Program Operacyjny Inteligentny Rozwój


Tytuł projektu Rok przyznania

Projekt POIR.01.01.01-00-947/20-00, tytuł projektu: BS2020 - Badania i rozwój nad nowym produktem leczniczym stosowanym w leczeniu chorób nowotworowych w ramach: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 1/1.1.1/2020

Szybka Ścieżka 1_2020 Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

czas realizacji projektu: 01.01.2021-30.11.2023

konsorcjum realizujące:

BS BIOTECHNA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Lider

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN

Cel projektu:

Celem projektu jest stworzenie leku (nazwa własna: BS2020) do stosowania w terapii antynowotworowej celowanej molekularnie. Badania w tym projekcie opierać się będą na wewnętrznych danych BS Biotechna i koncentrować na potwierdzeniu skuteczności badanego leku w potrójnym negatywnym raku piersi (TNBC).

W terapii TNBC występuje pilna i wysoce niezaspokojona potrzeba kliniczna. Trudność opracowania leku na TNBC wynika z faktu, że TNBC jest unikalną jednostką chorobową o wewnętrznej heterogenności molekularnej i immunologicznej, która może manifestować się jako różnorodne fenotypy kliniczne. Po wielu latach bez przełomu w dziedzinie TNBC chemioterapia pozostaje główną opcją leczenia TNBC nad którą w dalszym ciągu trwają badania kliniczne ze względu na duże wątpliwości dotyczące jej skuteczności.

BS2020 będzie koniugatem dwóch substancji aktywnych oraz nanonośnika. Tak skomponowany koniugat umożliwi synergię działania przeciwnowotworowego, wykorzystując dwa różne mechanizmy działania. Pierwszą (stałą) substancją aktywną będzie inhibitor białek cytoplazmatycznych. Druga substancja (CX) będzie zakłócać funkcje komórek, takie jak replikacja komórek, aktywność mitochondriów lub ich strukture. Obydwie substancje zostaną zamknięte w nanocząstce (NV). Zastosowanie nanonośnika pozwoli na celowane kierowanie leków do zmian nowotworowych i zapewni optymalne uwalnianie leku co przełoży się na zmniejszenie toksyczności leku i umożliwi takie dawkowanie które przełoży się na wysoką aktywność antynowotworową leku.

Planowane efekty:

W ramach projektu przeprowadzone zostaną badania przedkliniczne i kliniczne pierwszej fazy. Rezultatem końcowym projektu będzie kandydat na lek BS2020 (produkt licencyjny, który będzie obiektem komercjalizacji). Zakłada się, że wnioskodawcy jako właściciele praw do wyników badań uzyskają przychody w postaci opłat licencyjnych od firm biofarmaceutycznych które podejmą się wykonania badań klinicznych kolejnych faz i później pełnej komercjalizacji produktu.

wartość projektu: 41 901 795,00 PLN

dofinansowanie: 32 080 426,80 PLN

BS BIOTECHNA: 37 983 320,00 PLN

IITD PAN: 3 918 475,00  PLN

2021
Bio-nanosatelita wykorzystujący zminiaturyzowane instrumenty lab-on-chip oraz metodologia prowadzenia badań bio-medycznych z jego wykorzystaniem w warunkach mikrograwitacji<br /> Działanie 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” Projekt nr POIR.04.01.01-00-0010/19-00

Projekt POIR.04.01.01-00-0010/19-00, tytuł projektu: Bio-nanosatelita wykorzystujący zminiaturyzowane instrumenty lab-on-chip oraz metodologia prowadzenia badań bio-medycznych z jego wykorzystaniem w warunkach mikrograwitacji

w ramach: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Konkurs 1/4.1.1/2019 – Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Dolnośląskim „Dolnośląska strefa technologii biomedycznych” Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Poddziałanie 4.1.1. Strategiczne programy badawcze dla gospodarki

czas realizacji projektu: 01.10.2019-30.03.2021

konsorcjum realizujące:

