Zwierzętarnia


Zwierzętarnia jest obiektem o charakterze eksperymentalno-hodowlanym, przeznaczonym do prowadzenia doświadczeń in vivo (myszy, szczury, króliki), a także do hodowli myszy. Pełni funkcję pomocniczą dla naukowych prac badawczych realizowanych w Instytucie.

W Zwierzętarni wydzielono strefy czystości mikrobiologicznej SPF (specyfic pathogen free, bariera eksperymentalna: myszy) oraz CV (część konwencjonalna: myszy, szczury, króliki), co umożliwia dopasowanie warunków mikrobiologicznych do wymagań i założeń prowadzonych badań naukowych. Każda ze stref wyposażona jest w pomieszczenia zabiegowe, które pozwalają na przeprowadzenie procedur zaplanowanych w doświadczeniu.

Zwierzętarnia posiada pomieszczenia zaopatrzone w klatki indywidualnie wentylowane IVC, które umożliwiają utrzymanie wysokiego standardu higienicznego zwierząt. Numer identyfikacyjny Instytutu w wykazie jednostek doświadczalnych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach: 0047.

W części hodowlanej GMO utrzymywanych jest 5 szczepów myszy transgenicznych, umożliwiających prowadzenie badań nad rozwojem i funkcjami wrodzonego i nabytego układu odporności oraz jako modele w badaniach z zakresu onkologii doświadczalnej, neurobiologii i biologii rozwoju. Numer w wykazie hodowców: 001.

W zwierzętarni prowadzone są badania z zakresu:

 • doświadczalnej terapii przeciwnowotworowej
 • biologii bakteriofagów
 • charakterystyki nowych szczepionek
 • immunologii nowotworów
 • immunologii molekularnej i komórkowej

Kontakt

Kierownik

Kierownik: mgr inż. Martyna Michniewicz

Mgr inż. Zootechniki, absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt (2007).

Od 2008 roku zatrudniona na stanowisku Technicznego Pomocnika Naukowego w Ośrodku Rozwoju Hodowli Trzody Chlewnej w Gospodarstwie Hodowlanym Uniwersytetu w Leeds, uczestnicząca w eksperymentach związanych z żywieniem, zachowaniem i szczepieniem różnych gatunków zwierząt.

W 2009 roku awansowała na stanowisko Technika Weterynarii na Wydziale Usług Biomedycznych Św. Jamesa, gdzie do 2015 roku prowadziła prace hodowlane i procedury eksperymentalne na myszach laboratoryjnych, w tym genotypowanie materiału biologicznego oraz hodowlę embrionalnych komórek macierzystych.

Od 2016 roku pracuje w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej we Wrocławiu na stanowisku Specjalisty Zootechnika, a od 2017 roku pełni funkcję Kierownika Zwierzętarni.

W 2017 roku uczestniczyła w przygotowaniach i wdrażaniu dobrej praktyki laboratoryjnej oraz systemu monitorowania i archiwizacji zwierząt hodowlanych, podczas restrukturyzacji i tworzenia Centrum Inżynierii Genetycznej na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk o Zwierzętach Laboratoryjnych.

