Etapy realizacji projektu


1. Modernizacja laboratoriów NeoLek
Ten etap ma na celu przeprowadzenie niezbędnych prac modernizacyjnych, dzięki którym pomieszczenia laboratoryjne o łącznej powierzchni ok. 250m2 zostaną dostosowane do europejskich standardów zgodnych z wymogami przepisów prawnych, obowiązujących wymagań oraz standardów europejskich dla laboratoriów badawczych (PN-EN ISO 17025:2001, dyrektywa 2000/54/EC).

Wyposażenie i organizacja pomieszczeń umożliwi przeprowadzanie różnorodnych testów w systemach komórkowych i bezkomórkowych, a także doświadczeń in vivo, zapewniając właściwe przeprowadzenie każdego badania oraz uniknięcie ryzyka zanieczyszczeń krzyżowych.

2. Instalacja monitoringu warunków środowiskowych panujących w pomieszczeniach oraz urządzeniach laboratoryjnych
We wszystkich pracowniach dokonana zostanie instalacja zintegrowanego wyposażenia do monitoringu warunków środowiskowych wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem do śledzenia pojedynczej próby badanej, gwarantującego pełną automatyzację analiz, wydajną ocenę wyników i usprawnienie procesów laboratoryjnych.

3. Wyposażenie pracowni NeoLek w specjalistyczne sprzęty laboratoryjne
Ten etap obejmuje zakup standardowego wyposażenia laboratoriów oraz specjalistycznych, nowoczesnych sprzętów, jak: elektroporator, cytometr przepływowy, magnetyczny pre-sorter do komórek znakowanych fluorescencyjnie, aparatura do Real-time PCR czy wyposażenie do automatycznego lub półautomatycznego dozowania. Powstanie w ten sposób w pełni wyposażone laboratorium przeprowadzające kompleksowe badania przesiewowe, farmakokinetyczne i związane z wyjaśnieniem mechanizmów działania preparatów in vitro.

Pracownia analiz chemicznych zostanie doposażona w nowoczesną aparaturę pomiarową, jak aparat do pomiaru dynamicznego rozpraszania światła i potencjału zeta, spektrometr mas, oraz chromatograf cieczowy wyposażony w detektory: UV-VIS, fluorescencyjny oraz detektor rozpraszania światła. W rezultacie możliwe będzie wykonanie w jednym laboratorium szeregu badań fizykochemicznych, biochemicznych i analitycznych.

Planuje się również wyposażenie magazynu w nowoczesne szafy wentylowane do przetrzymywania odczynników toksycznych i/lub łatwopalnych oraz materiałów badanych, a także do archiwizowania dokumentacji badań.

4. Modernizacja zwierzętarni
Ten etap ma na celu doposażenie już istniejącej zwierzętarni w aparaturę do utrzymywania zwierząt w przedziałach indywidualnie wentylowanych, klatek metabolicznych oraz aparatu do obrazowania fluorescencji i luminescencji z systemem do narkozy wziewnej dla małych gryzoni. W rezultacie, możliwe będzie przeprowadzanie doświadczeń na zwierzętach, którym wszczepiono znakowane fluorescencyjnie lub luminescencyjnie komórki nowotworowe lub też na zwierzętach transgenicznych, u których ekspresja badanego genu powiązana jest z ekspresją genu, którego produkt będzie widoczny w trakcie obrazowania przy użyciu w/w aparatury. Możliwe również będzie śledzenie rozwoju guza nowotworowego lub jego przerzutów w narządach wewnętrznych bez konieczności uśmiercania zwierząt, w każdym pożądanym punkcie pomiaru danego parametru.

5. Zakończenie realizacji projektu: audyt, uzyskanie certyfikatu zgodności z Dobrą Praktyką Laboratoryjną, ewaluacja końcowa
Zadanie ma na celu przeprowadzenie audytu projektu zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę.

Następnie zostanie zakończone wzorcowanie urządzeń i ostatecznie przygotowana dokumentacja pozwalająca na uzyskanie certyfikatu zgodności z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej od polskiej jednostki ds. Monitorowania DPL – Biura do Spraw Substancji Chemicznych.