SatRevolution S.A. – Lider

Politechnika Wrocławska

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN – Laboratorium Doświadczalnej Terapii Przeciwnowotworowej oraz Laboratorium Immunologii Rozrodu

Cel projektu:

Celem projektu jest opracowanie tzw. bio-nanosatelity typu CubeSat do prowadzenia badań wpływu mikrograwitacji i promieniowania kosmicznego na właściwości żywych próbek biologicznych i określenia w sposób metrologiczny ich potencjału życiowego pod kątem degradacji, lekoodporności, czy oddziaływania zróżnicowanych substancji bio-chemicznych. Krytycznym elementem bio-nanosatelity będzie tzw. lab-payload, zawierający zminiaturyzowane i uniwersalne laboratorium zintegrowane, wytworzone w oparciu o wykorzystanie technik mikrosystemów analitycznych wchodzących w zakres tematyczny urządzeń lab-on-chip. Laboratorium, o którym tu mowa, pozwoli na wykreowanie odpowiedniego środowiska dla życia (optymalna temperatura, oświetlenie, przepływ gazów/cieczy, etc.) i prowadzenia długoterminowych badań wybranych próbek bio-medycznych w przestrzeni kosmicznej – komórek nowotworowych, limfocytów oraz grzybów. Zastosowana tu zostanie kompleksowa parametryzacja metrologiczna funkcji życiowych próbek bio-medycznych, co pozwoli na dokonanie pełnowartościowej analizy jakościowej oraz ilościowej zachowań mikroobiektów i ich ocenę morfometryczną, np. podziałów komórkowych, aktywności migracyjnej (ruchliwość, taksje, charakter ruchu), czy degradacji (zmiana kształtu, rozmiaru komórek). W tym celu wykorzystana zostanie informatyczna analiza danych, uzyskiwanych na podstawie akwizycji obrazów próbek bio-medycznych w układzie detekcji optycznej lab-payload. W ramach prac, przeprowadzony zostanie długoczasowy (ok. 2 tygodnie) bio-medyczny test kosmiczny związany z umieszczeniem bio-nanosatelity na niskiej orbicie okołoziemskiej (Low-Earth-Orbit – LEO) i równolegle – test referencyjny na Ziemi.

Planowane efekty:

Wyniki badań zostaną wykorzystane do opracowania uniwersalnego bio-nanosatelity umożliwiającego prowadzenie zróżnicowanych, dekretowanych przez odbiorcę badań. Rozwiązaniem tym mogą być zainteresowane firmy działające w obszarze przemysłu farmaceutycznego, biotechnologicznego, medycznego.

wartość projektu: 3 968 600,87 PLN

dofinansowanie:

SatRevolution: 1 158 924,39 PLN
PWr: 800 002,74 PLN
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu: 599 570,39 PLN
UPWr: 400 522,24 PLN
IITD PAN: 719 850,00 PLN

2019
Opracowanie i wdrożenie preparatu bakteriofagowego wykorzystywanego w leczeniu oraz profilaktyce zgnilców czerwiu pszczoły miodnej<br /> Działanie 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Projekt nr POIR.04.01.04-00-0126/16

Projekt: POIR.04.01.04-00-0126/16

Tytuł: Opracowanie i wdrożenie preparatu bakteriofagowego wykorzystywanego w leczeniu oraz profilaktyce zgnilców czerwiu pszczoły miodnej
Akronim: API-FAG

Okres realizacji projektu: 01-03-2017- 30.09. 2019

Streszczenie projektu:

