Pracownia Interakcji Nanostruktur Biologicznych


Profil badań i aktualnie realizowane zadania badawcze:

Pracownia Nanostruktur Biologicznych jest jednostką interdyscyplinarną, o misji naukowo-badawczej, dedykowaną badaniom podstawowym. Unikalna aparatura nowej generacji: mikroskop jonowo-elektronowy emisji polowej, wyposażony w moduł kriogeniczny, i wynikająca z tego specyfika zadań, w szczególności: analiza kompleksów makromolekularnych, organelli, komórek oraz tkanek organizmów wyższych, grzybów, bakterii oraz wirusów, oraz ich strukturalny kontekst, w szeroko pojętej immunologii i naukach biomedycznych. Celem działań naukowych jest odnalezienie logiki zorganizowania struktur biologicznych pod kątem ich wyspecjalizowania do pełnienia funkcji biologicznych, w zakresach rozdzielczości nanometrowej. Specyfiką działania w realizacji większości zadań jest konieczność wypracowania metod i protokołów. Podejmowane są zadania nietypowe, obok rutynowych protokołów rozwijane są pionierskie kierunki, w tym seryjne cięcie i objętościowe (3D) obrazowanie obiektów zatopionych w żywicach albo zamrożonych. Możliwości mikroskopu jonowo-elektronowego: Ultra-wysokorozdzielcza analiza, trójwymiarowe mapowanie procesów biologicznych w warunkach immobilizacji zamrożeniowej, w tym w trybie wysokociśnieniowym, próbek biologicznych, hydrożeli, chipów i sensorów biomedycznych, badanie struktur złożonych z pierwiastków lekkich, jak próbki biologiczne, cięcie materiałów (abrazja, z ang. „gentle milling”), w tym zamrożonych obiektów biologicznych, z precyzją nanometrową, analiza pierwiastkowa EDS i mapowanie chemiczne wysokorozdzielcze.

Kontakt

Kierownik
Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Gamian, (0000-0002-2206-6591)

Absolwent Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego (1975 r.). Bezpośrednio po studiach zaczął pracę w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, gdzie realizował pracę doktorską dotyczącą immunochemii lipopolisacharydów Shigella. Tytuł doktora uzyskał w 1982 r. W latach 1984-86 przebywał na stażu naukowym w National Research Council of Canada w Ottawie, co zaowocowało opracowaniem szczepionki przeciwko meningokokowemu zapaleniu opon mózgowych typu B. W 1990 r. przebywał na stypendium w CNRS w Grenoble we Francji, pracując nad strukturą części cukrowej kilku endotoksyn. Prowadził także badania nad antygenami bakteryjnymi w Arrhenius Laboratory w Sztokholmie i Uppsali. W 1993 r. otrzymał tytuł doktora habilitowanego („Lipopolisacharydy Enterobacteriaceae zawierające kwas sjalowy”), a dziesięć lat później tytuł profesora z rąk Prezydenta RP. W 1994 r. objął stanowisko kierownika Zakładu Immunologii Chorób Zakaźnych IITD PAN, a w 2006 r. kierownika Katedry i Zakładu Biochemii Lekarskiej Uniwersytetu im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Od czerwca 2020 r. pełni funkcję Dyrektora IITD PAN. Jest autorem ponad 300 prac w czasopismach krajowych i zagranicznych, a także twórcą ponad 50 patentów i zgłoszeń patentowych.

Zespół

Dr hab. n. med. Marek Drab, (0000-0002-2771-1692)

Kluczowa aparatura badawcza
  • mikroskop jonowo-elektronowy emisji polowej