Procedury zatrudniania


PROCEDURY ZATRUDNIANIA DOKTORANTÓW-STYPENDYSTÓW W PROJEKTACH NCN

Narodowe Centrum Nauki umożliwiło finansowanie stypendiów doktoranckich z funduszy projektów NCN, przy czym wymogi formalne wykorzystania środków projektowych na ten cel różnią się w zależności od konkursu.

W związku z powyższym w porozumieniu z kancelarią obsługującą Instytut przygotowano procedury dla prawidłowej rekrutacji doktorantów-stypendystów do projektów NCN w ramach rekrutacji specjalnych do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej IPAN. Opracowane procedury dotyczą jedynie doktorantów-stypendystów rekrutowanych do projektów NCN realizowanych przez Instytut Hirszfelda.

Procedura 1


PROCEDURA 1 (obowiązuje umowa stypendialna na stypendium doktoranckie i ewentualne stypendium naukowe NCN) dotyczy rekrutacji specjalnej doktoranta-stypendysty i jednocześnie uczestnika szkoły doktorskiej WSD IPAN we Wrocławiu, w przypadku którego stypendium doktoranckie w rozumieniu art. 209 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce finansowane będzie ze środków przyznanych na stypendia naukowe NCN. Dotyczy ona wyłącznie projektów badawczych finansowanych przez NCN w ramach konkursów ogłoszonych do dnia 14 marca 2019 r. przywołanych w stanowisku Dyrektora NCN z dn. 24.05.2019 r. (https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2019-05-24-informacja-stypendia-w-projektach-ncn?language=pl).

Procedura 1
Wniosek rekrutacja specjalna procedura 1
Ogłoszenie Procedura 1
Umowa stypendium procedura 1

Procedura 2


PROCEDURA 2 (stypendium doktoranckie bez umowy, stypendium naukowe wymaga umowy) – dotyczy projektów badawczych finansowanych przez NCN w ramach konkursów ogłoszonych po 14 marca 2019 r. (https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2019-03-25-stanowisko-ncn-studenci-doktoranci-w-projektach), w których kierownik projektu może zaplanować fundusze z wyraźnym wskazaniem na ich przeznaczenie na koszty stypendium doktoranckiego uczestnika Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej IPAN. Ze względu na fakt, że limity kwotowe przyjęte przez NCN przewyższają aktualny koszt stypendium doktoranckiego NCN w WSD IPAN i zwyczajowo kierownicy projektów planują wyższe kwoty na ten cel, PROCEDURA 2 zaleca w takim przypadku przeprowadzenie rekrutacji specjalnej do WSD IPAN na doktoranta-stypendystę w projekcie, gdzie przy dotrzymaniu wymogów formalnych zarówno regulaminu szkoły, jak i odpowiedniego regulaminu NCN, możliwa jest rekrutacja doktoranta związanego z projektem NCN do WSD IPAN, który otrzymywać będzie minimalne ustawowe stypendium doktoranckie (bez konieczności podpisywania umowy), a ewentualną nadwyżkę finansową otrzymywać będzie w ramach stypendium naukowego NCN przez okres trwania projektu.

Procedura 2
Wniosek rekrutacja specjalna procedura 2
Ogłoszenie Procedura 2
Umowa sytpendium procedura 2

UWAGA: Powyższe wzory dokumentów sporządzono dla konkursu OPUS18, SONATA w przypadku innego typu konkursu NCN, kierownik projektu zobligowany jest skontaktować się z Działem Projektów w zakresie konsultacji prawnych dotyczących dostosowania zapisów m.in. ogłoszenia i umowy do obowiązujących regulaminów WSD IPAN i NCN. Jeśli środki finansowe w projekcie pozwalają na wypłatę stypendium naukowego NCN, to kierownik projektu zobowiązany jest dopilnować wymogów formalnych NCN podczas rekrutacji do WSD IPAN.

Zmiana wysokości stypendium doktoranckiego od 01.01.2023

  • I i II rok (przed oceną śródokresową) 37% wynagrodzenia profesora tj.  7210 zł x 37% = 2667,70 zł brutto,  koszt projektu to 3119,34zł (brutto, brutto);
  • III i IV rok (po ocenie śródokresowej) 57%  wynagrodzenia profesora tj. 7210 zł x 57% = 4109,70 zł brutto,  koszt projektu to 4805,47 (brutto, brutto);

Uwaga:
Doktoranci  z niepełnosprawnościami w szkołach doktorskich otrzymują  stypendium doktoranckie  wyższe o 30%. Trzydziestoprocentowe zwiększenie wysokości stypendium liczone jest  w całym okresie kształcenia od kwoty  stypendium  przed oceną śródokresową tj. od kwoty wynoszącej  37% x 7210 zł  wynagrodzenia profesora – 2667,70 zł brutto.

Wysokość stypendium doktoranckiego dla doktorantów  z niepełnosprawnościami w WSD IPAN uwzględniająca całkowity koszt instytutu (rok akademicki 2022/2023):

Zmiana wysokości stypendium doktoranckiego od 01.01.2023

  • I i II rok (przed oceną śródokresową) 3468,01 zł brutto, koszt projektu to 4055,15 zł (brutto, brutto);
  • III i IV rok (po ocenie śródokresowej) 4910,01 zł brutto, koszt projektu to 5741,28zł (brutto, brutto);