Międzynarodowa strategia Instytutu

Międzynarodowa strategia Instytutu – kraje europejskie i pozaeuropejskie


Strategia Instytutu obejmuje tworzenie środowiska intelektualnego i nowoczesnej infrastruktury badawczej, dzięki którym prowadzone są badania naukowe na najwyższym poziomie, z wymiernym efektem w postaci publikacji w wysoko impaktowanych czasopismach, poprzez prowadzenie interdyscyplinarnych studiów doktoranckich oraz współpracę z przemysłem.

Naszym priorytetem jest współpraca z doświadczonymi partnerami instytucjonalnymi w celu zawiązywania centrów doskonałości i ośrodków innowacyjnych badań o najwyższych standardach akademickich. Jesteśmy gotowi do współpracy transgranicznej, bez ograniczeń terytorialnych. Wymiana pracowników naukowych i studentów posłuży stworzeniu sieci badawczych, korzystnych dla naszych partnerów instytucjonalnych, jak i każdej osoby korzystającej z Programu Erasmus+.

Instytut tworzyły tak znaczące postaci świata naukowego jak profesorowie Ludwik Hirszfeld (tworzył podstawy nauki o antygenach grupowych krwi) , Tadeusz Baranowski (podstawy enzymologii), Stefan Ślopek (fagoterapia, szczepionki przeciw czerwonce). Fundamentalne dla immunologii prace prof. Pawła Kisielowa dotyczyły podstaw selekcji limfocytów w grasicy i badań mechanizmów tolerancji immunologicznej.

Profil badawczy Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN ukierunkowany jest na badania podstawowe – podstawy działania układu immunologicznego oraz prace aplikacyjne. Główne dziedziny badawcze w Instytucie to immunologia, onkologia, terapia doświadczalna i mikrobiologia. Badania obejmują podstawy funkcjonowania układu immunologicznego i mechanizmów odporności organizmu na zakażenia bakteryjne i wirusowe, dotyczą leczenia lekoopornych zakażeń bakteryjnych bakteriofagami (wirusami bakteryjnymi), badań podstaw reakcji towarzyszących przeszczepieniu komórek hematopoetycznych i organów. Tworzymy i badamy nowe substancje o działaniu antynowotworowym i preparaty o działaniu przeciwbakteryjnym, przeciwgrzybiczym i immunomodulującym, wykorzystywane w profilaktyce i terapii chorób neurodegeneracyjnych.

Instytut prowadzi bardzo ożywioną współpracę z jednostkami naukowo-badawczymi z Polski i zagranicy. Współpraca polega na realizacji wspólnych projektów badawczych, wykonywaniu badań zleconych i innej działalności komercyjnej na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (SME).

Instytut dysponuje wykwalifikowaną kadrą akademicką, pracownicy naukowi odbyli wiele długo- i krótkoterminowych staży zagranicznych w wiodących ośrodkach badawczych na cały świecie, prowadzili badania naukowe korzystając z technik i specjalistycznej aparatury.

W odniesieniu do działań Programu Erasmus Plus, atrakcyjny i najbardziej pożądany cel wyjazdów naszych wychodzących doktorantów i kadry akademickiej, jak również dla współpracy instytucjonalnej, są państwa członkowskie UE, dysponujące największą wiedzą i unikatową infrastrukturą badawczą. Długoterminowa współpraca, oparta na osobistych kontaktach i wspólnych publikacjach, gwarantuje owocną komunikację, pracę zespołową, zarządzanie projektami i etykę naukową.

Cele i grupy docelowe działań związanych z mobilnością


– studenci studiów 2. i 3. stopnia: nabycie nowych umiejętności (przez szkolenia i pracę w laboratoryjną),

– kadra akademicka (krótkie przyjazdy/wyjazdy): interdyscyplinarne podejście łączące badania i umiejętności zarządzania projektami, unikalne środowisko badawcze, infrastruktura oraz odpowiedzialne procedury zarządzania.

Strategia Instytutu w zakresie wspólnych projektów dotyczy budowy potencjału naukowego, stworzonego i prowadzonego przez konsorcjum uczelni i instytutów z państw UE i krajów sąsiadujących z UE. W ramach współpracy będziemy ubiegać się o projekty dotyczące modernizacji i upowszechniania nowych metod szkoleniowych i dydaktycznych, aby osiągnąć gwarancję jakości i zarządzania w partnerskich instytucjach szkolnictwa wyższego (dotyczy studiów doktoranckich).

Inną formą współpracy są projekty strukturalne dla promowania współpracy regionalnej i zwiększenia konkurencyjności i jakości badań.

W sąsiednich krajach UE (np. Ukraina, Białoruś), projekty będą ukierunkowane na mobilność studentów i pracowników z zaangażowanych instytucji do naszego Instytutu.

Instytut jest placówką naukowo-badawczą, która tradycyjnie była mniej skoncentrowana na zadaniach edukacyjnych. Obecnie częścią strategii jest przyciągnięcie utalentowanych młodych naukowców i studentów, zarówno z kraju, jak i z zagranicy, i zapewnienie im atrakcyjnego środowiska intelektualnego i zaplecza badawczego dla rozwoju i doskonalenia swoich umiejętności i pasji naukowych. Instytut skorzysta na wzmocnieniu swojej kadry akademickiej poprzez wyjazdy naukowców do najważniejszych europejskich centrów doskonałości. Istotną wartość dodaną stanowić będzie zaproszenie studentów z zagranicy do laboratoriów; spodziewamy się, że przyczynią się do budowy unikalnego środowiska naukowego i społecznego, także za pomocą językowych i kulturowych interakcji. Pozytywny wpływ dla rozwoju Instytutu i współpracy regionalnej będą miały badania aplikacyjne i kontakty z małymi i średnimi firmami. Współpraca w ramach programu Erasmus+ we współpracy z krajami UE i spoza UE przyczyni się do uzyskania dostępu do nowych źródeł finansowania projektów badawczych.