Zasady odbywania praktyk studenckich

  • Student (kandydat do odbycia praktyki studenckiej) w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN (Instytut), po zapoznaniu się z opisem działalności badawczej prowadzonej w poszczególnych pracowniach Instytutu (strona www.hirszfeld.pl w zakładce Struktura), wybiera Laboratorium prowadzące interesującą go działalność naukowo-badawczą.
  • Po dokonaniu wyboru student kontaktuje się z kierownikiem tego laboratorium w celu ustalenia możliwości odbycia praktyki, jej terminu i zakresu.
  • Student może odbywać praktykę na podstawie umowy zawartej pomiędzy uczelnią a Instytutem (praktyka obowiązkowa). Umowa musi być podpisana przed rozpoczęciem praktyki. Umowę podpisaną jednostronnie przez przedstawiciela uczelni (w dwóch egzemplarzach) należy złożyć w sekretariacie Instytutu pok. 141, I p. Po podpisaniu umowy student zobowiązany jest do odbioru 1 egzemplarza w celu przekazania go do uczelni.
  • W czasie odbywania praktyki w Instytucie student musi posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz od odpowiedzialności cywilnej (OC). Jeśli w umowie z uczelnią wystąpi brak zapisu o ubezpieczeniu NNW, student jest zobowiązany dołączyć do umowy kserokopię dowodu ubezpieczenia potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
  • Dopuszcza się możliwość odbywania nieodpłatnej praktyki nieobowiązkowej, którą student jest zobowiązany zakończyć najpóźniej w dniu obrony pracy magisterskiej.
  • Przed rozpoczęciem praktyki, student jest zobowiązany do odbycia szkolenia BHP pok.154, na zasadach przyjętych w Instytucie.
  • Po zakończeniu praktyki na prośbę studenta może być wydane stosowne zaświadczenie, potwierdzające odbycie praktyki studenckiej w Instytucie, podpisane przez Dyrektora Instytutu lub kierownika Studenckiego Koła Naukowego oraz/lub kierownika laboratorium.

 

W razie pytań bądź problemów prosimy o kontakt z opiekunem Studenckiego Koła Naukowego:
dr hab. Bogumiła Szponar

telefony: 071 3709933, 130, 135, 71 370 9933; 71 370 9922, 277
email: bogumila.szponar@hirszfeld.pl