Dział Dokumentacji i Informacji Naukowej


Dział Dokumentacji i Informacji Naukowej IITD PAN jest jednostką odpowiedzialną za prowadzenie działalności organizacyjnej i administracyjnej w zakresie sprawozdawczości i obsługi Sekretariatu Rady Naukowej jednostki.

Zajmuje się opracowaniem wszelkiego typu sprawozdań naukowych wymaganych przez PAN, GUS i MEiN, informacji dotyczących działalności jednostki dla różnych instytucji, a także wprowadzaniem obowiązkowych danych dotyczących aktywności naukowej pracowników (publikacyjnej, grantowej, patentowej) do systemów ministerialnych związanych z oceną parametryczną jednostek naukowych.

Dział jest odpowiedzialny za przygotowanie dokumentacji dotyczącej corocznych sesji sprawozdawczych laboratoriów w zakresie publikacji, patentów, współpracy i projektów naukowych, opracowuje zgłaszane przez kierowników laboratoriów coroczne plany badawcze oraz weryfikuje dane zawarte w ankietach oceny aktywności naukowej.

Do obowiązków pracowników Działu należy także prowadzenie Sekretariatu Rady Naukowej oraz obsługa stacjonarnych lub zdalnych posiedzeń Rady, przygotowanie i sprawdzenie wszystkich wymaganych dokumentów związanych z każdym posiedzeniem.

W zakresie obowiązków Sekretariatu Rady Naukowej jest ponadto obsługa postępowań i przewodów doktorskich (egzaminy doktorskie, wysyłka prac do recenzji, obsługa BIP i JSA, publiczne obrony), postępowań habilitacyjnych (stała współpraca z RDN i komisjami habilitacyjnymi w zakresie przygotowania umów o dzieło), awansów pracowników naukowych oraz prowadzenie obowiązkowej dokumentacji w tym zakresie.

Kontakt

Kierownik

Kierownik: dr hab. Danuta Witkowska, prof. IITD PAN (ORCID 0000-0003-3494-8724)

Dr hab. Danuta Witkowska w 1971 roku ukończyła studia magisterskie na kierunku biologia ze specjalnością w zakresie biochemii na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1977 roku uzyskała stopień doktora nauk przyrodniczych za rozprawę “Badania nad chorobotwórczymi i niechorobotwórczymi odmianami Shigella flexnerii“. W 2008 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego za rozprawę habilitacyjną “Udział białek ściany komórkowej z rodziny Enterobacteriacea w patogenności i odporności przeciwbakteryjnej”.

Jest członkiem zespołu Laboratorium Mikrobiologii Lekarskiej, współautorem 70 publikacji naukowych, a jej zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień z zakresu mikrobiologii, biochemii, immunologii i skupiają się przede wszystkim na strukturze i funkcji białek pałeczek jelitowych.

Odbyła dwa długoterminowe staże zagraniczne w USA (OHSU – Oregon Health Science University, Portland, 1992-1994; UCLA – University of California Los Angeles, 02.01.1997-31.12.1997). Od 2011 roku jest sekretarzem Rady Naukowej IITD PAN. Od roku 2013 jest kierownikiem Działu Dokumentacji i Informacji Naukowej i Biblioteki i nadzoruje oraz koordynuje wszystkie prace związane z zadaniami Działu.

Zespół


Mgr Dominika Józefowicz

 • Sekretariat Rady Naukowej – obsługa, ścisła współpraca z sekretarzem Rady Naukowej i Działem Informatycznym, sprawdzenie pod względem formalnym wszystkich składanych dokumentów, przygotowanie programu posiedzeń RN i treści uchwał, podsumowanie wyników głosowań, obsługa posiedzeń i dalsze procedowanie uchwał po posiedzeniu
 • Postępowania awansowe – przewody i postępowania doktorskie, postępowania habilitacyjne – stała współpraca z RDN, przygotowanie dokumentacji i umów dla członków komisji habilitacyjnych, wprowadzanie wymaganych dokumentów do BIP, archiwizacja danych
 • Baza POL-on – wprowadzanie danych o nadaniu stopni doktora i doktora habilitowanego
 • współorganizacja Dnia Hirszfelda

 


Mgr inż. Dorota Misztal

 • sprawozdawczość (weryfikacja – publikacje i projekty naukowe)
 • bazy danych (POL-on, PBN, Expertus)
 • ocena aktywności naukowej pracowników naukowych
 • dorobek pracowników naukowych
 • sesje sprawozdawcze
 • kategoryzacja jednostki
 • przetargi (prenumerata czasopism)
 • obsługa strony internetowej (aktualności)
 • współorganizacja Dnia Hirszfelda i 70-lecia IITD PAN
 • obsługa zamówień bibliotecznych
 • prowadzenie księgi pamiątkowej

Mgr Katarzyna Rybicka

 • Sekretariat Rady Naukowej – obsługa, ścisła współpraca z sekretarzem Rady Naukowej i Działem Informatycznym – przygotowanie dokumentacji i obsługa posiedzeń, podsumowanie wyników głosowań
 • postępowania awansowe – stała współpraca z kierownikiem SD i WSDIPAN w zakresie obsługi przewodów i postępowań doktorskich od wszczęcia do nadania stopnia,  organizacja egzaminów doktorskich, przygotowanie umów i rachunków dla egzaminatorów, i recenzentów, administrowanie JSA  i BIP, obsługa publicznych obron, archiwizacja danych,
 • Baza POL-on – wprowadzanie i aktualizacja danych – moduły Doktoranci i Patenty
 • kategoryzacja IITD PAN
 • współorganizacja Dnia Hirszfelda

 


Dr Marta Marszałek

 • sprawozdawczość (PAN, GUS, MEiN, Research Report)
 • plany badawcze
 • bazy danych (PBN, Expertus)
 • ocena aktywności naukowej pracowników naukowych
 • dorobek pracowników naukowych
 • sesje sprawozdawcze
 • kategoryzacja jednostki
 • obsługa strony internetowej i social mediów IITD
 • współorganizacja Dnia Hirszfelda i 70-lecia IITD PAN