Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Tytuł projektu Rok przyznania

Nowatorskie opracowanie i wdrożenie do kliniki człowieka zabiegu regenerującego duże stawy (STAWREG)
Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa” Poddziałanie 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa– konkurs horyzontalny” Schemat 1.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R
Projekt RPDS.01.02.01-02-0177/17
Projekt RPDS.01.02.01-02-0177/17,

Tytuł projektu: Nowatorskie opracowanie i wdrożenie do kliniki człowieka zabiegu regenerującego duże stawy (STAWREG)

w ramach: Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa” Poddziałanie 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa– konkurs horyzontalny” Schemat 1.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R

Czas realizacji projektu: 02.05.2018-26.10.2020

Konsorcjum realizujące:Cells Therapy – Terapia Komórkowa Sp. z o.o. – Lider
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN – Laboratorium Immunologii Klinicznej
Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku

Cel projektu:Przedmiotem projektu jest opracowanie metody izolacji/wzbogacania preparatów pochodzenia szpikowego we frakcję jednojądrową i wdrożenie do praktyki klinicznej innowacyjnego sposobu leczenia schorzeń układu ruchu, w szczególności zmian zwyrodnieniowo-zniekształcających dużych stawów, z użyciem opracowanej metody wzbogacania preparatów komórek pochodzenia szpikowego we frakcję jednojądrową.

Planowane efekty:Wynikiem projektu będzie opracowanie kompletnego zestawu do izolacji/wzbogacania preparatów pochodzenia szpikowego we frakcję jednojądrową z opisem wykorzystania medycznego do wdrożenia klinicznego.

Wartość projektu: 2,799,191.00 PLN

Dofinansowanie: 1,742,733.71 PLN

2018