Fundusz stypendialny


Na podstawie art. 86 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.) doktoranci Studium Doktoranckiego Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, w okresie od 1 października 2019 do 31 grudnia 2023, mogą ubiegać się o pomoc materialną ze środków funduszu stypendialnego w formie:

 • stypendium socjalnego,
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 • zapomogi,
 • stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów.

Doktoranci Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk mogą ubiegać się o zwiększone stypendium doktoranckie ze względu na orzeczony stopień niepełnosprawności, a także o zakwaterowanie w pokojach gościnnych.”

Osoby ubiegające się o stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów i stypendium socjalne na dany rok akademicki mają obowiązek złożenia wypełnionego wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów do Sekretariatu Studiów Doktoranckich (Zakład Immunologii Chorób Zakaźnych, III p., pokój 363) do 31 października.

Regulamin świadczeń dla doktorantów Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN (obowiązuje od 1 listopada 2019 r. na mocy zarządzenia Dyrektora nr 15/2019.

Załączniki do Regulaminu:


 1. Formularz wniosku o udzielenie stypendium dla osób niepełnosprawnych (Załącznik nr 1)
 2. Formularz wniosku o udzielenie stypendium socjalnego i stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości (Załącznik nr 2)
 3. Formularz wniosku o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów (Złącznik nr 3)
 4. Formularz wniosku o przyznanie zapomogi (Załącznik nr 4)
 5. Wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o stypendium socjalne (Załącznik nr 5)
 6. Zasady obliczania dochodu doktoranta i zasady obliczania dochodu w rodzinie doktoranta (Załącznik nr 6)
 7. Szczegółowe zasady przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów (Załącznik nr 7)