Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój


Tytuł projektu Rok przyznania

BioTechNan – Program Interdyscyplinarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich KNOW z obszaru Biotechnologii i Nanotechnologii
Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Działanie: 3.2 Studia doktoranckie
BioTechNan – Program Interdyscyplinarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich KNOW z obszaru Biotechnologii i Nanotechnologii

Politechnika Wrocławska w partnerstwie z Instytutem Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetem Wrocławskim oraz Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu realizuje projekt pn.„BioTechNan – Program Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich KNOW z obszaru Biotechnologii i Nanotechnologii” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ( POWR.03.02.00-00-I037/16)

Celem głównym projektu jest zwiększenie do marca 2023 r. jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich realizowanych z zakresu Biotechnologii i Nanotechnologii na Politechnice Wrocławskiej, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk poprzez utworzenie i realizację nowych Środowiskowych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w ramach partnerstwa KNOW, skierowanych do 30 doktorantów.Studia są prowadzone w jednostkach posiadających w latach 2014-2018 prestiżowy status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) w dziedzinach Nauk Biologicznych, Nauk Rolniczych i Nauk o Ziemi nadany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.Grupą docelową jest 30 doktorantów, którzy odbędą 4-letni cykl kształcenia na stacjonarnych środowiskowych studiach doktoranckich w zakresie bio- i nanotechnologii.Wsparciem w ramach projektu w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk objętych zostało 5 doktorantów:

  • Samodzielne Laboratorium Bakteriofagowe– 2 doktorantów
  • Laboratorium Doświadczalnej Terapii Przeciwnowotworowej – 2 doktorantów
  • Samodzielne Laboratorium Biologii Komórek Macierzystych i Nowotworowych – 1 doktorant

Okres realizacji projektu: 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2023 r.

Całkowita wartość projektu: 3 948 852,75 zł.

Wartość dofinansowania ze środków europejskich: 3 328 093,10 zł.

Wartość dofinansowania dla Instytutu Hirszfelda PAN: 585 275,00 zł

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 3.2 Studia doktoranckie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

2017