SPIN-TECH

Tytuł projektu: “Komercjalizacja wynalazków poprzez efektywne doradztwo”. Projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu SPIN-TECH Konkurs I – ścieżka I PJB.

Numer umowy: SPIN-TECH-K1/PJB1/8/26/NCBR/13

Okres realizacji projektu (faza A): od 01.07.2013 do 30.06.2014

Wartość projektu (faza A): 345.600,00 PLN

Wykonawca/Lider konsorcjum: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

Kierownik projektu: mgr Dariusz Wójcik, z-ca dyrektora ds. administracyjnych

 

Opis ogólnych korzyści fazy pre spin ze szczególnym uwzględnieniem zrealizowanych celów:

Nadrzędnym celem realizacji projektu (fazy PRE SPIN) była analiza potencjału komercjalizacyjnego IITD PAN oraz przygotowanie oferty komercyjnej wybranych wynalazków, których komercjalizacją będzie zarządzała powołana w ramach realizacji projektu spółka celowa.
Dzięki efektywnej realizacji zaplanowanych zadań Instytut utworzył w wyznaczonym czasie spółkę: CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII IITD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Uzyskane dofinansowanie umożliwiło intensyfikację prowadzonych w IITD PAN działań z zakresu zarządzania własnością intelektualną oraz prac mających na celu przygotowanie do wdrożenia wyników działalności B+R.
Przygotowano aktualne portfolio dóbr intelektualnych, posiadających potencjał komercjalizacyjny, w stosunku do którego podejmowane będą szczególnie ukierunkowane i zintensyfikowane działania mające na celu pozyskanie partnera biznesowego i komercjalizacji.
W wyniku realizacji projektu instytut jest w posiadaniu aktualnych raportów z wycen eksperckich wartości wynalazków.
Wszystkie planowane działania zostały zrealizowane zgodnie z założeniami rzeczowymi, niewielkim zmianom uległy ramy czasowe realizacji zadania nr 1, 2 i 3.
Realizacja projektu przyczyniła się do uporządkowania i utworzenia niezbędnych procedur prawnych oraz intensyfikacji prac związanych z wdrożeniem opracowanych w IITD PAN rozwiązań. Dokonano nowelizacji regulaminu zarządzania własnością intelektualną Instytutu, przygotowano wzory dokumentów oraz przeszkolono kadrę.
Powołanie spółki ułatwi organizację, rozliczenie (podatkowe) oraz zarządzanie własnością intelektualną instytutu, co powinno przełożyć się na zwiększoną liczbę wdrożeń innowacyjnych rozwiązań opracowanych w IITD PAN.
Najważniejszym zadaniem powołanej spółki będzie zarządzanie własnością intelektualną i komercjalizacja wyników prac B+R w celu uzyskania optymalnych wyników organizacyjnych i finansowych dla IITD PAN w oparciu o sporządzoną w ramach projektu umowę o zarządzaniu własnością intelektualną.
Spółka, zatrudniając odpowiednio przygotowany personel, działała będzie w sposób profesjonalny, ukierunkowany na nawiązywanie kontaktów z przedsiębiorcami i pozyskiwanie kapitału. Działalność spółki ułatwi kontakty z potencjalnymi inwestorami, którzy niejednokrotnie postrzegają jednostki naukowe jako parterów gorzej od nich funkcjonujących w obrocie gospodarczym.
Działalność spółki celowej stanowiła będzie etap poprzedzający powołanie lub objęcie udziałów w spółce typu spin-off, w odniesieniu do technologii, które nie będą przedmiotem licencji. Możliwe również będzie pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego poprzez wniesienie praw własności intelektualnej.
Spółka celowa ponadto będzie mogła zostać wykorzystana w modelu mieszanym, polegającym na udzieleniu spółce licencji (wyłącznej) z jednoczesnym objęciem przez inwestora udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym.

Opis merytoryczny wykonanych prac:

Nadrzędnym celem zadania nr 1 było dokonanie oceny potencjału komercjalizacyjnego i przygotowanie wyceny wybranych wyników prac B+R zespołów badawczych IITD PAN. IITD PAN jest wiodącym ośrodkiem w dziedzinie badań medycznych nieklinicznych.
Planowane doradztwo zgodnie z założeniami projektu obejmowało inwentaryzację wyników prac B+R (oferty komercyjnej) IITD PAN oraz ocenę potencjału biznesowego każdego z wybranych rozwiązań.
Inwentaryzacja oraz ocena potencjału komercyjnego wyników prac B+R zostały przygotowane według metodologii ustalonej w warunkach zamówienia (SIWZ). Istotnym etapem było sporządzenie preselekcji, w ramach której szczegółowej analizie poddanych zostało 8 rozwiązań.
Inwentaryzacja obejmowała w szczególności:
– wyniki prac B+R objęte patentami i zgłoszeniami patentowymi na dzień jej sporządzenia;
– wyniki prac B+R będące w trakcie ich uzyskiwania;
– wyniki prac B+R (rozwiązania) posiadające cechy know-how.
W ramach inwentaryzacji sprawdzone zostały bazy patentów pokrewnych.
Ocena potencjału komercjalizacyjnego działalności naukowej Instytutu obejmowała ocenę wyników prac B+R wykazanych w inwentaryzacji. Ocena wskazuje przede wszystkim na ich zastosowanie w określonym procesie gospodarczym (produktach, usługach). Na bazie otrzymanych danych przygotowano 6 raportów z wycen eksperckich wartości wynalazków.
W trakcie trwania zadania została również zapewniona profesjonalna obsługa prawna zadania, analiza prawna proponowanych rozwiązań oraz doradztwo w zakresie prawnych aspektów komercjalizacji wyników prac B+R.
Dzięki realizacji zadania dokonano preselekcji ośmiu technologii znajdujących się w portfolio patentowym IITD PAN, w tym przygotowano ich:
– opisy,
– koncepcję oraz skalowalność modelu biznesowego,
– integralność praw do wyników prac B+R lub ich komercjalizacji (wspólność prawa),
– dotychczasowe źródła finansowania badań, w ramach których uzyskano dane wyniki, w tym warunki danego projektu,
– zakres terytorialny ochrony prawnej oraz stan ochrony prawnej (patent, zgłoszenie),
– czas pozostały do wygaśnięcia ochrony prawnej lub do rozszerzenia zakresu terytorialnego ochrony
– rekomendacje wykonania wyceny.