Pracownia Chemii Ogólnej


Pracownia Chemii Ogólnej specjalizuje się w przygotowywaniu złożonych płynów do hodowli komórkowych oraz sterylnych buforów do testów immunochemicznych i innych zastosowań laboratoryjnych.

Pracownia dostarcza dla laboratoriów badawczych Instytutu Hirszfelda oraz dla odbiorców z innych laboratoriów wodę laboratoryjną, wodę klasy MilliQ RO, bufory podstawowe i sterylne roztwory przygotowywane według niestandardowych procedur.

Stosujemy najwyższe standardy przygotowania płynów jałowych, wykorzystujemy odczynniki klasy czystości ‘cell culture’. Płyny sterylizowane są metodą filtracji.

W pracowni pożywek bakteryjnych wykonujemy podłoża do wzrostu bakterii dla laboratoriów mikrobiologicznych Instytutu Hirszfelda.

W skład Pracowni Chemii Ogólnej wchodzą trzy zmywalnie, dedykowane dla specyfiki pracy z bakteriami, hodowlami komórkowymi, wytwarzania płynów jałowych i dla neutralizacji materiału biologicznego.

Doświadczenie i wysokiej klasy aparatura laboratoryjna gwarantują bezpieczeństwo, wysoką jakość pracy i wytwarzanych produktów.

Kontakt

Kierownik

Kierownik: dr hab. Bogumiła Szponar, prof. IITD PAN (0000-0002-9111-2328)

stopnie naukowe:

 • 2013: doktor habilitowany nauk biologicznych w dyscyplinie biologia, specjalność mikrobiologia lekarska, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
 • 1997: doktor nauk biologicznych, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN

studia:

1987-1992: magister analityki medycznej, Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wydział Farmacji, Oddział Analityki Medycznej

doświadczenie zawodowe:

2013- obecnie: profesor nadzwyczajny IITD PAN
od 2008- obecnie: kierownik Pracowni Chemii Ogólnej IITD PAN
2000-2009 i 2013: adiunkt, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
2020- obecnie: diagnosta laboratoryjny KIDL (Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych)
1999-2011: liczne długoterminowe staże naukowe w Lund University, Dept. of Laboratory Medicine, Molecular Metabolomics Laboratory, Szwecja
1997-1998: staż podoktorski w Lund University, Dept. of Laboratory Medicine, Section of Bacteriology, Szwecja
czerwiec-lipiec 2002: staż naukowy w Harvard School of Public Health, Boston oraz University of South Carolina, Dept. of Pathology, Microbiology and Immunology, Columbia SC, USA
1992-2000 i 2009-2013: asystent, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Wrocław

projekty badawcze:

 • 2017-2021: grant NCN OPUS 11 Nowe materiały w postaci nanokrystalicznych cienkich warstw na bazie tytanu z różną zawartością miedzi, o kontrolowanych właściwościach bakteriobójczych i cytotoksycznych, kierownik projektu
 • 2007-2010: Grant Flight Attendant Medical Research Institute (FAMRI), Clinical Innovator Award, co-investigator
 • 2008-2009: Oznaczanie chemicznych markerów endotoksyny we krwi i tkankach – zastosowanie w diagnostyce i monitorowaniu terapii wybranych chorób, grant habilitacyjny MNiSW, kierownik projektu
 • 2000-2003: Glikolipidy prątko- i nokardiopodobnych aktynobakterii chorobotwórczych – charakterystyka chemiczna i właściwości immunogenne, grant KBN, kierownik projektu

działalność dydaktyczna:

promotor pracy doktorskiej (w toku), promotor 7 prac magisterskich, recenzent 3 prac magisterskich

recenzent projektów grantowych

 • 2017-2020: Program KE Horizon 2020
 • 2013: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, oś priorytetowa 1
 • 2013: Grant Plus – stypendia doktoranckie Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego
 • 2010-2013: 7. Program Ramowy KE
 • 2012: „Przedsiębiorczy doktorant – inwestycja w innowacyjny rozwój regionu” – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki

recenzent czasopism:

Journal of Microbiological Methods, Biotechnologia, Science of the Total Environment (STOTEN), Annals of Agriculture and Environmental Medicine (AAEM), PHMD, AITE i in.

działalność statutowa IITD PAN:

