Praktyki studenckie

W ramach współpracy z uczelniami wyższymi Instytut angażuje się w organizację praktyk i staży naukowych, stwarzając możliwości rozwoju przyszłym pracownikom nauki. Każdego roku do Instytutu trafia kilkunastu studentów, pragnących rozwijać swoje zainteresowania naukowe.

Aby rozpocząć praktyki studenckie, musisz mieć:

  • skierowanie na praktyki studenckie od uczelni
  • ważne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
  • ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC)
  • umowę o praktyki studenckie — dwustronną (np. między uczelnią a Instytutem) lub trójstronną (między Tobą, uczelnią i Instytutem).

Ubezpieczenia na praktyki studenckie musisz przekazać do działu Kadr i Płac najpóźniej pierwszego dnia praktyk.
Wzór umowy o praktyki studenckie znajdziesz m.in. na stronie swojej uczelni.

„Organizację praktyk studenckich reguluje ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zgodnie z art. 67 ust. 5 tej ustawy studia są prowadzone na podstawie programu studiów, który może przewidywać odbycie przez studenta praktyk zawodowych (art. 67 ust. 5).