Ogłoszenie o naborze na członka konsorcjum w Konkursie otwartym na niekomercyjne badania kliniczne i eksperymenty badawcze

Zapraszamy do udziału w otwartym naborze na członka konsorcjum w Konkursie otwartym na niekomercyjne badania kliniczne i eksperymenty badawcze ABM/2024/1.

Nabór prowadzony jest przez Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk, ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław. Celem naboru jest wyłonienie instytucji, która wystąpi w roli członka Konsorcjum w planowanym do złożenia wniosku pt. Zindywidualizowana optymalizacja schematów monitorowania leczenia Pacjentów z klasycznymi polineuropatiami demielinizacyjnymi (m.in. przewlekłej zapalnej demielinizacyjnej polineuropatii oraz zespół Guillain-Barré) oraz autoimmunologicznymi nodo – i paranodopatiami z wykorzystaniem algorytmu monitorowania Pacjenta opartego na sieci interakcji pomiędzy danymi biologicznymi  (omicznymi) i klinicznymi oraz rozwiązania telemedycyny i zdrowia cyfrowego

 

Zgłoszenia do naboru można składać w terminie od 24 kwietnia 2024r do 9 maja 2024r., uzupełniając Załącznik 1 (formularz zgłoszenia) i przesyłając go na adres mailowy: edyta.pawlak@hirtszfeld.pl.

W naborze mogą uczestniczyć:

 • Uczelnie (w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).
 • Federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki (w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).
 • Polska Akademia Nauk i instytuty naukowe PAN (działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk).
 • Instytuty badawcze (działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych).
 • Międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (o których mowa art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).
 • Inne niż ww. podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły (o których mowa art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).
 • Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 2018 r. o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego.
 • Podmioty lecznicze (w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej), dla których podmiotem tworzącym jest publiczna uczelnia medyczna albo uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, albo Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.
 • przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej,
 •  prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe:
 1. a)jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. b)przedsiębiorcy prowadzący działalność w innej formie organizacyjnej niż jako podmioty lecznicze, dla których podmiotem tworzącym jest publiczna uczelnia medyczna albo uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, albo Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego i w innej formie organizacyjnej niż jako przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.

Do obowiązków członka Konsorcjum należeć będzie wspólna realizacja projektu pod względem merytorycznym wraz z Liderem i pozostałymi Konsorcjantami, tzn. realizacji zadań obligatoryjnych. Lider i członkowie Konsorcjum będą prowadzić wspólną politykę finansową (uczestniczyć w ponoszeniu kosztów związanych z realizacją Projektu) objętą Umową Konsorcjum, a także będą, na tej samej podstawie, wzajemnie zobowiązani do wspólnego dążenia do osiągnięcia celu Projektu. Są w tym zakresie również zobligowani do skoordynowanego działania.

Wybór instytucji zaproszonych do tworzenia Konsorcjum zostanie dokonany na podstawie nadesłanych zgłoszeń. Analizy zgłoszeń dokona powołana Komisja.

Ocena zgłoszeń uwzględniać będzie:

 • zgodność działania potencjalnego Konsorcjanta z celami Konsorcjum,
 • deklarowanego wkładu potencjalnego Konsorcjanta w realizację celu Konsorcjum,
 • doświadczenia w realizacji badań związanych z dziedziną projektu,
 • potencjału naukowego, technicznego oraz administracyjnego umożliwiającego realizację badania.

Maksymalna liczba instytucji wyłonionych w naborze do pełnienia roli członka Konsorcjum wynosi 3. Organizator naboru zastrzega sobie prawo do wyłonienia mniejszej niż maksymalna liczby Konsorcjantów lub niewyłonienia żadnego, w sytuacji, gdy zgłoszenia nie będą spełniały wymogów.

Informacja o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji członków Konsorcjum zostanie podana na stronie internetowej Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.

Załączniki: