Zamówienia Publiczne


UWAGA:
Informujemy, że od dnia 08 sierpnia 2022 aktualne zamówienia publiczne publikowane będą na platformie przetargowej pod adresem: https://hirszfeld.ezamawiajacy.pl/

Od dnia 2 sierpnia 2021 zamówienia publiczne publikowane są na platformie przetargowej pod adresem https://hirszfeld.logintrade.net/


 

Plany Zamówień PublicznychKOMUNIKAT
dotyczący stosowania sankcji antyrosyjskich w związku z wojną w Ukrainie dla postępowań o udzielenie zamówienia prowadzonych przez Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu

Dział Zamówień Publicznych informuje, że w związku z wejściem w życie w dniu 16 kwietnia 2022 r. ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835) na zamawiających prowadzących procedury w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych nałożony został obowiązek weryfikacji wykonawców ubiegających się o zamówienie pod kątem udziału w zamówieniu czynnika rosyjskiego.

Listy osób i podmiotów, wobec których są stosowane środki sankcyjne w postaci ogólnounijnego zakazu udziału w zamówieniach publicznych i koncesjach:

  1. ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym urzędnikom z Białorusi;
  2. ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających;
  3. Lista osób i podmiotów objętych sankcjami, prowadzona przez ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji:
    https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami