Laboratorium Immunologii Nowotworów


• Wytwarzanie i charakterystyka mysich i króliczych przeciwciał monoklonalnych rozpoznających struktury antygenowe obecne na powierzchni komórek nowotworowych.
• Poznanie roli białek adaptorowych w ontogenezie limfocytów T i patogenezie chłoniaków T komórkowych
• Ocena różnorodności repertuaru TCR limfocytów T regulatorowych i efektorowych w trakcie eksperymentalnych immunoterapii nowotworów opartych na wykorzystaniu przeciwciał monoklonalych będących inhibitorami punktów kontrolnych odpowiedzi immunologicznej
• Charakterystyka nowego szczepu myszy niosącego spontaniczną mutację punktową w genie spektryny nieerytrocytarnej jako modelu badawczego dla zespołu West’a

Kontakt

Kierownik

Kierownik: prof. dr hab. Arkadiusz Miążek, profesor zwyczajny (https://orcid.org/0000-0002-7210-2706)

W latach 1993-1997 Arkadiusz Miążek odbył studia doktoranckie w Basel Institute for Immunology (Szwajcaria) w grupie prof. Pawła Kisielowa. W 1997 otrzymał stopień naukowy doktora nauk biologicznych nadany mu przez Radę Instytutu Biochemii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Wrocławskiego.

W latach 1997-2003 odbył staż podoktorski w Centre d’Immunologie de Marseille Luminy (Francja) w grupie dr Bernarda Malissena. Po powrocie do Polski pracował jako adiunkt w Zakładzie Immunologii Nowotworów Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN.  W 2010 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego.

Od roku 2011 kieruje Laboratorium Immunologii Nowotworów. W 2019 roku Prezydent RP przyznał mu tytuł profesora nauk rolniczych.

