Ogłoszenie o otwartym naborze Badania head-to-head w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych lub eksperymentów badawczych

WROCŁAW, dnia 8 MAJA 2023 r.

Ogłoszenie o otwartym naborze Badania head-to-head w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych lub eksperymentów badawczych

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN działając na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. poz. 1146, dalej: uRPS), jako Wnioskodawca (tj. podmiot ubiegający się o dofinansowanie) w ramach konkursu nr ABM/2023/1 pn. Badania head-to-head- w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych lub eksperymentów badawczych pod roboczym tytułem „Wykorzystanie współczesnych, dostępnych metod małoinwazyjnego leczenia pacjentów z prowadzącą do inwalidztwa chorobą degeneracyjno-zapalną nadgarstka”, ogłasza otwarty nabór Konsorcjantów zainteresowanych wspólną realizacją projektu finansowanego przez Agencję Badań Medycznych dla projektów badawczych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, wyłonionych w drodze konkursu.

Informacje o konkursie ogłoszonym przez Agencję Badań Medycznych dostępne są pod adresem internetowym: https://abm.gov.pl/pl/konkursy/aktualne-nabory-1/1959,Konkurs-na-niekomercyjnebadania-kliniczne-lub-eksperymenty-badawcze-badania-typ.html

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów skierowane jest do:

1) podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt. 1-6 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tj.:

– uczelnie,
– federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki,
– Polska Akademia Nauk, działająca na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, zwana dalej „PAN”,
– instytuty naukowe PAN, działające na podstawie ustawy o PAN,
– instytuty badawcze, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych,
– międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
– inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.

2) Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 2018 r. o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego,

3) podmioty lecznicze, dla których podmiotem tworzącym jest publiczna uczelnia medyczna albo uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, albo Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego,

4) przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu art. 17 ust. 2 ustawy  z dnia 30 maja 20108 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej,

5) prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe:

a) jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) przedsiębiorcy prowadzący działalność w innej formie organizacyjnej niż jako podmioty lecznicze, dla których podmiotem tworzącym jest publiczna uczelnia medyczna albo uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, albo Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego i w innej formie organizacyjnej niż jako przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.

Celem Konsorcjum jest wspólna realizacja projektu przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs pn. Badania head-to-head w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych lub eksperymentów badawczych ABM/2023/1, którego celem jest opracowanie nowych standardów leczenia, diagnostyki, rehabilitacji lub profilaktyki w ramach prowadzonych niekomercyjnych badań klinicznych lub eksperymentów badawczych, a także zwiększenie wiedzy o najbardziej optymalnych klinicznie i kosztowo terapiach. Przedmiotowy konkurs ogłoszony został przez Agencję Badań Medycznych i jest finansowany z jej środków.

Za konflikt interesów rozumie się sytuację, gdy dwa podmioty związane umową będzie reprezentowała ta sama osoba i w ramach tej umowy będzie dokonywała czynności prawnych i faktycznych związanych z wykonywaniem takiej umowy art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.

I. Planowany okres realizacji

01.08.2023 r. – 31.06.2028 r.

II. Cel projektu

Przeprowadzenie niekomercyjnego badania klinicznego typu head-to-head w celu wykorzystania współczesnych, dostępnych metod małoinwazyjnego leczenia pacjentów z prowadzącą do inwalidztwa chorobą degeneracyjno-zapalną nadgarstka.

III. Cele Konsorcjum

Wspólne opracowanie koncepcji wniosku, przygotowanie wniosku i aplikowanie o dofinansowanie oraz realizacja projektu w formule Konsorcjum, w ramach którego przewiduje się realizację elementów, wskazanych poniżej:

– zwiększenie dostępności badań klinicznych dla pacjentów poprzez zwiększenie liczby realizowanych badań klinicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
– opracowanie nowej ścieżki terapeutycznej w leczeniu pacjentów z prowadzącą do inwalidztwa chorobą degeneracyjno-zapalną nadgarstka,
– zapewnienie odpowiedniej infrastruktury, kadry i zasobów sprzętowych,
– skuteczne działania promocyjne.

IV. Wymagania wobec Konsorcjanta (oferenta) – działalność oferenta musi być zgodna z celami Konsorcjum i projektu:

– Oferent zadeklaruje wniesienie wkładu w realizację zadań i celu Konsorcjum w postaci wiedzy i doświadczenia, know-how, zasobów ludzkich, zasobów organizacyjnych i technicznych lub finansowych, którymi dysponuje w celu realizacji zadań / działań w projekcie. Oferent powinien dysponować zasobami ludzkimi i technicznymi niezbędnymi do realizacji projektu oraz doświadczeniem w realizacji badań klinicznych.

