Oferta NeoLek


Zakres badań wykonywanych komercyjnie w Zintegrowanym Laboratorium NeoLek
Doświadczalnej Onkologii i Innowacyjnych Technologii


Badania in vitro

 • Badanie aktywności antyproliferacyjnej in vitro związków chemicznych lub produktów naturalnych o potencjalnej aktywności przeciwnowotworowej wobec komórek ludzkich i mysich linii prawidłowych i nowotworowych
 • Badania farmakokinetyczne i toksykologiczne in vitro (wybrane parametry ADME/Tox)
 • Badanie faz cyklu komórkowego i ekspresji białek oraz nekrozy i apoptozy metodą cytometrii przepływowej
 • Analiza ekspresji białek metodą Western-blott
 • Analiza ekspresji genów metodą Real-time PCR

Kontakt: dr Dagmara Kłopotowska
dagmara.klopotowska@hirszfeld.pl
tel. 71 370 99 42


Badania in vivo

 • Badanie aktywności przeciwnowotworowej in vivo związków chemicznych lub produktów naturalnych wobec komórek ludzkich i mysich linii nowotworowych przeszczepionych myszom doświadczalnym
 • Wieloparametrowa analiza mysich tkanek i narządów
 • Wstępna ocena toksyczności in vivo metodami przyżyciowymi
 • Badania farmakokinetyczne in vivo

Kontakt: dr hab. Joanna Wietrzyk
joanna.wietrzyk@hirszfeld.pl
tel. 71 370 99 85


Badania analityczne i chemiczne

 • Chemiczne modyfikacje makrocząsteczek. Badania nad koniugatami i kompleksami lek-nośnik
 • Analiza zdolności makrocząsteczek biologicznych do agregacji
 • Monitorowanie zjawiska oligomeryzacji makrocząsteczek
 • Oznaczanie poziomu leków i metabolitów w materiale biologicznym, badania potencjalnych biomarkerów z wykorzystaniem spektrometrii mas
 • Badania biotransformacji leków i substancji chemicznych
 • Badania stabilności formulacyjnej potencjalnych substancji terapeutycznych
 • Opracowywanie i walidacje metod analitycznych
 • We współpracy z partnerami przemysłowymi udział w opracowaniach innowacyjnych technologii

Kontakt: prof. dr inż. Janusz Boratyński
janusz.boratynski@hirszfeld.pl
tel. 71 370 99 80