Egzaminy doktorskie


Uwarunkowania zdawania egzaminów doktorskich

Przewód doktorski (wszczęty przed 30.04.2019) – Studium Doktoranckie i tryb eksternistyczny
Egzamin z filozofii i z języka angielskiego* Egzamin z dyscypliny podstawowej
Od kiedy można zdawać egzamin Wybór przewodniczącego komisji egzaminacyjnej (na posiedzeniu Rady Naukowej) Złożenie rozprawy doktorskiej
Do kiedy można zdawać egzamin Posiedzenie Komisji Doktorskiej dopuszczające do obrony Posiedzenie Komisji Doktorskiej dopuszczające do obrony
Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora (rozpoczęte po 01.10.2019)
Studium Doktoranckie
Egzamin z języka angielskiego* Egzamin z dyscypliny podstawowej
Od kiedy można zdawać egzamin Wybór przewodniczącego komisji egzaminacyjnej (na posiedzeniu Rady Naukowej) Wybór przewodniczącego komisji egzaminacyjnej (na posiedzeniu Rady Naukowej)
Do kiedy można zdawać egzamin Posiedzenie Komisji Doktorskiej dopuszczające do obrony Posiedzenie Komisji Doktorskiej dopuszczające do obrony
Szkoła Doktorska
Egzamin z dyscypliny podstawowej
Od kiedy można zdawać egzamin Wybór przewodniczącego komisji egzaminacyjnej (przy wszczęciu na posiedzeniu Rady Naukowej)
Do kiedy można zdawać egzamin Posiedzenie Komisji Doktorskiej dopuszczające do obrony
Tryb eksternistyczny
Egzamin z dyscypliny podstawowej
Od kiedy można zdawać egzamin Wybór przewodniczącego komisji egzaminacyjnej (przy wyznaczaniu promotora na posiedzeniu Rady Naukowej)
Do kiedy można zdawać egzamin Wszczęcie postępowania (zaliczenie efektów kształcenia obejmuje wynik egzaminu doktorskiego)

* Certyfikat zgodny z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 19.01.2018 zwalnia z egzaminu z języka angielskiego

Sposób zdawania egzaminów doktorskich


Obecnie egzaminy doktorskie odbywają się stacjonarnie a w wyjątkowych przypadkach zdalnie, na platformie MS Teams.

Doktorant zainteresowany przystąpieniem do egzaminu zgłasza swoją gotowość (najlepiej mailem) w Sekretariacie Rady Naukowej (p. Katarzyna Rybicka, p. 110), określając przedział czasu (2-3 tygodnie) z wykluczeniem terminów niedogodnych dla siebie i promotora. O dniu i godzinie zdawania egzaminu doktorant zostaje powiadomiony po ustaleniu terminu dogodnego dla wszystkich osób, których obecność w komisji egzaminacyjnej jest niezbędna.