Zespół
 • lek. wet. Magdalena Sołtysik
  Starszy specjalista ds. zwierząt laboratoryjnych; koordynator zespołu ds. dobrostanu zwierząt laboratoryjnych
 • inż. Aleksandra Frątczak
  Specjalista ds. zwierząt laboratoryjnych; członek zespołu ds. zwierząt laboratoryjnych
 • Jolanta Rorat
  Starszy laborant
 • Karolina Szołucha
  Laborant
 • lek. wet. Kacper Żebrowski
  Weterynaryjna opieka nad zwierzętami
 • lek. wet. Iga Potwora
  Lekarz weterynarii 
Najważniejsze osiągnięcia naukowe
 1. Opracowanie eksperymentalnych schematów terapeutycznych wykorzystujących analogi witaminy D (PRI-2191 i PRI-2205) i znane leki przeciwnowotworowe:
  • 5-fluorouracyl (5-FU; także irynotekan i oksaliplatyna) w modelach raka okrężnicy
  • Imatinib i sunitinib w modelu niedrobnokomórkowego raka płuca
 2. Opracowanie schematów terapeutycznych do hamowania procesu przerzutowania za pośrednictwem ingerowania w aktywność płytek krwi i komórek śródbłonka naczyniowego.
 3. Wykazanie, że witamina D i jej pochodne oddziałując na mikrośrodowisko guza pierwotnego mogą nasilać proces przerzutowania mysiego raka sutka.
Metody badawcze
 • ocena toksyczności farmakokinetyki, aktywności biologicznej substancji podanych zwierzętom różnymi drogami (doustnie, donosowo, podskórnie, dootrzewnowo, dożylnie itp.);
 • przeszczepy komórek nowotworowych (podskórne, dootrzewnowe, dożylne, ortotopowo: w tym dojelitowe, do pęcherza moczowego, do gruczołu krokowego itp.)
 • drobne zabiegi chirurgiczne (np. usunięcie jajników, usunięcie guza nowotworowego itp.)
Kluczowa aparatura badawcza
 • Komory laminarne biohazard II.
 • Zestawy do narkozy wziewnej dla małych gryzoni.
 • Systemy klatek indywidualnie wentylowanych.
 • Klatki do analiz metabolicznych.
 • Stacje do jałowej wymiany klatek i pozostałe wyposażenie techniczne, jak autoklawy, myjnia do klatek umożliwiające zachowanie odpowiednich warunków higienicznych.
Najważniejsze projekty badawcze (ostatnie 10 lat)
 1. Udział osteopontyny we wpływie kalcytriolu i takalcytolu na różnicowanie komórek Th17 u młodych i starych myszy obarczonych rakiem gruczołu mlekowego. NCN, OPUS 18, 02.10.2020-01.10.2024, prof. dr hab. Joanna Wietrzyk.
 2. Synteza i biofunkcjonalizacja nanocząstek o wysokiej zawartości boru; zastosowanie w celowanej terapii borowo-neutronowej. NCN, OPUS-17, 18.02.2020-17.02.2023, Elżbieta Pajtasz-Piasecka. Projekt realizowany w konsorcjum IITD (lider) i AGH.
 3. Wpływ witaminy D na makrofagi i fibroblasty towarzyszące nowotworom gruczołu piersiowego. NCN, OPUS 14, 26.09.2018-25.09.2021, prof. dr hab. Joanna Wietrzyk. Projekt realizowany w konsorcjum IITD (lider), Dolnośląskie Centrum Onkologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
 4. Kwasy merkapturowe – pochodne naturalnych izotiocyjanianów i modulatory polimeryzacji tubuliny w skojarzonej terapii nowotworów pęcherza moczowego. NCN, SONATA 13, 17.05.2018-06.05.2021, dr inż. Mateusz Psurski.
 5. Genetycznie zmodyfikowane komórki dendrytyczne jako składnik skojarzonej terapii immunomodulującej mikrośrodowisko nowotworowe. NCN, OPUS 14, 31.07.2018-30.07. 2021, dr hab. Elżbieta Pajtasz-Piasecka.
 6. Rola witaminy D w oddziaływaniu makrofagów na komórki nowotworowe w modelu mysiego raka gruczołu sutkowego. NCN, PRELUDIUM 13, 06.02.2018-05.02.2021, dr Artur Anisiewicz.
 7. Badania biologicznej aktywności wybranych kwasów aminometylidenobisfosfonowych. NCN, OPUS 7, 11.02.2015-10.02.2019, dr Anna Nasulewicz-Goldeman.