 • Analiza markerów endotoksynowych jako wykładników infekcyjnych procesów zapalnych w diagnostyce oraz jako czynników prognostycznych
 • Badania epidemiologiczne nokardioz i chorób promieniczopodobnych z wykorzystaniem glikolipidów diagnostycznych i metod instrumentalnych

główne osiągnięcia poznawcze:

 • Kompleksowa analiza zjawiska nanoszkodliwości oraz mechanizmów bakteriobójczych z ograniczonym efektem cytotoksycznym (bądź stymulującym wzrost komórek), zachodzących w kontakcie z nanokrystaliczną powłoką na bazie tytanu i miedzi.
 • Oznaczanie markerów endotoksyny (3-hydroksylowych kwasów tłuszczowych) w powietrzu pomieszczeń wypełnionych dymem wykazało nieoczekiwanie wysoką zawartość endotoksyny bakteryjnej w tytoniu i dymie tytoniowym. Ustalono, że dominują 3-OH nC14:0 i 3-OH nC12:0, których źródłem są bakterie powszechnie zasiedlające liście tytoniowe na plantacjach oraz namnażające się w trakcie procesów fermentacji liści tytoniowych.
 • Zastosowanie chromatografii gazowej sprzężonej z tandemowa spektrometrią masową (GC-MSMS) w oznaczaniu chemicznych markerów endotoksyny i bakterii Gram-ujemnych we krwi i innym materiale klinicznym uzyskano w przebiegu chorób przewlekłych, w których etiologii obserwuje się zaburzenia homeostazy flory bakteryjnej (choroba Leśniowskiego-Crohna, przewlekłe zapalenie przyzębia), ale nie występuje ostra infekcja bakteryjna ani sepsa; wykazano wysoki poziom endotoksyny dla etiologii i postępu choroby (endotoksemia śród- i pooperacyjna w kardiochirurgii, choroby śródmiąższowe płuc).
 • Ocena ekspozycji na mikroorganizmy obecne w powietrzu pomieszczeń zamkniętych i skutków zdrowotnych – zastosowanie GC-MSMS w oznaczaniu markerów mikroorganizmów i endotoksyn w badania środowiska pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i szkół.
 • Diagnostyka rzadkich zakażeń promieniowcowych i promieniowcopodobnych za pomocą metod mikrobiologicznych i chemiotaksonomicznych.

publikacje:

w czasopismach zagranicznych i krajowych: 45
sumaryczny IF: 53,605
indeks Hirscha: 16

udział w konferencjach:

około 70

towarzystwa naukowe i pełnione funkcje:

 • Polskie Towarzystwo Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, w zarządzie Oddziału Wrocławskiego
 • Polskie Towarzystwo Biochemiczne
 • członek Zarządu Stowarzyszenia Pologne France Pneumologie (SPFP)
 • członek Rady Naukowej IITD PAN, 2002-
 • członek Komisji Doktorskiej 2019-
 • opiekun Studenckiego Koła Naukowego przy IITD PAN

języki obce:

angielski – biegle; francuski, rosyjski – dobrze

Zespół

st. lab. Alina Dybich
st. lab. Maria Dziubak
st. lab. Beata Jędrysiak
st. lab. Agata Pawlaczyk
st. lab. Krystyna Pieczykolan
st. lab. Jolanta Prokop
st. lab. Elżbieta Zabłocka
lab. Agnieszka Sierszeń
Teresa Zalewska

Najważniejsze osiągnięcia naukowe

 1. Określenie struktur antygenów wybranych bakterii z rodzaju Lactobacillus  i Bifidobacterium oraz wykazanie możliwości modulacji odpowiedzi komórek układu immunologicznego przez te antygeny i ich zastosowania w terapii chorób o podłożu alergicznym.
 2. Określenie immunomodulatorowych i neuroprotekcyjnych właściwości związków pochodzenia naturalnego, a także opracowanie testu diagnostycznego do różnicowania fazy aktywnej i nieaktywnej przewlekłych postaci stwardnienia rozsianego.
 3. Stworzenie nowych nośników (adiuwantów) dla antygenów do podawania na błony śluzowe, w tym podanie donosowe.

Metody badawcze
 • sterylizacja za pomocą filtracji
 • sterylizacja w autoklawie
 • jałowy rozlew podłoży komórkowych i bakteryjnych

Kluczowa aparatura badawcza

 • aparatura do wytwarzania wody demineralizowanej wysokiej czystości, aparatura do rozlewu podłoży agarowych, aparatura do filtracji jałowej, autoklawy, zmywarki laboratoryjne, chłodnie