Dział Dokumentacji i Informacji Naukowej

Dział Dokumentacji i Informacji Naukowej IITD PAN jest jednostką odpowiedzialną za prowadzenie działalności organizacyjnej i administracyjnej w zakresie sprawozdawczości i obsługi Sekretariatu Rady Naukowej jednostki.

Zajmuje się opracowaniem wszelkiego typu sprawozdań naukowych wymaganych przez PAN, GUS i MEiN, informacji dotyczących działalności jednostki dla różnych instytucji, a także wprowadzaniem obowiązkowych danych dotyczących aktywności naukowej pracowników (publikacyjnej, grantowej, patentowej) do systemów ministerialnych związanych z oceną parametryczną jednostek naukowych.

Dział jest odpowiedzialny za przygotowanie dokumentacji dotyczącej corocznych sesji sprawozdawczych laboratoriów w zakresie publikacji, patentów, współpracy i projektów naukowych, opracowuje zgłaszane przez kierowników laboratoriów coroczne plany badawcze oraz weryfikuje dane zawarte w ankietach oceny aktywności naukowej.

Do obowiązków pracowników Działu należy także prowadzenie Sekretariatu Rady Naukowej oraz obsługa stacjonarnych lub zdalnych posiedzeń Rady, przygotowanie i sprawdzenie wszystkich wymaganych dokumentów związanych z każdym posiedzeniem.

W zakresie obowiązków Sekretariatu Rady Naukowej jest ponadto obsługa postępowań i przewodów doktorskich (egzaminy doktorskie, wysyłka prac do recenzji, obsługa BIP i JSA, publiczne obrony), postępowań habilitacyjnych (stała współpraca z RDN i komisjami habilitacyjnymi w zakresie przygotowania umów o dzieło), awansów pracowników naukowych oraz prowadzenie obowiązkowej dokumentacji w tym zakresie.

Kierownik

Kierownik: dr hab. Danuta Witkowska, prof. IITD PAN (ORCID 0000-0003-3494-8724)

Dr hab. Danuta Witkowska w 1971 roku ukończyła studia magisterskie na kierunku biologia ze specjalnością w zakresie biochemii na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1977 roku uzyskała stopień doktora nauk przyrodniczych za rozprawę “Badania nad chorobotwórczymi i niechorobotwórczymi odmianami Shigella flexnerii“. W 2008 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego za rozprawę habilitacyjną “Udział białek ściany komórkowej z rodziny Enterobacteriacea w patogenności i odporności przeciwbakteryjnej”. Jest członkiem zespołu Laboratorium Mikrobiologii Lekarskiej, współautorem 70 publikacji naukowych, a jej zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień z zakresu mikrobiologii, biochemii, immunologii i skupiają się przede wszystkim na strukturze i funkcji białek pałeczek jelitowych. Odbyła dwa długoterminowe staże zagraniczne w USA (OHSU – Oregon Health Science University, Portland, 1992-1994; UCLA – University of California Los Angeles, 02.01.1997-31.12.1997). Od 2011 roku jest sekretarzem Rady Naukowej IITD PAN. Od roku 2013 jest kierownikiem Działu Dokumentacji i Informacji Naukowej i Biblioteki i nadzoruje oraz koordynuje wszystkie prace związane z zadaniami Działu.

Zespół
  • mgr Dominika Józefowicz
  • mgr inż. Dorota Misztal
  • Katarzyna Prosek
  • dr Marta Toczek