 8. Farmakoterapia śródbłonka naczyniowego i aktywacji płytek krwi zależna od prostacykliny, tlenku azotu i tlenku węgla – nowa strategia w zapobieganiu przerzutowości nowotworowej (METENDOPHA). NCBIR, STRATEGMED 1, 01.07.2015-30.10.2020, prof. dr hab. Joanna Wietrzyk, kierownik zadania 1 i 7 ze strony konsorcjanta IITD. Lider konsorcjum: Uniwersytet Jagielloński, Partnerzy: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Gdański Uniwersytet Medyczny, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Łotewski Instytut Syntezy Organicznej w Rydze.
 9. Nowe związki o działaniu przeciwnowotworowym zaburzające funkcje telomerów (TARGETTELO). NCBIR, STRATEGMED 3, prof. dr hab. Joanna Wietrzyk, kierownik zadania 7 ze strony konsorcjanta IITD. Lider konsorcjum: Politechnika Gdańska, Partnerzy konsorcjum: Uniwersytet Gdański, Gdański Uniwersytet Medyczny, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie, Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o., Innovabion Sp. z o.o., EU-CONSULT So. z o.o.
 10. Ocena aktywności przeciwnowotworowej chemioimmunoterapii z udziałem nanokoniugatów metotreksatu oraz szczepionek na bazie komórek dendrytycznych z wyciszoną ekspresją receptora IL-10. NCN, PRELUDIUM, 06.2016-06.2020, mgr Agnieszka Szczygieł.
 11. Wpływ zastosowania komórek dendrytycznych kotransdukowanych lentiwirusowym nośnikiem genów IL-12 i IL-18 na aktywację odpowiedzi przeciwnowotworowej w modelu mysiego raka jelita grubego MC38. NCN, PRELUDIUM, 01.2016-01.2019, mgr inż. Jagoda Mierzejewska.
 12. Cancer nanomedicine – from the bench to the bedside. Horizon 2020 Framework Programme of the EU: COST Action CA17140, 28.09.2018-27.09.2022, MC Member representing Poland: Prof. Joanna Wietrzyk. Grant Holder Institution: Uniwersytet Łódzki, MC Chair: Prof. Barbara Klajnert-Maculewicz.
 13. Kontrola procesu zapalnego związanego z progresją raka gruczołu sutkowego przez witaminę D i jej analogi. NCN, OPUS 6, 05.08.2014-04.08.2017, prof. dr hab. Joanna Wietrzyk. Grant międzynarodowy realizowany z Centre de Recherche en Nutrition Humaine d’Auvergne, Unite´Maladies Metaboliques et Micronutriments, INRA, Centre de Recherche de Theix, 63122 St Gene`s Champanelle, France.
 14. Mechanizm regulujący współdziałanie analogu witaminy D w łącznym stosowaniu z cytostatykami i inhibitorami kinaz tyrozynowych w modelu niedrobnokomórkowego raka płuca. NCN, PRELUDIUM, 2014-2017, dr Ewa Maj.
 15. Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym. Zadanie pt.: Badania skuteczności terapeutycznej związków o działaniu śródbłonkowym w modelach przerzutowania nowotworów. NCBIR, POIG, 01.03.2009-30.06.2015, prof. dr hab. Joanna Wietrzyk, kierownik zadania.
 16. Produkty lizy bakterii Gram ujemnych jako potencjalne preparaty przeciwnowotworowe. Charakterystyka chemiczna i biochemiczna oraz badanie aktywności biologicznych. Opracowanie technologii produkcji substancji czynnej. Zadanie: Zbadanie aktywności przeciwnowotworowej i przeciwprzerzutowej oraz wpływu na układ immunologiczny uzyskanych preparatów. Projekt rozwojowy Nr NR13-0089-06, 01.2010-31.12.2012, prof. dr hab. Joanna Wietrzyk, kierownik zadania.
 17. Utworzenie Zintegrowanego Laboratorium NeoLek – Doświadczalnej Onkologii i Innowacyjnych Technologii realizowany w ramach POIG, lata 2007-2013, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym, 2009-2011, obejmujący Laboratorium Chemii Biomedycznej (kierownik prof. dr hab. inż. Janusz Boratyński) oraz Laboratorium Doświadczalnej Terapii Przeciwnowotworowej i Zwierzętarnię IITD (kierownik: prof. dr hab. Joanna Wietrzyk).
 18. Wspomaganie terapii przeciwnowotworowej raka okrężnicy przez zastosowanie nowych analogów witaminy D. MNiSW, 04.09.2008-03.09.2011, prof. dr hab. Joanna Wietrzyk.
