Praktyki absolwenckie

  • Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN (Instytut) może przyjąć na praktykę absolwencką osobę, która ukończyła studia inżynierskie, licencjackie lub magisterskie oraz w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyła 30 roku życia.
  • Praktyka absolwencka w Instytucie może być niepłatna lub odpłatna.
  • Kandydat do odbycia praktyki absolwenckiej kontaktuje się ( https://hirszfeld.pl/ zakładka: Struktura ) z kierownikiem wybranego przez siebie laboratorium w celu ustalenia możliwości odbycia praktyki, jej terminu i zakresu .
  • W czasie odbywania praktyki w Instytucie absolwent musi posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i odpowiedzialności cywilnej OC. Praktykant jest zobowiązany dołączyć do umowy kserokopię dowodu ubezpieczenia potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
  • Praktykę można odbywać wyłącznie na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy praktykantem a Instytutem. Umowa musi być podpisana przed rozpoczęciem praktyki i dostarczona do działu Kadr i Płac.
  • Jeżeli Praktykant ma dostęp do danych osobowych. Kierownik laboratorium powiadamia dział Kadr i Płac.
  • Po zakończeniu praktyki na prośbę praktykanta może być wydane stosowne zaświadczenie, potwierdzające odbycie praktyki absolwenckiej w Instytucie, podpisane przez Dyrektora Instytutu oraz kierownika laboratorium.