Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka


Tytuł projektu Rok przyznania

Opracowanie w toku zaawansowanych prac B+R metody podawania do kości komórek (1) krwiotwórczych razem z mezenchymalnymi komórkami podścieliska jako elementem osłonowym i (2) zabijających białaczkę
Projekt: INNOMED/I/1 /NCBR/2014
Projekt: INNOMED/I/1 /NCBR/2014

Tytuł: Opracowanie w toku zaawansowanych prac B+R metody podawania do kości komórek (1) krwiotwórczych razem z mezenchymalnymi komórkami podścieliska jako elementem osłonowym i (2) zabijających białaczkę

Akronim: CellsTherapy

Termin realizacji: 01.01.2014- 31.12.2016

Streszczenie: Celem projektu jest opracowanie w trakcie zaawansowanych badań przemysłowych w komórek zabijających komórki nowotworowe oraz stanowiących element i prac rozwojowych innowacyjnej skali świata metody podawania do kości krwiotwórczych, osłonowy komórek macierzystych mezenchymalnych. Przeprowadzona przez Konsorcjum analiza wskazuje, że efektem projektu będzie pierwsza taka metoda na świecie. Projekt jest realizowany przez Konsorcjum Naukowe w składzie: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk (LIDER) 2. Cells Therapy – Terapia Komórkowa Sp. z o.o. – członek Polskiej Platformy Technologicznej Innowacyjnej Medycyny. 3. Dolnośląskie Centrum Transplatacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku 4. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dawstwa Szpiku.Projekt należy do obszaru lecznicze i wyroby uwzględnieniem zastosowania w onkologii.Projekt uzyskał wsparcie finansowe z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2014

Utworzenie bazy danych immunogenetycznych polskiej populacji MultiGenBank
Działanie 2.3: Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki,
Poddziałanie 2.3.2: Projekty w zakresie rozwoju zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej Numer projektu: POIG.02.03.02-02-028/13
Numer projektu: POIG.02.03.02-02-028/13

Tytuł projektu:  Utworzenie bazy danych immunogenetycznych polskiej populacji MultiGenBank

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.3: Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki, Poddziałanie 2.3.2: Projekty w zakresie rozwoju zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Dotacje na innowacje.
Inwestujemy w Waszą przyszłość.

2013
Utworzenie interoperacyjnej elektronicznej platformy naukowej Polskiej Kolekcji Mikroorganizmów
Działanie 2.3, Poddziałanie 2.3.2. Projekty w zakresie rozwoju zasobów informacyjnych
Projekt nr POIG.02.03.02-00-005/10
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet II, Działanie 2.3, Poddziałanie 2.3.2 . Projekty w zakresie rozwoju zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej.

Budżet projektu:
2 480 000,00 PLN
Udział środków UE:
2 108 000,00 PLN
Okres realizacji projektu:
01.04.2010 – 31.12.2014
Nr umowy o dofinansowanie:
POIG.02.03.02-00-005/10
Koordynator:  dr inż. Agnieszka Korzeniowska-Kowal 

2010

Uzyskanie ochrony patentowej w kraju i za granicą oraz komercjalizacja wynalazku dotyczącego metody kompetytywnej modyfikacji kapsydów bakteriofagowych oraz oczyszczania bakteriofagów z jej użyciem
Działanie: 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukoweProjekt nr POIG.01.03.02-02-052/10
Projekt nr POIG.01.03.02-02-052/10

Tytuł projektu:

Uzyskanie ochrony patentowej w kraju i za granicą oraz komercjalizacja wynalazku dotyczącego metody kompetytywnej modyfikacji kapsydów bakteriofagowych oraz oczyszczania bakteriofagów z jej użyciem

Beneficjent:

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. Ludwika Hirszfelda we Wrocławiu, ul. Rudolfa Weigla 12, 53-114 Wrocław, tel.: 071 337-11-72; fax: 071 337-21-71

Nadrzędnym celem projektu jest zwiększenie potencjału i konkurencyjności polskiej nauki oraz budowanie związku pomiędzy działaniami badawczymi instytutów naukowych a sektorem gospodarczym, dzięki wprowadzaniu na rynek polski i rynki zagraniczne innowacyjnego rozwiązania z dziedziny biotechnologii i medycyny. Działania te mają przyczynić się do budowania gospodarki opartej na wiedzy.

Celem merytorycznym projektu jest uzyskanie ochrony patentowej w kraju i za granicą oraz wdrożenie wynalazku polegającego na opracowaniu zupełnie nowej metodyki modyfikowania kapsydów bakteriofagowych poprzez prezentację na ich powierzchni obcych peptydów lub białek, oraz wykorzystaniu tej metody w celu oczyszczania bakteriofagów. Istotną cechą techniki jest to, że umożliwia prezentację na kapsydzie fagowym wybranych motywów aktywnych lub specyficznym bez konieczności modyfikowania genomu bakteriofaga (bakteriofagi typu dzikiego, występujące naturalnie). Metoda ta może mieć zastosowanie w przygotowywaniu leczniczych preparatów fagowych używanych przeciwko lekoopornym zakażeniom bakteryjnym. Celem jest więc rozwój terapii bakteriofagowej w Polsce w oparciu o polskie badania naukowe, poprzez wzmocnienie działań grupy badawczej IITD PAN o charakterze aplikacyjnym i ukierunkowanym na wdrożenia. Wynalazek może mieć również zastosowanie w przygotowaniu preparatów bakteriofagowych w innych celach medycznych i badawczych, ponieważ technika modyfikacji fagowego kapsydu bez konieczności modyfikacji genomu fagowego może znaleźć szerokie zastosowanie w biotechnologii.

2010
Utworzenie Zintegrowanego Laboratorium NeoLek – Doświadczalnej Onkologii i Innowacyjnych Technologii
Działanie: 2.1. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym
2009
Optymalizacja charakterystyki i przygotowywania preparatów fagowych do celów terapeutycznych
Działanie: 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe
Projekt nr POIG.01.03.01-00-003/08

Projekt nr POIG.01.03.01-00-003/08

Tytuł projektu:
Optymalizacja charakterystyki i przygotowania preparatów fagowych do celów terapeutycznych

Beneficjent:
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. L. Hirszfelda we Wrocławiu, ul. R. Weigla 12, 53-114 Wrocław, tel.: 071 337-11-72; fax: 071 337-21-71

Członkowie konsorcjum:

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. L. Hirszfelda we Wrocławiu:
ul. R. Weigla 12, 53-114 Wrocław, tel.: 071 337-11-72; fax: 071 337-21-71

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk:
ul. Pawińskiego 5a, 02-106 Warszawa tel.: 022-592-2145 (022-592-1300, 022-592-1303); fax: 022-658-4636

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zakład Immunologii Klinicznej, Instytut Transplantologii:
ul. Nowogrodzka 59, 02-006 Warszawa; tel.: 022 502-12-60; fax: 022 502-21-59

Schemat organizacyjny
2008