Instytut beneficjentem trzech grantów finansowanych przez Agencję Badań Medycznych

Miło nam poinformować, że Instytut został beneficjentem trzech grantów finansowanych przez Agencję Badań Medycznych:

1. Projekt “Opracowanie produktu leczniczego opartego o modyfikowane genetycznie limfocyty T dla terapii nawrotowych i opornych postaci szpiczaka plazmocytowego: od produkcji wektora DNA z receptorem CAR po badania I/II fazy” (ABM/2022/6), złożony w konkursie na rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie produktów leczniczych opartych na kwasach nukleinowych i związkach drobnocząsteczkowych otrzymał najwyższą ilość punktów oraz finansowanie w kwocie 50 623 169,62 zł. Głównym celem projektu jest opracowanie terapii komórkowej CAR-T w leczeniu szpiczaka plazmocytowego (szpiczaka mnogiego, multiple myeloma, MM). Projekt ten zakłada badania przemysłowe i badania przedkliniczne fazy I/II.
Lider Konsorcjum – Centrum Transferu Technologii Meditransfer IITD Sp. z o.o. oraz konsorcjanci: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN i Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii.

2. Projekt “Onkologiczne Specjalistyczne Centrum Medycyny Cyfrowej (OnkoSCMC)” ( ABM/2023/2) złożony w konkursie na tworzenie i rozwój Regionalnych Centrów Medycyny Cyfrowej.
Cel główny projektu: Stworzenie Onkologicznego Specjalistycznego Centrum Medycyny Cyfrowej (OnkoSCMC).
W ramach projektu planowane jest zaangażowanie kadry i szkolenia dla pracowników RCMC, adaptacja/modernizacja oraz wyposażenie RCMC, w tym biobanku, zakup systemów informatycznych i rozbudowy infrastruktury informatycznej wspierających działanie RCMC, certyfikacja, biobankowanie / sekwencjonowanie materiału biologicznego. Projekt planowany jest na 5 lat, kwota finansowania wynosi 29 501 115,00 zł
Lider: Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, konsorcjant: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN

3. Projekt “Utworzenie i rozwój zintegrowanego systemu do analizy i zarządzania ustrukturyzowanymi danymi klinicznymi i multiomicznymi w oparciu o sztuczną inteligencję w chorobach cywilizacyjnych” (2023/ABM/02/00005). Głównym celem projektu jest utworzenie Regionalnego Centrum Medycyny Cyfrowej (RCMC) oraz standaryzacja, pozyskiwanie i przetwarzanie wysokiej jakości danych medycznych w celach naukowych i analitycznych oraz zapewnienia możliwości bezpiecznej wymiany ustrukturyzowanych danych.
Lider: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu, konsorcjanci: Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT, Polski Ośrodek Rozwoju Technologii we Wrocławiu, Politechnika Wrocławska, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN
Zadania zespołu IITD PAN: Zaangażowanie kadry i szkolenia dla pracowników, adaptacja/modernizacja oraz wyposażenie RCMC, w tym biobanku, Zakup systemów informatycznych i rozbudowy infrastruktury informatycznej wspierających działanie RCMC, certyfikacja, biobankowanie/sekwencjonowanie materiału biologicznego.
Kwota finansowania 29 989 575,00 zł