Strategia Erasmus+ w Instytucie Hirszfelda

Strategia Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. Ludwika Hirszfelda (Instytutu Hirszfelda) obejmuje tworzenie środowiska intelektualnego i nowoczesnej infrastruktury badawczej, dzięki którym prowadzone są badania naukowe na najwyższym poziomie, z wymiernym efektem w postaci publikacji w wysoko notowanych czasopismach, poprzez prowadzenie interdyscyplinarnych studiów doktorskich oraz współpracę z przemysłem.

Naszym priorytetem jest współpraca z doświadczonymi partnerami instytucjonalnymi w celu zawiązywania centrów doskonałości i ośrodków innowacyjnych badań o najwyższych standardach akademickich. Jesteśmy gotowi do współpracy transgranicznej, bez ograniczeń terytorialnych, z wyłączeniem państw-agresorów. Wymiana pracowników naukowych i studentów posłuży stworzeniu sieci badawczych, korzystnych dla naszych partnerów instytucjonalnych, jak i każdej osoby korzystającej z Programu Erasmus+.

Instytut stworzył wybitny uczony o światowej sławie – Profesor Ludwik Hirszfeld (dał podstawy nauki o antygenach grupowych krwi), a rozwijały znaczące postaci świata naukowego, m.in. prof. Tadeusz Baranowski (podstawy enzymologii), prof. Stefan Ślopek (fagoterapia, szczepionki przeciw czerwonce), fundamentalne dla immunologii prace prof. Pawła Kisielowa dotyczyły podstaw selekcji limfocytów w grasicy i badań mechanizmów tolerancji immunologicznej.

Profil badawczy Instytutu Hirszfelda ukierunkowany jest na badania podstawowe oraz prace aplikacyjne. Główne dziedziny badawcze to immunologia, onkologia, terapia doświadczalna i mikrobiologia. Badania obejmują podstawy funkcjonowania układu immunologicznego i mechanizmów odporności organizmu na zakażenia bakteryjne i wirusowe, dotyczą leczenia lekoopornych zakażeń bakteryjnych bakteriofagami (wirusami bakteryjnymi), badań podstaw reakcji towarzyszących przeszczepieniu komórek hematopoetycznych i organów. Tworzymy i badamy nowe substancje o działaniu antynowotworowym i preparaty o działaniu przeciwbakteryjnym, przeciwgrzybiczym i immunomodulującym, wykorzystywane w profilaktyce i terapii chorób neurodegeneracyjnych.

Instytut Hirszfelda prowadzi bardzo ożywioną współpracę z jednostkami naukowo-badawczymi z Polski i zagranicy. Współpraca polega na realizacji wspólnych projektów badawczych, wykonywaniu badań zleconych i innej działalności komercyjnej na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (SME).

Instytut dysponuje wykwalifikowaną kadrą akademicką, naukowcy i doktoranci odbyli wiele długo- i krótkoterminowych staży zagranicznych w wiodących ośrodkach badawczych na cały świecie, prowadzą badania naukowe korzystając z technik i specjalistycznej aparatury.

W odniesieniu do działań Programu Erasmus+, atrakcyjny i najbardziej pożądanym kierunkiem wyjazdów naszych doktorantów i kadry akademickiej, jak również dla współpracy instytucjonalnej, są państwa członkowskie UE, dysponujące największą wiedzą i unikatową infrastrukturą badawczą. Długoterminowa współpraca, oparta na osobistych kontaktach i wspólnych publikacjach, gwarantuje owocną komunikację, pracę zespołową, zarządzanie projektami i etykę naukową.

Cele i grupy docelowe działań związanych z mobilnością

– studenci studiów doktorskich: nabycie nowych umiejętności przez szkolenia i pracę w nowych zespołach laboratoryjnych

– kadra akademicka: interdyscyplinarne podejście łączące badania i umiejętności zarządzania projektami, unikalne środowisko badawcze, infrastruktura oraz sposoby zarządzania grupami badawczymi w projektach europejskich

– pracownicy administracji Instytutu: nabycie i ciągłe poszerzanie kompetencji zawodowych (księgowość, HR, dokumentacja naukowa) w językach obcych, szkolenia i staże typu job shadowing.

Strategia Instytutu Hirszfelda w zakresie wspólnych projektów dotyczy budowy potencjału naukowego, stworzonego i prowadzonego przez konsorcjum uczelni i instytutów z państw UE i krajów sąsiadujących z UE. W ramach współpracy ubiegamy się o projekty dotyczące modernizacji i upowszechniania nowych metod szkoleniowych i dydaktycznych, aby osiągnąć gwarancję jakości i zarządzania w partnerskich instytucjach szkolnictwa wyższego, np. szkół doktorskiech.

Inną formą współpracy są projekty strukturalne dla promowania współpracy regionalnej i zwiększenia konkurencyjności i jakości badań.

W sąsiednich krajach UE (Ukraina), projekty będą ukierunkowane na mobilność studentów i pracowników z zaangażowanych instytucji do naszego Instytutu.

Instytut Hirszfelda jest placówką naukowo-badawczą, która tradycyjnie była mniej skoncentrowana na zadaniach edukacyjnych. Obecnie częścią strategii jest przyciągnięcie utalentowanych młodych naukowców na początku kariery i doktorantów z kraju i z zagranicy, i zapewnienie im atrakcyjnego środowiska intelektualnego i zaplecza badawczego dla rozwoju i doskonalenia swoich umiejętności i pasji naukowych.

Instytut Hirszfelda korzysta na wzmocnieniu swojej kadry akademickiej i administracyjnej poprzez mobilności Erasmus+ do najważniejszych europejskich centrów doskonałości. Istotną wartość dodaną stanowi zaproszenie badaczy z zagranicy do naszych laboratoriów; spodziewamy się, że przyczynią się do budowy unikalnego środowiska naukowego i społecznego, także za pomocą interakcji kulturowych i językowych. Pozytywny wpływ dla rozwoju Instytutu Hirszfelda i współpracy regionalnej mają badania aplikacyjne i kontakty z małymi i średnimi firmami. Współpraca w ramach programu Erasmus+ z krajami UE i spoza UE przyczyni się do uzyskania dostępu do nowych źródeł finansowania projektów badawczych.