krajów można wyjechać?


W programie Erasmus+ uczestniczą następujące państwa:
– 28 państw członkowskich Unii Europejskiej
– państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia
– państwa kandydujące do UE: Turcja, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii.

Niektóre działania programu Erasmus+ są otwarte dla organizacji z pozostałych państw („państw partnerskich”), informacji udziela Komisja ds. Programu Erasmus+.

Więcej informacji na temat zasad uczestnictwa w programie:


http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en

Do jakiej instytucji/uczelni można wyjechać?


Doktoranci na semestr studiów wyjechać mogą do uczelni zagranicznej, która uczestniczy w programie i posiada Kartę Erasmusa.

Pobyty doktorantów na praktykach oraz pracowników na szkoleniach mogą mieć miejsce na wyższych uczelniach, w instytucjach badawczych i w przedsiębiorstwach. W każdym przypadku należy wcześniej nawiązać z taka instytucją kontakt i przedstawić wspólnie uzgodniony plan praktyki lub szkolenia.

Jak wziąć udział w programie?


Doktoranci

Doktoranci mogą ubiegać się o dwa rodzaje wyjazdów:

  • na szkolenie/praktykę – do zagranicznego instytutu, przedsiębiorstwa, organizacji lub instytucji współpracującej z IITD PAN (wyjazdy trwające min. 8 tygodni). Przed wyjazdem na praktykę/szkolenie należy uzgodnić ze stroną zapraszającą porozumienie o programie i przebiegu praktyki (Learning agreement for traineeship). Ze strony Instytutu dokument podpisuje Kierownik Laboratorium.
  • na studia – do zagranicznej szkoły wyższej/Instytutu badawczego (wyjazdy trwające co najmniej 3 i maksymalnie 6 miesięcy). Przed wyjazdem należy uzgodnić porozumienie o programie studiów (Learning agreement for studies). Jest to umowa między studentem, instytucją przyjmującą i instytucją macierzystą, określająca program zajęć, w których student ma uczestniczyć w uczelni przyjmującej oraz liczbę punktów ECTS za każdy przedmiot. Ze strony IITD PAN dokument podpisuje Kierownik Studiów Doktoranckich i Kierownik Laboratorium.

Prawa i obowiązki stypendysty


Wykaz podstawowych praw i obowiązków studentów wyjeżdżających w ramach Erasmusa zawiera Karta Studenta Erasmusa.

Każdy stypendysta Erasmusa jest zobowiązany ubezpieczyć się przed wyjazdem od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz uzyskać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne. Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana przez NFZ, która obowiązuje tylko w krajach Unii Europejskiej i obejmuje tylko część świadczeń związanych z leczeniem. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach NFZ. Przy wyjeździe np. do Turcji czy Chorwacji należy wykupić polisę w firmie ubezpieczeniowej.

Studenci wyjeżdżający zachowują prawo do pobierania stypendiów przyznanych w kraju.  

W czasie studiów doktoranckich można wyjechać jeden raz na studia i jeden raz na praktykę. Instytutowa Komisja ds. Programu Erasmus+ może zmieniać to zalecenie w indywidualnych przypadkach. 

Pracownicy


O wyjazd w programie Erasmus+ mogą się ubiegać wszyscy pracownicy Instytutu, zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilno-prawnej. Instytut może zdecydować o preferencyjnym traktowaniu pracowników etatowych. Wyjazd odbywa się w ramach delegacji.

Pracownicy mogą ubiegać się o dwa rodzaje wyjazdów:


  • w celach szkoleniowych – służą doskonaleniu umiejętności i kwalifikacji niezbędnych w pracy. Oferta adresowana jest do wszystkich pracowników Instytutu, także dla pracowników administracji. Podstawą ubiegania się o wyjazd tego typu jest plan szkolenia (Staff mobility for training – mobility agreement) przygotowany przez pracownika. Plan ten musi zostać zaakceptowany przez instytucję macierzystą i instytucję goszczącą. Ze strony Instytutu dokument podpisują członkowie Komisji Erasmusa.
  • w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w wyższej uczelni, posiadającej Kartę Erasmusa. W czasie wyjazdu należy przeprowadzić min. 8 godzin zajęć dydaktycznych w tygodniu. Przed wyjazdem należy ustalić porozumienie o programie nauczania. (Staff mobility for teaching – mobility agreement), który musi zatwierdzić instytucja macierzysta i goszcząca. Ze strony Instytutu dokument podpisują członkowie Komisji Erasmusa.

Stypendium


Stypendium wypłacane z budżetu programu Erasmus+ pozwala na pokrycie części kosztów związanych z podróżą i utrzymaniem za granicą. Wysokość kwoty przeznaczonej na wyjazd zależy od długości pobytu i jest obliczana na podstawie określonych dziennych lub tygodniowych stawek odnoszących się do kosztów utrzymania w poszczególnych krajach.

Szczegóły:  www.erasmusplus.org.pl/dokumenty/szkolnictwo-wyzsze