– Oferent musi posiadać doświadczenie w pozyskiwaniu i należytej realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub budżetu państwa, realizowanych samodzielnie jako beneficjent (wnioskodawca) lub jako partner w Konsorcjum z obszaru badań lub zdrowia w zakresie zbieżnym z celami projektu, rozumiane jako: co najmniej dwa należycie zrealizowane projekty (oferent jako beneficjent/wnioskodawca).

– Budżet projektu wynosił co najmniej 500 000,00 zł, a projekt obejmował zwiększenie dostępności badań klinicznych i/lub programów profilaktycznych dla pacjentów, poprzez zwiększenie liczby realizowanych badań klinicznych i/lub programów profilaktycznych.

V. Sposób przygotowania oferty stanowiącej załącznik nr 1 do ogłoszenia

a) Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

b) Oferta powinna być przygotowana w języku polskim.

c) Oferta powinna być sporządzona z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

d) Termin związania ofertą wynosi 14 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

e) Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w naborze

VI. Niezbędne załączniki do oferty

a) Dokument potwierdzający umocowanie osób reprezentujących oferenta.

b) Dokumenty potwierdzające doświadczenie oferenta, dysponowanie zadeklarowanym potencjałem oraz inne dokumenty lub oświadczenia mogące mieć znaczenie ze względu na ocenę ofert.

VII. Kryteria oceny ofert

– Zgodność działania oferenta z celami projektu i Konsorcjum (0-5 punktów, punktacja przyznawana przez komisję).

– Oferowany wkład partnera – opisany w ofercie (0-35 punktów, punktacja przyznawana przez komisję).

– Proponowana koncepcja wniosku o dofinansowanie, rodzaj i zakres merytoryczny działań w projekcie (0-40 punktów, punktacja przyznawana przez komisję).

– Doświadczenie w realizacji projektów przyznawanych ze środków UE lub budżetu państwa (0-20 punktów, 2 projekty – 0 punktów, 3-4 projekty – 5 punktów, 5-6 projektów – 10 punktów, 7-8 projektów – 15 punktów, 9 projektów i więcej – 20 punktów).

VIII. Sposób oceny złożonych ofert

– Organizator naboru dokona oceny złożonych ofert w drodze ich porównania zapewnienia jak najlepszego poziomu realizacji celów projektu.

– Oceny dokona powołana w tym celu komisja.

– Informacja o przebiegu naboru (wykaz oferentów) oraz o jej wynikach zostanie podana publicznie.

– Organizator naboru rezerwuje sobie prawo do wyboru jednego Konsorcjanta lub większej ich liczby.

– Instytucje wyłonione w drodze naboru zostaną zaproszone do podpisania Umowy Konsorcjum z IITD WE WROCŁAWIU przed upływem terminu złożenia Wniosku w konkursie ABM numer: ABM/2023/1. Umowa Konsorcjum musi zostać podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym i stanowi obligatoryjny załącznik do Wniosku w ww. konkursie ABM.

– Organizator naboru rezerwuje sobie prawo do nie wybrania żadnego Konsorcjanta.

– Organizator naboru zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podawania przyczyny.

– W przypadku unieważnienia naboru ogłaszający konkurs nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie poniósł z tego tytułu podmiot, który dokonał zgłoszenia, a w szczególności nie ponoszenia odpowiedzialności za koszty przygotowania zgłoszenia.

– Od ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie.

IX. Termin i sposób składania ofert

Skan wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną formularza oferty oraz załącznika do oferty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: justyna.rekas@hirszfeld.pl w terminie do 22.05.2023 do godziny 10:00. W tytule e-maila należy wpisać „ABM/2023/1”. Osoba do kontaktu: mgr inż. Justyna Rękas

Oferent, który zostanie wybrany w ramach naboru zostanie zobowiązany do dostarczenia organizatorowi oryginałów dokumentów.

X. Sposób ogłaszania wyników oceny ofert

Informacja o przebiegu naboru (wykaz oferentów) oraz o jej wynikach zostanie podana publicznie na stronie internetowej organizatora.

 

Załączniki:

  1. Załącznik nr 1 – FORMULARZ OFERTY,
  2. Załącznik nr 2 – KLAUZULA RODO,
  3. Załącznik nr 3 – WZÓR UMOWY KONSORCJUM.

 


Na konsorcjantów wybrani zostali:

  • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu (95 pkt)
  • Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych (80 pkt)