Laboratorium Genetyki i Epigenetyki Chorób Człowieka

Laboratorium zostało powołane w lipcu 2020 roku. Tematem wiodącym wyznaczającym kierunek badań Laboratorium są genetyczne i epigenetyczne uwarunkowania regulacji odpowiedzi immunologicznej (ze szczególnym uwzględnieniem punktów kontroli immunologicznej) w rozwoju, progresji i odpowiedzi na leczenie w chorobach człowieka.

W szczególności badania dotyczą:

 • wrodzonej zmienności w obrębie genów regulujących odpowiedź immunologiczną w odniesieniu do ryzyka zachorowania i przebiegu chorób nowotworowych, autoimmunologicznych i innych;
 • związku zmienności epigenetycznej (metylacja i mikroRNA) z ryzykiem wystąpienia i progresją chorób człowieka;
 • poszukiwania biomarkerów odpowiedzi na leczenie immunoterapeutyczne;
 • badania funkcjonalnego znaczenia wariantów genetycznych.

Aktualnie w Laboratorium realizowane są 2 granty badawcze:

 • Grant OPUS 17 finansowany przez Narodowe Centrum Nauki: „Punkty kontroli immunologicznej w niedrobnokomórkowym raku płuc-badanie genetycznych i epigenetycznych mechanizmów regulacji ekspresji mRNA i białka”, kierownik dr hab. Monika Jasek, 2 257 528 PLN (2020-2023; nr grantu 2019/33/B/NZ5/03029)
 • Projekt finansowany przez Fundację Hr. Potockiego „Wpływ uwarunkowań genetycznych w zakresie genów kodujących PD-1/PD-L1 należących do tzw. punktów kontroli immunologicznej, na ryzyko zachorowania i przebieg raka nerki”, kierownik dr hab. Lidia Karabon, 95 000 PLN (2020- 2021).

Kontakt

Kierownik

Kierownik: dr hab. Lidia Karabon, prof. PAN (http://orcid.org/0000-0001-8172-0971)

Wykształcenie XIV LO we W-wiu; Politechnika Wrocławska, Wydz. Chemiczny; 2003 doktorat IITD PAN; 2012 habilitacja IITD PAN;

Zatrudnienie: 1988-1991 Politechnika Wrocławska Wydz. Chemiczny; 1991-2001 Szpital K. Dłuski, Zespół Przeszczepiania Szpiku; 2002-2005 Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych, kierownik Pracowni HLA; od 2006 IITD PAN;

Staże zagraniczne: 2001-Medical University, Vienna, Austria-1 m-c; LifeCodes Company Stamford, USA- ¼ m-ca, 2004-University of Pennsylvania School of Medicine, Philadelphia, USA -1 rok; 2016-Institute of Gene Biology, RAS Rosja-3 m-ce; 2018-University of Thessaly, Grecja-¼ m-ca.

Autorka 54 publikacji z Listy Filadelfijskiej m. in. w: PlosOne, Journal of Immunology Research, Cancers (Basel), Frontiers of Genetics, Leukemia, Bone Marrow Transplantation, British Journal of Hematology, Immunology, Immunology Letters, Immunogenetics, Nucleic Acid Research, Journal of Neuroimmunology, Urological Oncology;

Członek: European Federation for Immunogenetics; Polskiego Tow. Immunogenetycznego (od 2014 Prezes); Polskiego Tow. Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej; mężatka, 4 dzieci, hobby: kino, wycieczki, ceramika.

Zespół

Profesorowie instytutu:

Adiunkci:

Specjaliści:

Doktoranci:

Metody badawcze

biologia molekularna

 • genotypowanie polimorfizmów pojedynczego nukleotydu (RFLP, Sondy TaqMan, HRM)
 • badanie metylacji (MS-HRM)
 • badanie ekspresji genu (RT-qPCR)
 • badanie poziomu microRNA (RT-qPCR)
 • wyciszanie ekspresji genów (siRNA, As-OND) i microRNA
 • badanie aktywności promotorowej (testy lucyferazowe)

hodowle komórkowe

 • hodowle linii komórkowych i komórek pozyskanych z krwi obwodowej
 • transfekcja komórek (lipotransfekcja, nukleofekcja)

testy ELISA i Western-Blot

Najważniejsze projekty badawcze (ostatnie 10 lat)
 • Grant OPUS 17 finansowany przez Narodowe Centrum Nauki: „Punkty kontroli immunologicznej w niedrobnokomórkowym raku płuc-badanie genetycznych i epigenetycznych mechanizmów regulacji ekspresji mRNA i białka”, kierownik dr hab. Monika Jasek, wykonawcy grantu: dr hab. Lidia Karabon, dr Marta Wagner; 2 257 528 PLN (2020-2023; nr grantu 2019/33/B/NZ5/03029)
 • Grant Fundacji Hr. Potockiego: „Wpływ uwarunkowań genetycznych w zakresie genów kodujących PD-1/PD-L1 należących do tzw. punktów kontroli immunologicznej, na ryzyko zachorowania i przebieg raka nerki” kierownik dr hab. Lidia Karabon, wykonawcy grantu: dr hab. Monika Jasek, dr Marta Wagner, mgr Anna Tomkiewicz, mgr Agata Witkowicz 95 000 PLN.
Wybrane publikacje
 • Jasek M., Bojarska-Junak A., Sobczyński M., Wagner M., Chocholska S., Roliński J., Wołowiec D., Karabon L.: Association of Common Variants of TNFSF13 and TNFRSF13B Genes with CLL Risk and Clinical Picture, as Well as Expression of Their Products – APRIL and TACI Molecules. Cancers (Basel), 2020, 12(10): E2873 http://doi.org/10.3390/cancers12102873