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie nowatorskiego preparatu bakteriofagowego przeznaczonego do profilaktyki i leczenia zgnilca amerykańskiego (złośliwego) oraz zgnilca europejskiego występujących u larw pszczół miodnych. Cel zostanie osiągnięty poprzez izolację swoistych bakteriofagów ze środowiska oraz próbek biologicznych, ich charakterystykę oraz opracowanie preparatu finalnego (zawierającego bakteriofagi) do stosowania w profilaktyce, jak i terapii. Idea projektu wychodzi naprzeciw jednemu z najpoważniejszych problemów zdrowotnych pszczół, który prowadzi do osłabienia żywotności rodzin pszczelich oraz  znacznych strat ekonomicznych w rolnictwie i sadownictwie. Realizowane badania związane są z utworzeniem unikalnej kolekcji fagów swoistych wobec Paenibacillus larvae oraz Melissococcus pluton – patogenów, które stanowią główny czynnik etiologiczny zgnilców. Materiał do izolacji bakteriofagów stanowią próbki biologiczne i środowiskowe (m.in. gleba, woda, wosk, pszczoły, miód, czerw) pozyskane z pasiek zainfekowanych patogenami zgnilca, jak i z dojrzałych pasiek, nie wykazujących zmian chorobowych. Opracowany produkt końcowy w formie preparatu do karmienia pszczół oraz oprysku pasiek będzie zawierał wybrane fagi lityczne o określonej stabilności w nośnikach o różnym składzie chemicznym, scharakteryzowane genetycznie, biologicznie oraz sklasyfikowane systematycznie na podstawie morfologii i ultrastruktury. Produkt końcowy zostanie przetestowany u rodzin zainfekowanych zgnilcem amerykańskim lub europejskim. Planuje się również zbadanie miodu pod kątem wykrywania pozostałości preparatu bakteriofagowego. Wdrożenie rezultatów odbędzie się poprzez udzielenie licencji przedsiębiorstwu, które zwiąże się z Wnioskodawcą zapisami umowy licencyjnej.

Członkowie konsorcjum:

Lider konsorcjum: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. Ludwika Hirszfelda we Wrocławiu
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Pure Biologics sp. z o.o.
Bioscientia sp. z o.o.

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2017
Opracowanie zestawów laboratoryjnych do przesiewowego testowania związków chemicznych w rozwoju nowej klasy leków<br /> Projekt: „Regionalne agendy naukowo-badawcze”, POIR.04.01.02-00-0147/16

Projekt: POIR.04.01.02-00-0147/16

Tytuł: Opracowanie zestawów laboratoryjnych do przesiewowego testowania związków chemicznych w rozwoju nowej klasy leków

Akronim: ProAssay

Termin realizacji: 01.01.2017-31.12.2019

Streszczenie: Ubikwitynacja jest fizjologicznym procesem, którego funkcją jest degradacja niepożądanych białek w komórce. Za przyłączanie cząsteczek ubikwityny do białek docelowych odpowiadają enzymy z rodzin ligazy ubikwityny E2 oraz E3. W ostatnim czasie wykazano, że białka E2 i E3 mogą zostać wykorzystane do „celowanej” ubikwitynacji wybranych białek za pomocą odpowiednio skonstruowanych linkerów tj. niskocząsteczkowych związków chemicznych tzw. PROTAC. Technologia ta otwiera szerokie możliwości tworzenia nowych leków opartych na niskocząsteczkowych związkach indukujących ubikwytynącję i degradację określonych niepożądanych białek np. wirusowych czy patogennych. Obecnie firmy farmaceutyczne inwestują znaczne środki w opracowanie nowych związków typu PROTAC. Zasadniczym problemem ograniczającym rozwój technologii indukowalnej degradacji białek jest dostęp do szybkich i wysokoprzepustowych testów umożliwiających detekcję związków typu PROTAC aktywnych in vitro. Niniejszy projekt ma na celu opracowanie wysokoprzepustowego, skalowalnego i czułego testu, który umożliwia natychmiastową detekcję aktywnych związków. Test ten oparty jest o znane i sprawdzone metody spektroskopowe, umożliwia łatwe dostosowanie do konkretnych potrzeb i odpowiada na zapotrzebowanie rynkowe sektora dużych firm farmaceutycznych.

Członkowie konsorcjum:

– Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. L.Hirszfelda we Wrocławiu

– Captor Therapeutics sp. z o.o.

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2016