 19. Projektowanie, synteza oraz in vitro i in vivo badania potencjału przeciwnowotworowego fosfonowych i fosfinowych analogów sulforafanu i ich merkapturowych pochodnych o potencjalnej zdolności do inhibicji deacylazy histonowej. NCN, OPUS, 05.09.2012-04.09.2016, Kierownik: dr hab. inż. Tadeusz Marek Gajda, Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka, Wykonawcy: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu, Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej, Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej. Prof. dr hab. Joanna Wietrzyk: główny wykonawca w IITD.
 20. Badanie mechanizmu działania przeciwnowotworowego analogów witaminy D w skojarzeniu z anastrozolem w modelu ludzkiego raka gruczołu sutkowego. NCN, PRELUDIUM 4, 2013-2017, dr inż. Beata Filip.
 21. Badanie mechanizmów wzmocnienia przeciwnowotworowej aktywności 5-fluorouracylu przez zastosowanie analogów witaminy D w modelu raka okrężnicy. NCN, PRELUDIUM 4, 2013-2016, dr inż. Magdalena Milczarek.
Wybrane publikacje
 1. Papiernik D., Urbaniak A., Kłopotowska D., Nasulewicz-Goldeman A., Ekiert M., Nowak M., Jarosz J., Cuprych M., Strzykalska A., Ugorski M., Matkowski R., Wietrzyk J.: Retinol-binding protein 4 accelerates metastatic spread and increases impairment of blood flow in mouse mammary gland tumors. Cancers, 2020, 12 (3): 623 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32156052/).
 2. Anisiewicz A., Pawlik A., Filip-Psurska B., Wietrzyk J.: Differential impact of calcitriol and its analogs on tumor stroma in young and aged ovariectomized mice bearing 4T1 mammary gland cancer. Int J Mol Sci, 2020, 21(17): 6359 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32887237/).
 3. Pawlik A., Anisiewicz A., Filip-Psurska B., Klopotowska D., Maciejewska M., Mazur A., Wietrzyk J.: Divergent effect of tacalcitol (PRI-2191) on Th17 cells in 4T1 tumor bearing young and old ovariectomized mice. Aging and Disease, 2020, 11 (2): 241-253 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32257539/).
 4. Porshneva K., Papiernik D., Psurski M., Łupicka-Słowik A., Matkowski R., Ekiert M., Nowak M., Jarosz J., Banach J., Milczarek M., Goszczyński T.M., Sieńczyk M., Wietrzyk J.:Temporal inhibition of mouse mammary gland cancer metastasis by CORM-A1 and DETA/NO combination therapy. Theranostics, 2019, 9(13): 3918-3939 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31281522/).
 5. Rossowska J., Anger N., Szczygieł A., Mierzejewska J., Pajtasz-Piasecka E.: Reprogramming the murine colon cancer microenvironment using lentivectors encoding shRNA against IL-10 as a component of a potent DC-based chemoimmunotherapy. J Exp Clin Cancer Res, 2018, 37: 126 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29954431/).
 6. Anisiewicz A., Pawlik A., Filip-Psurska B., Turlej E., Dzimira S., Milczarek M., Gdesz K., Papiernik D., Jarosz J., Kłopotowska D., Kutner A., Mazur A., Wietrzyk J.: Unfavorable effect of calcitriol and its low-calcemic analogs on metastasis of 4T1 mouse mammary gland cancer. Int J Oncology, 2018, 52(1): 103-126 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29115583/).
 7. Psurski M., Janczewski Ł., Świtalska M., Gajda A., Goszczyński T.M., Oleksyszyn J., Wietrzyk J., Gajda T.: Novel phosphonate analogs of sulforaphane: synthesis, in vitro and in vivo anticancer activity. Eur J Med Chem, 2017, 132: 63-80 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28342398/).
 8. Rossowska J., Anger N., Szczygieł A., Mierzejewska J., Pajtasz-Piasecka E.: Intratumoral Lentivector-Mediated TGF-β1 Gene Downregulation As a Potent Strategy for Enhancing the Antitumor Effect of Therapy Composed of Cyclophosphamide and Dendritic Cells. Front Immunol, 2017, 8: 713 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28713366/).