Zespół

Profesorowie:
Prof. dr hab. Paweł Kisielow

Doktoranci:
Mgr Michał Zalas
Mgr inż. Joanna Skrzymowska

Najważniejsze osiągnięcia naukowe
 1. Wytworzenie i charakterystyka nowych przeciwciał monoklonalnych cytotoksycznych wobec psich chłoniaków i białaczek. Są to przeciwciała o potencjale terapeutycznym stanowiące model dla eksperymentalnej immunoterapii nowotworów w medycynie porównawczej i weterynaryjnej.
 2. Charakterystyka mechanizmu ekspresji i funkcji izoform białka adaptorowego LAT. Opisano nową izoformę białka LAT oraz jej różnorodną ekspresję w świecie zwierząt. Zidentyfikowano elementy genetyczne mające wpływ na powstawanie tej izoformy oraz jej funkcję.
 3. Określenie wpływu immunoterapii przeciwciałem anty GITR na remodelowanie repertuaru TCR limfocytów T regulatorowych i efektorowych w trakcie odpowiedzi przeciwnowotworowej. Ustalono, że w efekcie immunoterapii dochodzi do zwiększenia różnorodności repertuaru TCR limfocytów T-reg naciekających guz nowotworowy i do bezpośredniej konkurencji pomiędzy limfocytami efektorowymi i regulatorowymi o te same antygeny, co może ograniczać skuteczność terapii.
Metody badawcze
 • wytwarzanie i selekcja komórek hybrydoma produkujących mysie i królicze przeciwciała monoklonalne
 • inżynieria przeciwciał: wytwarzanie przeciwciał chimerowych, wytwarzanie fragmentów przeciwciał i ich koniugacja
 • biologia molekularna, wytwarzanie zwierząt transgenicznych, wyciszanie i nadekspresja genów in vitro i in vivo, nadprodukcja białek
 • testy ELISA, ELISPOT, cytometria przepływowa
 • testy metaboliczne i behawioralne na modelach myszy laboratoryjnych
Kluczowa aparatura badawcza
 • cytometr przepływowy
 • skaner ELISPOT
 • spektrofotometr nanodrop
 • rotarod: aparat do badania koordynacji ruchowej myszy
 • bieżnia do pomiarów koordynacji ruchowej myszy (paralel rod floor test apparatus)
 • czujniki gazometryczne z oprogramowaniem do analizy podstawowej przemiany materii u myszy
Najważniejsze projekty badawcze (ostatnie 10 lat)
 1. Charakterystyka fenotypu myszy niosących spontaniczną, dominującą mutację punktową genu Spna2, kodującego łańcuch alfa II spektryny nieerytrocytarnej, NCN OPUS 13 (2018-2021). Kierownik: prof. dr hab. Arkadiusz Miążek
 2. Epitopy konformacyjne cząsteczek głównego układu zgodności tkankowej DR psa (DLA-DR) jako nowe cele w diagnostyce i terapii chłoniaków, NCN PRELUDIUM 11 (2017-2020). Kierownik: dr Marta Lisowska
 3. Poznanie supresorowej roli białka adaptorowego LAT w rozwoju ostrej białaczki limfoblastycznej typu T (T-ALL), NCN OPUS 3 (2013-2016). Kierownik: prof. dr hab. Arkadiusz Miążek
 4. Badanie ekspresji i lokalizacji białka adaptorowego LAT wśród prekursorów limfocytów T w nowym modelu myszy transgenicznej LAT-INV-CFP, projekt badawczy własny MNiSW (2009-2012). Kierownik: prof. dr hab. Arkadiusz Miążek
Wybrane publikacje
 1. Lisowska M., Milczarek M., Ciekot J., Kutkowska J., Hildebrand W., Rapak A., Miazek A.: An Antibody Specific for the Dog Leukocyte Antigen DR (DLA-DR) and Its Novel Methotrexate Conjugate Inhibit the Growth of Canine B Cell Lymphoma. Cancers (Basel), 2019, 11(10):1438 (http://doi.org/10.3390/cancers11101438)
 2. Lisowska M., Pawlak A., Kutkowska J., Hildebrand W., Ugorski M., Rapak A., Miazek A.: Development of novel monoclonal antibodies to dog leukocyte antigen DR displaying direct and immune-mediated cytotoxicity toward canine lymphoma cell lines. Hematol Oncol, 2018, 36(3): 554-560 (http://doi.org/10.1002/hon.2507)
 3. Arbulo-Echevarria M.M., Narbona-Sánchez I., Fernandez-Ponce C.M., Vico-Barranco I., Rueda-Ygueravide M.D., Dustin M.L., Miazek A., Duran-Ruiz M.C., García-Cózar F., Aguado E.: A Stretch of Negatively Charged Amino Acids of Linker for Activation of T-Cell Adaptor Has a Dual Role in T-Cell Antigen Receptor Intracellular Signaling. Front Immunol, 2018, 9:115 (http://doi.org/10.3389/fimmu.2018.00115)
 4. Scirka B., Szurek E., Pietrzak M., Rempala G., Kisielow P., Ignatowicz L., Miazek A.: Anti-GITR Antibody Treatment Increases TCR Repertoire Diversity of Regulatory but not Effector T Cells Engaged in the Immune Response Against B16 Melanoma. Arch Immunol Ther Exp (Warsz), 2017, 65(6): 553-564 (http://doi.org/10.1007/s00005-017-0479-1)
 5. Marek-Bukowiec K., Aguado E., Miazek A.: Phorbol ester-mediated re-expression of endogenous LAT adapter in J.CaM2 cells: a model for dissecting drivers and blockers of LAT transcription. Genes Immun, 2016, 17(5): 313-320 (http://doi.org/10.1038/gene.2016.25)
 6. Kłossowicz M., Marek-Bukowiec K., Arbulo-Echevarria M.M., Ścirka B., Majkowski M., Sikorski A.F., Aguado E., Miazek A.: Identification of functional, short-lived isoform of linker for activation of T cells (LAT). Genes Immun, 2014, 15(7): 449-56 (http://doi.org/10.1038/gene.2014.35)
 7. García-Blesa A., Klossowicz M., López-Osuna C., Martínez-Florensa M., Malissen B., García-Cózar F.J., Miazek A., Aguado E.: The membrane adaptor LAT is proteolytically cleaved following Fas engagement in a tyrosine phosphorylation-dependent fashion. Biochem J, 2013, 450(3): 511-21 (http://doi.org/10.1042/BJ20121135)
 8. Kłossowicz M., Scirka B., Suchanek J., Marek-Bukowiec K., Kisielow P., Aguado E., Miazek A.: Assessment of caspase mediated degradation of linker for activation of T cells (LAT) at a single cell level. J Immunol Methods, 2013, 389(1-2): 9-17 (http://doi.org/10.1016/j.jim.2012.12.004)
 9. Miazek A., Macha K., Łaszkiewicz A., Kissenpfennig A., Malissen B., Kisielow P.: Peripheral Thy1+ lymphocytes rearranging TCR-gammadelta genes in LAT-deficient mice. Eur J Immunol, 2009, 39(9): 2596-605 (http://doi.org/10.1002/eji.200939252)
 10. Miazek A., Cebula A., Skwarek M., Cebrat M., Kisielow P.: Restrictase free generation of targeting vectors for disruption of complex mouse genes. Biochem Biophys Res Commun, 2007, 358(2): 483-8 (http://doi.org/10.1016/j.bbrc.2007.04.131)