Centrum Medyczne

Laboratorium Immunologii Tkankowej CM IITD PAN

Cennik usług Laboratorium Immunologii Tkankowej (obowiązuje od 01.05.2023 r.) Badania diagnostyczne prowadzone w Laboratorium Immunologii Tkankowej CM IITD: Pakiet badań ...

Laboratorium Diagnostyki Zakażeń SARS-CoV-2

Laboratorium Diagnostyki Zakażeń SARS-CoV-2 (LDZS) powstało w maju 2020 roku w odpowiedzi na zapotrzebowanie związane z sytuacją epidemiologiczną w Polsce ...

Ośrodek Terapii Fagowej

Informacja/Rejestracja Zasady terapiifagowej Najczęstszepytania Informacjadla lekarzy Kształceniepodyplomowe Cennikusług Skierowanie Terapia fagowa (fagoterapia) jest metodą leczenia zakażeń bakteryjnych wykorzystującą unikalne właściwości ...

 


KOMUNIKAT DLA PACJENTÓW

 W związku z ogłoszeniem na obszarze Polski stanu epidemii oraz wprowadzeniem w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu podwyższonych zasad prewencji epidemiologicznej  w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS CoV-2 i zapobieganiu występowania COVID-19 Centrum Medyczne Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN wstrzymuje przyjmowanie pacjentów w Laboratorium Immunologii Tkankowej oraz Ośrodku Terapii Fagowej do dnia 11 kwietnia 2020 r. (z możliwością przedłużenia, w przypadku utrzymywania się zagrożenia epidemiologicznego). W razie potrzeby pilnej konsultacji prosimy o kontakt telefoniczny lub drogą e-mailową:

Laboratorium Immunologii Tkankowej
Tel. +48 71 370 99 58
E-mail: lit@hirszfeld.pl
Ośrodek Terapii Fagowej
Tel. +48 71 370 99 01 lub +48 71 370 99 51
E-mail: otf@hirszfeld.pl

lub

Tel. +48 71 370 05 (sekretariat IITD PAN)
E-mail: cm@hirszfeld.pl


Centrum Medyczne Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu jest jednostką utworzoną, nadzorowaną i prowadzoną przez Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu.


Jako wyodrębniona jednostka organizacyjna Instytutu działa od 2005 roku

W jego skład wchodzi Ośrodek Terapii Fagowej i Laboratorium Immunologii Tkankowej. Centrum powstało z przekształcenia (na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej) Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN w przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, którym jest Instytut – wpisany jest przez Wojewodę Dolnośląskiego do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą pod numerem 000000002202.


W Centrum wykonywana jest działalność lecznicza w rodzaju ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych

Do zadań Centrum należy w szczególności należy prowadzenie działalności leczniczej (także w porozumieniu z innymi podmiotami leczniczymi) związanej z badaniami prowadzonymi w Instytucie, a zwłaszcza wykorzystywanie wyników badań podstawowych do opracowywania nowych metod profilaktyki, metod diagnostyczno-prognostycznych, nowych strategii leczniczych i nowych czynników leczniczych. Komórki Centrum biorą udział w kształceniu podyplomowym osób wykonujących zawód medyczny organizowanym przez Instytut w zakresie zgodnym z profilem prowadzonej działalności.

Aktualnie w skład Centrum wchodzą następujące komórki organizacyjne:


  1. Laboratorium Immunologii Tkankowej (ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław),
  2. Ośrodek Terapii Fagowej (ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław),
  3. Filia Ośrodka Terapii Fagowej w Krakowie (ul. Konecznego 2/4U, 31-216 Kraków),
  4. Filia Ośrodka Terapii Fagowej w Częstochowie (ul. Wały Dwernickiego 43/45, 42-202 Częstochowa).

Laboratorium Immunologii Tkankowej wykonuje badania diagnostyczne z zakresu diagnostyki transplantacyjnej u dawców i biorców przeszczepów, badań związanych z monitorowaniem i oceną stanu immunologicznego pacjentów oraz diagnostyki immunogenetycznego podłoża chorób związanych z zaburzeniami funkcji układu odpornościowego. Ośrodek Terapii Fagowej i jego file zajmują się prowadzeniem eksperymentalnej terapii fagowej w oparciu o przygotowane w Instytucie preparaty fagowe.

Zapraszamy do współpracy i korzystania z naszych usług.


Kontakt

Centrum Medyczne Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław

Tel. (centrala): 71 337 11 72

Faks: 71 337 13 82
E-mail: cm@hirszfeld.pl

Kierownik Centrum Medycznego
dr hab. n. med. Ryszard Międzybrodzki
Tel.: 71 370 99 79
E-mail: ryszard.miedzybrodzki@hirszfeld.pl

Zastępca Kierownika Centrum ds. Medycznych
prof. dr hab. med. Irena Frydecka
Tel.: 071 337 11 72
E-mail: irena.frydecka@umed.wroc.pl