SPIN-TECH


Tytuł projektu: “Komercjalizacja wynalazków poprzez efektywne doradztwo”. Projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu SPIN-TECH Konkurs I – ścieżka I PJB.

Numer umowy: SPIN-TECH-K1/PJB1/8/26/NCBR/13

Okres realizacji projektu (faza A): od 01.07.2013 do 30.06.2014

Wartość projektu (faza A): 345.600,00 PLN

Wykonawca/Lider konsorcjum: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

Kierownik projektu: mgr Dariusz Wójcik, z-ca dyrektora ds. administracyjnych

 

Opis ogólnych korzyści fazy pre spin ze szczególnym uwzględnieniem zrealizowanych celów:


Nadrzędnym celem realizacji projektu (fazy PRE SPIN) była analiza potencjału komercjalizacyjnego IITD PAN oraz przygotowanie oferty komercyjnej wybranych wynalazków, których komercjalizacją będzie zarządzała powołana w ramach realizacji projektu spółka celowa.

Dzięki efektywnej realizacji zaplanowanych zadań Instytut utworzył w wyznaczonym czasie spółkę: CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII IITD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

 • Uzyskane dofinansowanie umożliwiło intensyfikację prowadzonych w IITD PAN działań z zakresu zarządzania własnością intelektualną oraz prac mających na celu przygotowanie do wdrożenia wyników działalności B+R.
 • Przygotowano aktualne portfolio dóbr intelektualnych, posiadających potencjał komercjalizacyjny, w stosunku do którego podejmowane będą szczególnie ukierunkowane i zintensyfikowane działania mające na celu pozyskanie partnera biznesowego i komercjalizacji.
 • W wyniku realizacji projektu instytut jest w posiadaniu aktualnych raportów z wycen eksperckich wartości wynalazków.
 • Wszystkie planowane działania zostały zrealizowane zgodnie z założeniami rzeczowymi, niewielkim zmianom uległy ramy czasowe realizacji zadania nr 1, 2 i 3.
 • Realizacja projektu przyczyniła się do uporządkowania i utworzenia niezbędnych procedur prawnych oraz intensyfikacji prac związanych z wdrożeniem opracowanych w IITD PAN rozwiązań. Dokonano nowelizacji regulaminu zarządzania własnością intelektualną Instytutu, przygotowano wzory dokumentów oraz przeszkolono kadrę.
 • Powołanie spółki ułatwi organizację, rozliczenie (podatkowe) oraz zarządzanie własnością intelektualną instytutu, co powinno przełożyć się na zwiększoną liczbę wdrożeń innowacyjnych rozwiązań opracowanych w IITD PAN.
 • Najważniejszym zadaniem powołanej spółki będzie zarządzanie własnością intelektualną i komercjalizacja wyników prac B+R w celu uzyskania optymalnych wyników organizacyjnych i finansowych dla IITD PAN w oparciu o sporządzoną w ramach projektu umowę o zarządzaniu własnością intelektualną.
 • Spółka, zatrudniając odpowiednio przygotowany personel, działała będzie w sposób profesjonalny, ukierunkowany na nawiązywanie kontaktów z przedsiębiorcami i pozyskiwanie kapitału. Działalność spółki ułatwi kontakty z potencjalnymi inwestorami, którzy niejednokrotnie postrzegają jednostki naukowe jako parterów gorzej od nich funkcjonujących w obrocie gospodarczym.
 • Działalność spółki celowej stanowiła będzie etap poprzedzający powołanie lub objęcie udziałów w spółce typu spin-off, w odniesieniu do technologii, które nie będą przedmiotem licencji. Możliwe również będzie pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego poprzez wniesienie praw własności intelektualnej.
 • Spółka celowa ponadto będzie mogła zostać wykorzystana w modelu mieszanym, polegającym na udzieleniu spółce licencji (wyłącznej) z jednoczesnym objęciem przez inwestora udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym.

Opis merytoryczny wykonanych prac:


Nadrzędnym celem zadania nr 1 było dokonanie oceny potencjału komercjalizacyjnego i przygotowanie wyceny wybranych wyników prac B+R zespołów badawczych IITD PAN. IITD PAN jest wiodącym ośrodkiem w dziedzinie badań medycznych nieklinicznych.

 • Planowane doradztwo zgodnie z założeniami projektu obejmowało inwentaryzację wyników prac B+R (oferty komercyjnej) IITD PAN oraz ocenę potencjału biznesowego każdego z wybranych rozwiązań.
 • Inwentaryzacja oraz ocena potencjału komercyjnego wyników prac B+R zostały przygotowane według metodologii ustalonej w warunkach zamówienia (SIWZ). Istotnym etapem było sporządzenie preselekcji, w ramach której szczegółowej analizie poddanych zostało 8 rozwiązań.
 • Inwentaryzacja obejmowała w szczególności:
  – wyniki prac B+R objęte patentami i zgłoszeniami patentowymi na dzień jej sporządzenia;
  – wyniki prac B+R będące w trakcie ich uzyskiwania;
  – wyniki prac B+R (rozwiązania) posiadające cechy know-how.
 • W ramach inwentaryzacji sprawdzone zostały bazy patentów pokrewnych.
 • Ocena potencjału komercjalizacyjnego działalności naukowej Instytutu obejmowała ocenę wyników prac B+R wykazanych w inwentaryzacji. Ocena wskazuje przede wszystkim na ich zastosowanie w określonym procesie gospodarczym (produktach, usługach). Na bazie otrzymanych danych przygotowano 6 raportów z wycen eksperckich wartości wynalazków.
 • W trakcie trwania zadania została również zapewniona profesjonalna obsługa prawna zadania, analiza prawna proponowanych rozwiązań oraz doradztwo w zakresie prawnych aspektów komercjalizacji wyników prac B+R.
 • Dzięki realizacji zadania dokonano preselekcji ośmiu technologii znajdujących się w portfolio patentowym IITD PAN, w tym przygotowano ich:
  – opisy,
  – koncepcję oraz skalowalność modelu biznesowego,
  – integralność praw do wyników prac B+R lub ich komercjalizacji (wspólność prawa),
  – dotychczasowe źródła finansowania badań, w ramach których uzyskano dane wyniki, w tym warunki danego projektu,
  – zakres terytorialny ochrony prawnej oraz stan ochrony prawnej (patent, zgłoszenie),
  – czas pozostały do wygaśnięcia ochrony prawnej lub do rozszerzenia zakresu terytorialnego ochrony
  – rekomendacje wykonania wyceny.